Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΝΙΚΑΣ: Περιορισμός των ζημιών μετά από φόρους

Διατήρηση του ρυθμού ανάπτυξης της δραστηριότητας καθώς και βελτίωση της λειτουργικής κερδοφορίας χαρακτηρίζει τα αποτελέσματα και του πρώτου εξαμήνου της τρέχουσας χρήσης για τον όμιλο εταιρειών ΝΙΚΑΣ.

  • της Αλεξάνδρας Γκίτση
ΝΙΚΑΣ: Περιορισμός των ζημιών μετά από φόρους
Διατήρηση του ρυθμού ανάπτυξης της δραστηριότητας καθώς και βελτίωση της λειτουργικής κερδοφορίας χαρακτηρίζει τα αποτελέσματα και του πρώτου εξαμήνου της τρέχουσας χρήσης για τον όμιλο εταιρειών ΝΙΚΑΣ.

Συγκεκριμένα, ο κύκλος εργασιών της μητρικής στο πρώτο εξάμηνο του έτους ανήλθε σε 48,4 εκατ. ευρώ έναντι 45,9 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο περυσινό διάστημα, σημειώνοντας αύξηση κατά 5,2% λόγω κυρίως οργανικής ανάπτυξης στον τομέα των αλλαντικών και κρεάτων.

Σημειωτέο ότι τα στρατηγικά προϊόντα αυξήθηκαν κατά 8,8%, ενώ οι πωλήσεις στις κατηγορίες προς εξυγίανση εμφανίζονται μειωμένες κατά 10%. Το μεικτό κέρδος της μητρικής κατέγραψε αύξηση 20,8% και διαμορφώθηκε σε 15,6 εκατ. ευρώ έναντι 12,9 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2007.

Αντίστοιχα το μεικτό περιθώριο κέρδους εμφανίσθηκε ενισχυμένο κατά 4,1 ποσοστιαίες μονάδες και διαμορφώθηκε σε 32,2% επί του κύκλου εργασιών έναντι 28,1% το αντίστοιχο περυσινό διάστημα παρά την αύξηση των α' υλών που παρατηρείται στο χώρο των κρεάτων. Τα EBITDA παρουσίασαν μείωση 6,8% και ανήλθαν σε 3,6 εκατ. ευρώ έναντι 3,8 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2007, τα κέρδη μετά από φόρους σημείωσαν αναστροφή και από ζημιά 335 χιλ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2007 ανήλθαν σε κέρδη 166 χιλ. ευρώ το εξεταζόμενο χρονικό διάστημα, ενώ τα κέρδη προ φόρων διαμορφώθηκαν στα 387 χιλ. ευρώ από 1,356 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2007.

Η υποχώρηση του λειτουργικού και του καθαρού κέρδους οφείλεται τόσο στις αυξημένες δαπάνες για την προώθηση των προϊόντων και την επέκταση του δικτύου πωλήσεων όσο και στη χρηματοδότηση των επενδύσεων.

Σε ενοποιημένη βάση, ο κύκλος εργασιών του ομίλου Π.Γ. ΝΙΚΑΣ ΑΒΕΕ ανήλθε το πρώτο εξάμηνο του 2008 σε 50,4 εκατ. ευρώ έναντι 49,7 εκατ. ευρώ το 2007 σημειώνοντας οριακή αύξηση 1,3%. Η εξυγίανση κάποιων από τις θυγατρικές εταιρείες όπως η ΝΙΚΑΣ ΣΠΑΡΤΗ ΑΒΕΑ και NIKAS SKOPJE LTD έχουν περιορίσει την ανάπτυξη σε επίπεδο ομίλου στην σημειωθείσα ανωτέρω αύξηση.

Αύξηση κατά 15,4% εμφάνισε το μεικτό κέρδος του ομίλου, το οποίο διαμορφώθηκε σε 16 εκατ. ευρώ έναντι 13,8 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2007. Ενισχυμένο κατά 3,9 ποσοστιαίες μονάδες εμφανίσθηκε το μεικτό περιθώριο κέρδους το οποίο ανήλθε σε 31,8% επί του ενοποιημένου κύκλου εργασιών έναντι 27,9% το αντίστοιχο περυσινό διάστημα. Σε ότι αφορά τα EBITDA σημείωσαν μείωση κατά 4,8% και διαμορφώθηκαν σε 3,3 εκατ. ευρώ, έχοντας συμπεριλάβει και την πώληση συμμετοχών, έναντι 3,5 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2007.

Η βελτίωση αυτή οφείλεται και στην πώληση των συμμετοχών στις εταιρείες στην Κύπρο (Αλλαντικά Γρηγορίου Ltd με ποσοστό συμμετοχής 35,98% και Γρηγορίου BE Ltd με ποσοστό συμμετοχής 35,98%) από την οποία το προκύπτον καθαρό κέρδος σε επίπεδο ομίλου ανήλθε σε 932 χιλ. ευρώ.

Η αύξηση των δαπανών αφορά πέραν των επενδύσεων στη τοπική αγορά και στις επενδύσεις σε νέες αγορές της ΝΑ Ευρώπης όπως αυτή της Ρουμανίας και της Βουλγαρίας βάσει του στρατηγικού σχεδιασμού του ομίλου. Τα αποτελέσματα προ φόρων διαμορφώθηκαν σε κέρδη 132 χιλ. ευρώ έναντι ζημιών 208 χιλ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2007 και αντίστοιχα τα κέρδη μετά φόρων και δικαιωμάτων μειοψηφίας σε ζημίες 122 χιλ. ευρώ έναντι ζημιών 1,9 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2007.

Προοπτικές – Αναμενόμενη Εξέλιξη

Δεδομένης της οικονομικής κρίσης που μαστίζει την αγορά και τον ιδιαίτερα έντονο ανταγωνισμό, οι προοπτικές για το β΄ εξάμηνο του 2008 παραμένουν συντηρητικές με προσπάθεια η εταιρεία να επιτύχει ανάπτυξη πωλήσεων με εστίαση για αύξηση μεριδίου πίσω από τις στρατηγικές της κατηγορίες. Οι πιέσεις για αύξηση των τιμών των α΄ υλών κρέατος είναι ένας από τους βασικούς παράγοντες αβεβαιότητας και κινδύνου σχετικά με την κερδοφορία της εταιρείας.

Ήδη στο πρώτο εξάμηνο του 2008 παρατηρήθηκε αύξηση της τιμής της γαλοπούλας της τάξεως του 60% σε σχέση με το πρώτο εξάμηνο της χρήσης 2007. Αξίζει να σημειωθεί ότι το κρέας γαλοπούλας αντιστοιχεί στο 30% του συνόλου των α΄ υλών στη παραγωγή αλλαντικών. Αισιόδοξη είναι η τάση των τιμών της γαλοπούλας για το 2ο εξάμηνο του έτους στο βαθμό που παρατηρείται πτώση των τιμών της τάξεως του 15%.

Παράλληλα, στο χοιρινό κρέας (που εκπροσωπεί το 60% των α΄ υλών στην παραγωγή αλλαντικών) οι τιμές αναμένεται να αυξηθούν τουλάχιστον 10% σε σχέση με το 1ο εξάμηνο του 2008. Οι υπάρχουσες ανταγωνιστικές συνθήκες της ελληνικής αγοράς δεν επιτρέπουν την άμεση απορρόφηση της πιθανής αύξησης των πρώτων υλών από αύξηση τιμών πώλησης. Άμεση προτεραιότητα της εταιρείας συνεχίζει να αποτελεί και για το δεύτερο εξάμηνο, η επέκταση και βελτίωση του δικτύου διάθεσης στην ελληνική αγορά, καθώς και η καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών.

Παράλληλα η συνεχής βελτίωση και ανάπτυξη του ομίλου στις περιοχές της ΝΑ Ευρώπης με εστίαση στην εξυγίανση και κερδοφόρα ανάπτυξη της Nikas Bulgaria EAD, καθώς και την εδραίωση του ονόματος «ΝΙΚΑΣ» στην νεοεισαχθείσα αγορά της Ρουμανίας αποτελούν βασικές προτεραιότητες της διοίκησης της εταιρείας Π.Γ. Νίκας στο δεύτερο εξάμηνο. Ειδικότερα στην Ρουμανία, σκοπός είναι να ενδυναμωθεί η παρουσία των προϊόντων «ΝΙΚΑΣ» με μια ευρύτερη γκάμα και να στηριχτεί η μάρκα με προωθήσεις στα καταστήματα.

Την 2η Ιουλίου, η θυγατρική εταιρεία Nikas Group Ltd χρηματοδότησε την επίσης θυγατρική εταιρεία του Ομίλου Nikas Bulgaria EAD με 4 εκατ. ευρώ. Ο σκοπός της χρηματοδότησης αυτής ήταν η μερική αποπληρωμή του βραχυχρόνιου δανεισμού της Nikas Bulgaria EAD, ύψους 2,5 εκατ. ευρώ, καθώς και η στήριξη του κεφαλαίου κίνησης σε μια εποχή ανάπτυξης και εμπορικής επέκτασης της θυγατρικής.

Στις 21 Αυγούστου, το διοικητικό Συμβούλιο της ΠΓ Νίκας αποφάσισε ομόφωνα την έναρξη διαδικασιών απορρόφησης της 100% θυγατρικής της Νίκας Σπάρτη ΑΒΕΑ στα πλαίσια της εξυγίανσης του ομίλου και εστίασης σε στρατηγικούς χώρους παραγωγής και εμπορίας.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v