Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Λαζαρίδη: Αύξηση κερδών στα 1,246 εκ. το 2008

Αύξηση 3,11% παρουσίασαν οι πωλήσεις της εταιρίας Λαζαρίδη το 2008, ενώ τα κέρδη μετά φόρων διαμορφώθηκαν στο 1,246 εκατ. ευρώ από 1,001 εκατ. ευρώ. Προτεινόμενο μέρισμα 0,03 ευρώ ανά μετοχή.

  • της Αλεξάνδρας Γκίτση
Λαζαρίδη: Αύξηση κερδών στα 1,246 εκ. το 2008
Οριακή αύξηση 3,11% παρουσίασαν οι πωλήσεις της εταιρίας Κτήμα Κώστα Λαζαρίδη  πέρυσι διαμορφούμενες στα 8,29 εκατ. ευρώ έναντι 8,04 εκατ. ευρώ το 2007.

Τα µικτά κέρδη των µη βιολογικών στοιχείων της αυξήθηκαν 13,48% ενώ το περιθώριο µικτού κέρδους των µη βιολογικών στοιχείων την περίοδο 2008 αυξήθηκε σε 43,64% από 39,66% που ήταν το 2007.

Το σύνολο των εξόδων διοίκησης και διάθεσης αυξήθηκε κατά 8,57% και ανήλθαν σε 2,28 εκ. ευρώ το 2008, ενώ ως ποσοστό επί του κύκλου εργασιών παρουσιάζει επίσης αύξηση και διαµορφώνεται σε 27,57% έναντι 26,14% το 2007.

Τα καθαρά κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 1,50 εκ. ευρώ έναντι 1,33 εκ. ευρώ πέρσι, παρουσιάζοντας αύξηση 12,78%, τα κέρδη μετά φόρων διαμορφώθηκαν στο 1,246 εκατ. ευρώ από 1,001 εκατ. ευρώ, ενώ οι λειτουργικές ταµειακές ροές παρουσίασαν αύξηση κατά 1 εκατ. ευρώ σε σχέση µε το 2007 και ανήλθαν σε 2,8 εκατ. ευρώ, υπερκαλύπτοντας τις επενδυτικές και χρηµατοοικονοµικές ανάγκες της, αυξάνοντας τελικά τα ταµειακά διαθέσιµα κατά 700 χιλ. ευρώ περίπου.

Ειδικότερα και σε ότι αφορά στις πωλήσεις εσωτερικού αυτές ενισχύθηκαν 5,8% ενώ η πτώση πωλήσεων στο εξωτερικό κατά 10,5% σε αξία και 11,1% σε όγκο οφείλεται στις παρατεταµένες απεργίες των λιµενεργατών εντός του πρώτου εξαµήνου, που είχε ως αποτέλεσµα να µη γίνουν κάποιες προγραµµατισµένες για το πρώτο εξάµηνο του 2008 εξαγωγές σε Αµερική και Καναδά.

Η µεγάλη αύξηση πωλήσεων σε τσίπουρα κατά 29,7% οφείλεται στη σταδιακή διείσδυση του προϊόντος στη νότια Ελλάδα, ενώ ο κλάδος εστίασης παρουσίασε ελαφρά πτώση το 2008, καθώς επηρεάστηκε αρνητικά το τελευταίο τρίµηνο του 2008 από τη δυσµενή οικονοµική συγκυρία.

Οι πωλήσεις της εταιρείας γίνονται κυρίως χονδρικώς επί πιστώσει είτε µέσω ανοικτού λογαριασµού είτε µέσω µεταχρονολογηµένων επιταγών.
 
Η εταιρία εµφανίζει σηµαντική συγκέντρωση πελατών, καθώς στην περίοδο 01.01.2008 – 31.12.2008, τρεις πελάτες πραγµατοποίησαν το 50% περίπου του κύκλου εργασιών της, ενώ στις 31.12.2008 τρεις πελάτες αποτελούσαν το 58% περίπου του συνόλου των εµπορικών απαιτήσεων της.

Σε ότι αφορά τη μερισματική πολιτική της η διοίκησή της θα προτείνει στην Γενική Συνέλευση τη διανοµή συνολικού καθαρού µερίσµατος 474.144 ευρώ, ήτοι 0,03 ευρώ ανά µετοχή.

Αξίζει να σημειωθεί επίσης ότι η εταιρία λαµβάνει επιδότηση επιτοκίου 50% στους τόκους των µακροπρόθεσµων δανείων της (τα οποία έχουν την εγγύηση του ελληνικού δηµοσίου κατά 80%), η όποια ωστόσο λήγει στις 31/12/2009.

Δεδοµένου ότι το επιτόκιο των εν λόγω δανείων χωρίς την επιδότηση δεν είναι ανταγωνιστικό, η εταιρία σκοπεύει προς το τέλος του 2009 να προχωρήσει σε αντικατάσταση τους µε ένα νέο µακροπρόθεσµο δάνειο χωρίς εγγύηση του ελληνικού δηµοσίου.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v