Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Κλουκίνας Λάππας: Στα 16 εκ. ευρώ το ανεκτέλεστο

Σήμερα στο πλαίσιο της ενημέρωσης των αναλυτών, παρουσιάστηκαν, οι δραστηριότητες, τα οικονομικά μεγέθη, οι στόχοι και η στρατηγική ανάπτυξης της Ι.Κλουκίνας-Ι.Λάππας για το 2008. Στα 16 εκ. ευρώ το ανεκτέλεστο.

Κλουκίνας Λάππας: Στα 16 εκ. ευρώ το ανεκτέλεστο
Σήμερα 24/4 στο πλαίσιο της ετήσιας ενημέρωσης των αναλυτών, παρουσιάστηκαν, οι δραστηριότητες και τα οικονομικά μεγέθη της Ι.Κλουκίνας-Ι.Λάππας για το 2008 όπως επίσης και οι στόχοι και η στρατηγική ανάπτυξής της.

--Προβλέψεις για την χρήση 2009

Διαρκούσης της οικονομικής κρίσης προβλέψεις για την εξέλιξη των πωλήσεων και των κερδών της τρέχουσας χρήσης δεν είναι δυνατόν να γίνουν. Η εταιρεία αποφασιστικά προχωρά σε μείωση των λειτουργικών δαπανών όπου αυτό είναι εφικτό. Το περιθώριο μεικτού κέρδους θα προστατευθεί.

Στον κλάδο της λιανικής παρουσιάζονται ευκαιρίες πλέον για την μίσθωση ή αγορά καταστημάτων σε σημεία που ενδιαφέρουν. Η εταιρεία θα εκμεταλλευτεί την συγκυρία για την ανάπτυξη κυρίως του Early learning Centre.

Στον κατασκευαστικό κλάδο το ανεκτέλεστο για την χρήση ανέρχεται σε 16 εκ. περίπου 50% του κύκλου εργασιών του 2008. Η εταιρεία με προσοχή θα αναλάβει νέα έργα με γνώμονα την αποφυγή επισφαλειών αλλά και την διατήρηση του πελατολογίου της. Τα περιθώρια κέρδους στον κλάδο βαίνουν μειούμενα.

--Αποτελέσματα του 2008

Τα κέρδη προ φόρων σε επίπεδο Ομίλου εμφανίζονται μειωμένα κατά 33,54% στα 9.896.625 ευρώ έναντι 14.890.208 ευρώ το 2007. Τα κέρδη μετά φόρων εμφανίζονται μειωμένα κατά 36,32% στα 7.004.467 ευρώ έναντι 11.000.099 ευρώ το 2007. Τα παραπάνω μεγέθη για την χρήση 2007 δεν έχουν την επίδραση από την αποτίμηση του επενδυτικού ακινήτου στην εύλογη αξία ποσού 6.970.909 ευρώ τα οποία δεν επαναλήφθηκαν στην χρήση 2008.

Τα αποθέματα του Ομίλου, που ανήλθαν σε 11.835.390 ευρώ έναντι 9.127.814 ευρώ την 31/12/2007, ήτοι αυξημένα κατά 29,67 % Σε αυτό συνέτεινε η μεγάλη αύξηση του δικτύου πωλήσεων αλλά και η καθίζηση της ζήτησης κατά τον Δεκέμβριο 2008 λόγω των ταραχών που έλαβαν χώρα στην Ελλάδα και ουσιαστικά οδήγησαν σε πωλήσεις μικρότερες των αναμενόμενων.

Οι απαιτήσεις από πελάτες του Ομίλου ανήλθαν στο επίπεδο των 22.461.062 ευρώ από15.580.255 ευρώ την 31/12/2007, σημειώνοντας αύξηση της τάξης του 44,16%. Η αύξηση αυτή οφείλεται στην αύξηση κυρίως των πωλήσεων του κατασκευαστικού τομέα του ομίλου αφενός και στην αύξηση του κύκλου εργασιών αφετέρου.

Η καθαρή θέση του Ομίλου, την 31/12/2008 διαμορφώθηκε στο ύψος των 66.371.322 ευρώ από 66.382.888 ευρώ την 31/12/2007, παραμένοντας ουσιαστικά αμετάβλητη.

Ο καθαρός δανεισμός του ομίλου ανήλθε σε ευρώ 21.080.118,90, έναντι ευρώ 14.734.884,16 για την χρήση 2007 σημειώνοντας αύξηση 43,06%.

Σημειώνεται ότι το επενδυτικό πρόγραμμα του Ομίλου για την χρήση 2008, χρηματοδοτήθηκε ως επί το πλείστον μέσω δανειακών κεφαλαίων.

---Κατασκευαστικός τομέας

Ο όμιλος δραστηριοποιείται στο εμπόριο στις κατασκευές και στην ενέργεια.
Ο κύκλος εργασιών σημείωσε αύξηση κατά 23,81% και διαμορφώθηκε στα 30.597.188 ευρώ έναντι 24.713.634,97 ευρώ της προηγούμενης χρήσης. Το μικτό κέρδος διαμορφώθηκε στα 4.535.174 ευρώ έναντι 6.024.999,20 Ευρώ την προηγούμενη χρήση μειωμένο κατά 24,73%.

Η μείωση αυτή οφείλεται στην ένταση του ανταγωνισμού κατά την τρέχουσα χρήση ο οποίος προσφέρει τιμές ακόμα και κάτω του κόστους λόγω της υπερβολικά μεγάλης πτώσης του κατασκευαστικού τομέα της οικονομίας που οφείλεται στην παγκόσμια οικονομική κρίση.
Η εταιρεία μείωσε το μικτό περιθώριο κέρδους κερδίζοντας μερίδιο αγοράς μεσούσης της κρίσης.

Το κέρδος προ φόρων ανήλθε στα 2.517.688 ευρώ έναντι 3.761.344,37 ευρώ την χρήση 2007 μειωμένο κατά 33,06% σαν αποτέλεσμα της μείωσης του περιθωρίου μικτού κέρδους.
Για την χρήση 2009 η εταιρεία έχει ήδη υπογράψει συμβάσεις ύψους περίπου 15.000.000 ευρώ. Προβλέψεις για τις πωλήσεις και τα αποτελέσματα της χρήσης 2009 δεν είναι δυνατόν να γίνουν δεδομένης της κρίσης του κλάδου.

--Εμπορικός τομέας

Οι πωλήσεις ανήλθαν σε 45.211.542 ευρώ έναντι 38.624.957,02 ευρώ της προηγούμενης χρήσης παρουσιάζοντας αύξηση κατά 17,05 %.

Το μικτό κέρδος ανήλθε σε 29.924.751 έναντι 24.400.194,06 παρουσιάζοντας αύξηση κατά 22,64 %. Το ποσοστό μικτού κέρδους για την τρέχουσα χρήση ανήλθε σε 66,19% έναντι 63,17 % της προηγούμενης χρήσης. Η αύξηση του ποσοστού του μικτού κέρδους προήλθε από την διαφορά τιμολόγησης του mothercare που τιμολογεί τα εμπορεύματα στο κόστος και εισπράττει royalties επί των πωλήσεων.

Τα Royalties αύξησαν τα έξοδα διάθεσης κατά 1εκ ευρώ και αύξησαν και τα μικτά κέρδη αντίστοιχα. Η διαφορά του τρόπου τιμολόγησης δεν έχει επίπτωση στα αποτελέσματα. Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 7.274.762 ευρώ έναντι 10.999.371,62 μειωμένα κατά 33,86%.

Η παρούσα χρήση επιβαρύνθηκε με τα ενοίκια της νέας αποθήκης ύψους 1.000.000 ευρώ επιφάνειας 9.600 τ.μ. δίπλα στην ιδιόκτητη αποθήκη, με αποσβέσεις επί πλέον 600.000 ευρώ κυρίως για τα νέα καταστήματα που δημιουργήθηκαν και δεν έχουν αποδώσει ακόμα και με αυξημένες δαπάνες λόγω ενοποίησης της θυγατρικής Compton house Hellas που εννοποιήθηκε για πρώτη φορά για όλη την χρήση, ενώ στην αντίστοιχη περσινή είχε ενοποιηθεί μόνο για το διάστημα από την ημερομηνία εξαγοράς της Νοέμβριος 2007.

Στο πλαίσιο του αναπτυξιακού προγράμματος της Ι. ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ - Ι. ΛΑΠΠΑΣ μέσα στη χρήση 2008 πραγματοποιήθηκαν συνολικές επενδύσεις ύψους 3.069.039 ευρώ, οι οποίες αφορούσαν κατά κύριο λόγο στην επέκταση και την ανανέωση του δικτύου καταστημάτων του Ομίλου. Πιό συγκεκριμένα οι ανωτέρω επενδύσεις αφορούσαν στο δημιουργία των δέκα (10) νέων σημείων πώλησης στην Ελλάδα και το εξωτερικό, καθώς και στον εκσυγχρονισμό της αποθήκης του Ομίλου και των μηχανογραφικών του συστημάτων.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v