Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Alapis: Ζητά κεφάλαια 450 εκατ. (1ν/1π)

Την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 451 εκατ. ευρώ σε αναλογία 1ν/1π με τιμή διάθεσης τα 0,46€, προωθεί η διοίκηση της Alapis. Την είδηση μετέδωσε χθες το euro2day.gr, εξέλιξη η οποία είχε αρνητική επίπτωση στην μετοχή.

Alapis: Ζητά κεφάλαια 450 εκατ. (1ν/1π)
Την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 451 εκατ. ευρώ σε αναλογία 1ν/1π με τιμή διάθεσης τα 0,46 ευρώ, προωθεί η διοίκηση της Alapis. Την είδηση μετέδωσε χθες το euro2day.gr, εξέλιξη η οποία είχε αρνητική επίπτωση στην μετοχή που έκλεισε με πτώση 16,19%.

Τα κεφάλαια  θα διατεθούν για την αποπληρωμή μέρους του βραχυπρόθεσμου δανεισμού, την χρηματοδότηση αναγκών σε κεφάλαιο κίνησης και την πραγματοποίηση στοχευμένων εξαγορών εταιρειών και λοιπών στοιχείων ενεργητικού προκειμένου να υποστηριχθεί περαιτέρω η στρατηγική ανάπτυξή της στις αγορές της Ελλάδος και της Νοτιοανατολικής Ευρώπης στον τομέα της υγείας, όπως ειδικότερα αναφέρεται στη συνημμένη ειδική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Στην αύξηση κεφαλαίου θα συμμετάσχει η Lamda-Partners PL, επενδύοντας μέσω θυγατρικών της περίπου 90,2 εκατ. ευρώ προκειμένου να ασκήσει δικαιώματα προτίμησης που αντιστοιχούν σε ποσοστό 20% των νέων κοινών μετοχών, αποκτώντας αυτά τα δικαιώματα από τον Δρ. Λαυρέντη Λαυρεντιάδη ή/και από την χρηματιστηριακή αγορά. Ο κ. Λαυρεντιάδης συμμετέχει στο διοικητικό συμβούλιο του ομόρρυθμου εταίρου της Lamda-Partners.

Σημειώνεται ότι μεγάλοι διεθνείς οίκοι θα καλύψουν ή θα βρουν επενδυτές για την κάλυψη των νέων μετοχών που δεν θα έχουν καλυφθεί κατά τη λήξη της περιόδου εγγραφής.


Αναλυτικά, η Alapis  ανακοίνωσε ότι την 5η Αυγούστου, 2009, το Διοικητικό Συμβούλιό της αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου κατά το ποσό των Ευρώ 294.180.066 με την καταβολή μετρητών και με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων. Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου θα πραγματοποιηθεί με την έκδοση 980.600.220 νέων κοινών μετοχών ονομαστικής αξίας Ευρώ 0,30 εκάστης.

Κάθε μέτοχος θα δικαιούται να εγγραφεί για μία (1) νέα μετοχή προς μία (1) παλαιά και με τιμή διάθεσης Ευρώ 0,46 για κάθε μία νέα μετοχή. Επιπλέον, όσοι ασκήσουν το δικαίωμα προτίμησης θα δικαιούνται να εγγραφούν για επιπλέον αριθμό νέων μετοχών στην τιμή διάθεσης (δικαίωμα προεγγραφής). Τα συνολικά κεφάλαια που θα αντληθούν ανέρχονται σε περίπου €451,1 εκ..

Η Εταιρία προτίθεται να χρησιμοποιήσει τα καθαρά ποσά που θα αντληθούν από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου για την αποπληρωμή μέρους του βραχυπρόθεσμου δανεισμού, την χρηματοδότηση αναγκών σε κεφάλαιο κίνησης και την πραγματοποίηση στοχευμένων εξαγορών εταιριών και λοιπών στοιχείων ενεργητικού, προκειμένου να υποστηριχθεί περαιτέρω η στρατηγική ανάπτυξή της στις αγορές της Ελλάδος και της Νοτιοανατολικής Ευρώπης στον τομέα της υγείας.

Η Alapis ενημερώθηκε ότι η Lamda-Partners L.P., που λειτουργεί ως ιδιωτικό επενδυτικό κεφάλαιο (private equity fund), δεσμεύτηκε ανέκκλητα να συμμετάσχει στην αύξηση επενδύοντας μέσω εξ’ ολοκλήρου θυγατρικών της το ποσό των περίπου €90,2 εκ. προκειμένου να ασκήσει 196.120.044 δικαιώματα προτίμησης που αντιστοιχούν σε ποσοστό 20% των νέων κοινών μετοχών, αποκτώντας αυτά τα δικαιώματα από τον Δρ. Λαυρέντη Λαυρεντιάδη ή/και από την χρηματιστηριακή αγορά. Επίσης, η Εταιρεία ενημερώθηκε ότι ο Δρ. Λαυρεντιάδης συμμετέχει στο διοικητικό συμβούλιο του ομορρύθμου εταίρου (general partner) της Lamda-Partners L.P.

Σχήμα διεθνών οίκων, το οποίο απαρτίζεται από την ABN AMRO, την BofA Merrill Lynch, την BNP PARIBAS, την Deutsche Bank AG London Branch και την Jefferies έχει συμφωνήσει να καλύψει ή να εξεύρει επενδυτές για την κάλυψη των νέων μετοχών που δεν θα έχουν καλυφθεί κατά τη λήξη της περιόδου εγγραφής, υπό συνήθεις όρους και προϋποθέσεις.

Το ενημερωτικό δελτίο της Εταιρίας που θα συνταχθεί για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου θα υπόκειται στην έγκριση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Η Εταιρία θα προσπαθήσει να ολοκληρώσει την αύξηση έως τα τέλη Σεπτεμβρίου, με την επιφύλαξη της έγκαιρης λήψης όλων των κανονιστικών και λοιπών εγκρίσεων.

Η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου λήφθηκε κατ’ εξουσιοδότηση της από 29 Σεπτεμβρίου Β’ Επαναληπτικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Alapis.


---Η ανακοίνωση της Alapis προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς

"H Alapis ΑΒΕΕ (στο εξής η «Alapis» ή η «Εταιρία») ανακοινώνει τα ακόλουθα:

1. Κατ’ εξουσιοδότηση της Β’ Επαναληπτικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρίας που συνεδρίασε στις 29.09.2008, το Διοικητικό Συμβούλιο της Alapis, κατά τη συνεδρίαση της 05.08.2009, αποφάσισε, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα:

(α) Την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά €294.180.066 με την καταβολή μετρητών (στο εξής η «Αύξηση») και την έκδοση 980.600.220 νέων κοινών άυλων ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών, ονομαστικής αξίας €0,30 (στο εξής οι «Νέες Μετοχές») η κάθε μία, με αναλογία 1 υφιστάμενη προς 1 Νέα Μετοχή και τιμή διάθεσης €0,46 για κάθε μία Νέα Μετοχή (στο εξής η «Τιμή Διάθεσης»), η οποία δύναται να είναι ανώτερη της χρηματιστηριακής τιμής των υφισταμένων μετοχών της Εταιρίας κατά τον χρόνο αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης. Η Αύξηση θα πραγματοποιηθεί με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων της Εταιρίας, οι οποίοι θα είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο μετόχων της Ε.Χ.Α.Ε, κατά τη σχετική ημερομηνία προσδιορισμού δικαιούχων (record date), η οποία θα καθοριστεί σύμφωνα με τον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Αυτοί οι μέτοχοι και όσοι αποκτήσουν δικαιώματα προτίμησης κατά την χρονική περίοδο διαπραγμάτευσής τους στο Χρηματιστήριο Αθηνών (στο εξής από κοινού οι «Δικαιούχοι»), θα δικαιούνται να προεγγράφονται για την απόκτηση πρόσθετων Νέων Μετοχών στην Τιμή Διάθεσης και μέχρι το δεκαπλάσιο του αριθμού των Νέων Μετοχών που αντιστοιχούν στα δικαιώματα προτίμησης που θα έχουν ασκήσει (στο εξής το «Δικαίωμα Προεγγραφής»), για την περίπτωση που μετά τη λήξη της χρονικής περιόδου άσκησης των δικαιωμάτων προτίμησης παραμείνουν αδιάθετες Νέες Μετοχές.

Μέσω της Αύξησης, η Εταιρία προσδοκά να αντλήσει συνολικά περίπου €451,1 εκ., τα οποία, μετά την αφαίρεση των σχετικών δαπανών, θα διατεθούν για την αποπληρωμή μέρους του βραχυπρόθεσμου δανεισμού, την χρηματοδότηση αναγκών σε κεφάλαιο κίνησης και την πραγματοποίηση στοχευμένων εξαγορών εταιρειών και λοιπών στοιχείων ενεργητικού προκειμένου να υποστηριχθεί περαιτέρω η στρατηγική ανάπτυξή της στις αγορές της Ελλάδος και της Νοτιοανατολικής Ευρώπης στον τομέα της υγείας, όπως ειδικότερα αναφέρεται στη συνημμένη ειδική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου.

(β) Ενέκρινε την ειδική έκθεση που προβλέπεται στις παραγράφους 4.1.4.1 και 4.1.4.1.2 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, η οποία επισυνάπτεται.

(γ) Ενέκρινε την πώληση των δικαιωμάτων προτίμησης που αντιστοιχούν στις 71.578.743 ίδιες μετοχές της Εταιρίας μέσω του Χρηματιστηρίου Αθηνών κατά τη σχετική περίοδο διαπραγμάτευσής τους.

(δ) Ενέκρινε τη σύναψη σύμβασης παροχής εγγύησης κάλυψης (στο εξής η «Σύμβαση Εγγύησης Κάλυψης») με τις ABN AMRO Bank N.V., BNP PARIBAS, Deutsche Bank AG, London Branch, Jefferies International Limited και Merrill Lynch International (στο εξής από κοινού οι «Εγγυητές Κάλυψης»), δυνάμει της οποίας οι Εγγυητές Κάλυψης συμφώνησαν να εξεύρουν «ειδικούς επενδυτές» (κατά την έννοια του άρθρου 2 παρ. 1 εδ. στ. Ν.3401/2005) και κατάλληλους διεθνείς επενδυτές (στο εξής από κοινού οι «Ειδικοί και Διεθνείς Επενδυτές») για τη διάθεση τυχόν Αδιάθετων Μετοχών, μέσω διαδικασίας ιδιωτικής τοποθέτησης δια βιβλίου προφορών (ήτοι διαδικασίας που δεν αποτελεί «δημόσια προσφορά», κατά την έννοια του άρθρου 2, παρ. 1 του Ν. 3401/2005) (στο εξής η «Ιδιωτική Τοποθέτηση»), την οποία θα οργανώσουν στο εξωτερικό οι Εγγυητές Κάλυψης. Η τιμή στην οποία θα διατεθούν τυχόν Αδιάθετες Μετοχές σε Ειδικούς και Διεθνείς Επενδυτές θα είναι η μεγαλύτερη μεταξύ της Τιμής Διάθεσης και εκείνης που θα προκύψει από την Ιδιωτική Τοποθέτηση. Η θέση σε ισχύ της Σύμβασης Εγγύησης Κάλυψης προϋποθέτει την πλήρωση ορισμένων προϋποθέσεων, που είναι συνήθεις σε παρόμοιες συναλλαγές, συμπεριλαμβανομένης της έγκρισης του Ενημερωτικού Δελτίου από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και της ολοκλήρωσης της Αύξησης περί τα τέλη Σεπτεμβρίου 2009. Σύμφωνα με τη Σύμβαση Εγγύησης Κάλυψης, η Εταιρεία δεσμεύθηκε, για χρονική περίοδο με έναρξη στις 6 Αυγούστου 2009 και λήξη την 180η ημέρα από την ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των Νέων Μετοχών στο Χρηματιστήριο Αθηνών, να απέχει από την πώληση ή έκδοση, άμεσα η έμμεσα, κοινών μετοχών ή άλλων κινητών αξιών μετατρέψιμων σε ή ανταλλάξιμων με κοινές μετοχές της, υπό την επιφύλαξη ορισμένων εξαιρέσεων, συμπεριλαμβανομένης της πώλησης των υφιστάμενων ιδίων μετοχών της ή της έκδοσης και πώλησης κινητών αξιών μετατρέψιμων σε ή ανταλλάξιμων με τις εν λόγω ίδιες μετοχές της προς επενδυτές που θα συνομολογήσουν παρόμοια δέσμευση με την προηγούμενη έγκριση των Εγγυητών Κάλυψης.

2. Η Εταιρεία ενημερώθηκε ότι η Lamda-Partners L.P., που λειτουργεί ως ιδιωτικό επενδυτικό κεφάλαιο (private equity fund), δεσμεύτηκε να συμμετάσχει στην Αύξηση επενδύοντας, είτε άμεσα είτε μέσω εξ’ ολοκλήρου θυγατρικών της, το ποσό των περίπου €90,2 εκ. προκειμένου να ασκήσει 196.120.044 δικαιώματα προτίμησης που αντιστοιχούν σε ποσοστό 20% των Νέων Μετοχών, αποκτώντας αυτά τα δικαιώματα από τον κ. Λαυρέντη Λαυρεντιάδη ή/και από την χρηματιστηριακή αγορά. Επίσης, η Εταιρία ενημερώθηκε ότι ο κ. Λαυρέντης Λαυρεντιάδης συμμετέχει στο διοικητικό συμβούλιο του ομορρύθμου εταίρου (general partner) της Lamda-Partners L.P.

3. Η Εταιρία θα προσπαθήσει να ολοκληρώσει την Αύξηση έως τα τέλη Σεπτεμβρίου, υπό την επιφύλαξη της έγκαιρης λήψης όλων των κανονιστικών και λοιπών εγκρίσεων.
Η παρούσα ανακοίνωση δημοσιεύεται σύμφωνα με τις διατάξεις των Νόμων 3340/2005 και 3556/2007, των υπό στοιχεία 3/3472005 και 5/204/2000 αποφάσεων της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και των παραγράφων 4.1.3 επ. του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών."

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v