Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Fieratex: Αγορά ιδίων μετοχών έως το 10% του μ.κ

Την αγορά ιδίων μετοχών έως το 10% επί του μετοχικού κεφαλαίου με εύρος 0,7-10 ευρώ ενέκρινε η χθεσινή γενική συνέλευση των μετόχων της Fieratex. Η εταιρία ”βλέπει” αύξηση 6% στον κύκλο εργασιών του α΄ εξαμήνου και κέρδη προ φόρων 1,2 εκατ. ευρώ για το σύνολο του έτους.

Fieratex: Αγορά ιδίων μετοχών έως το 10% του μ.κ
Την αγορά ιδίων μετοχών μέχρι το 10% (1.031.137 τεμάχια) επί του μετοχικού κεφαλαίου έως τις 25/6/04 ενέκρινε η χθεσινή γενική συνέλευση των μετόχων της Fieratex Αφοί Ανεζουλάκη.

Η κατώτατη τιμή θα είναι τα 0,7 ευρώ και η ανώτατη τα 10 ευρώ.

Η Γ.Σ. ενέκρινε επίσης τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2002 καθώς και τις αντίστοιχες ενοποιημένες.

Επίσης, με απόφασή της η Γ.Σ. απάλλαξε τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και τους ελεγκτές από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2002 και εξέλεξε ελεγκτές για την τρέχουσα χρήση 2003.

Η Γ.Σ. αποφάσισε επίσης τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 3.145.268,11 ευρώ προς συμψηφισμό των ζημιών που προέρχονται από αποτίμηση και πώληση συμμετοχών και χρεογράφων και ταυτόχρονη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ίδιο ποσό, 3.145.268,11 ευρώ με κεφαλαιοποίηση ποσού 37.901,68 ευρώ, που προέρχεται από τη μετατροπή και στρογγυλοποίηση του μετοχικού κεφαλαίου σε ευρώ και ποσό 3.107.366,43 ευρώ από τον λογαριασμό ”Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο”.

Επιπροσθέτως, εγκρίθηκαν αμοιβές για το έτος 2003 σε μέλη του διοικητικού συμβουλίου, έως του ποσού των 120.000 ευρώ.

Σε ομιλία του στη γενική συνέλευση των μετόχων, ο πρόεδρος της εταιρίας κ. Ιωάννης Ανεζουλάκης προέβλεψε ότι για το α΄ εξάμηνο του έτους ο κύκλος εργασιών θα υπερβεί τα 20 εκατ. ευρώ και θα είναι αυξημένος σε σχέση με το αντίστοιχο περυσινό διάστημα κατά 6%.

Σε ό,τι αφορά τα κέρδη προ φόρων για την ίδια περίοδο, ο κ. Ανεζουλάκης δήλωσε ότι θα οδηγηθούν σε αύξηση, εξαιτίας της βελτίωσης του περιθωρίου μικτού κέρδους και της δραστικής μείωσης των χρηματοοικονομικών δαπανών.

Για το σύνολο του έτους, η εταιρία εκτιμά ότι ο προϋπολογισμός της θα τηρηθεί, με τον κύκλο εργασιών να αναμένεται στα 38 εκατ. ευρώ και τα κέρδη προ φόρων στα 1,2 εκατ. ευρώ.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v