ΕΛΤΟΝ: Αύξηση 33,11% στα κέρδη ομίλου στο 2008

Αύξηση 56,3% στη μητρική και 33,11% στον όμιλο παρουσίασαν τα κέρδη μετά φόρων της ΕΛΤΟΝ στο 2008, σε σχέση με το 2007. Το προτεινόμενο μέρισμα ανέρχεται σε 0,04 ευρώ και προσφέρει μερισματική απόδοση άνω του 8,5%.

ΕΛΤΟΝ: Αύξηση 33,11% στα κέρδη ομίλου στο 2008
Με σημαντική αύξηση των βασικών οικονομικών μεγεθών για την εταιρία και τον Όμιλο ΕΛΤΟΝ ολοκληρώθηκε η χρήση 2008.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους τη χρήση 2008 της μητρικής ανήλθαν σε 1,7 εκατ. ευρώ από 1,1 εκατ. ευρώ το 2007, σημειώνοντας αύξηση 56,30%, ενώ τα ενοποιημένα ανήλθαν σε 2,5 εκατ. ευρώ από 1,8 εκατ. ευρώ πέρυσι, σημειώνοντας αύξηση 33,11%.
 
Τα καθαρά κέρδη προ φόρων της μητρικής ενισχύθηκαν κατά 88,09 % καθώς διαμορφώθηκαν σε 3 εκατ. ευρώ έναντι 1,6 εκατ. ευρώ το 2007.

Αύξηση 61,72 % παρουσίασαν τα κέρδη προ φόρων για τον Όμιλο και ανήλθαν σε 4 εκατ. ευρώ από 2,5 εκατ. ευρώ κατά τη προηγούμενη χρήση.

Τα κέρδη της μητρικής προ φόρων χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν τη χρήση 2008 σε 4,6 εκατ. ευρώ έναντι 3,5 εκατ. ευρώ το 2007, αυξημένα κατά 31,53 %.

Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν τη χρήση 2008 σε 5,7 εκατ. ευρώ έναντι 4,5 εκατ. ευρώ της προηγούμενης χρήσης, σημειώνοντας αύξηση 27,38 %.

Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών της ΕΛΤΟΝ ΑΕΒΕ ανήλθε σε 72,9 εκατ. ευρώ έναντι 64,8 εκατ. ευρώ το 2007 παρουσιάζοντας άνοδο κατά 12,52 %.

Ο κύκλος εργασιών της μητρικής διαμορφώθηκε στα 56.1 εκατ. ευρώ από 51.7 εκατ. ευρώ το 2007, σημειώνοντας αύξηση κατά 8,42 %.

Για τη χρήση 2008 το προτεινόμενο μέρισμα ανά μετοχή ανέρχεται σε 0,04 ευρώ και προσφέρει μερισματική απόδοση άνω του 8,5%.

Όπως επισημαίνεται, η ισχυρή οικονομική θέση και τα αυξημένα επίπεδα ρευστότητας της ΕΛΤΟΝ αντικατοπτρίζονται στους σχετικούς δείκτες και διασφαλίζουν τις προοπτικές της περαιτέρω ανάπτυξή της.

Ο δείκτης γενικής ρευστότητας του Ομίλου και της Εταιρίας διαμορφώθηκε στο 270% και 286% αντίστοιχα. Ο δείκτης άμεσης ρευστότητας του Ομίλου και της Εταιρίας το 2008 διαμορφώθηκε σε 186% και 209% αντίστοιχα.

Ακόμη, η ενίσχυση των παραπάνω οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στη μείωση κατά 26,90 % (13.8 εκατ. ευρώ το 2008 από 18.8 εκατ. ευρώ στο τέλος του 2007) του συνόλου των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων της εταιρίας ως αποτέλεσμα της μείωσης κατά 52,78% των βραχυπρόθεσμων τραπεζικών υποχρεώσεων της.

Τέλος σημειώνεται, ότι τα αποτελέσματα που πέτυχε η ΕΛΤΟΝ κατά το 2008 ενισχύουν τη θέση της στις αγορές που δραστηριοποιείται και της επιτρέπουν να αντιμετωπίζει από πλεονεκτική θέση τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες που παρουσιάζει το σημερινό περιβάλλον.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v