Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Αλφα Γκρίσιν: Ζημιές έναντι κερδών στο 9μηνο

Ο Όμιλος της Αλφα Γκρίσιν έκλεισε το 9μηνο με ζημιές 350 χιλ. ευρώ έναντι κερδών προ φόρων 1,9 εκ. ευρώ. Οι ζημιές μετά από φόρους ανήλθαν στα 421 χιλ. ευρώ έναντι κερδών μετά από φόρους 1,1 εκ. ευρώ.

Αλφα Γκρίσιν: Ζημιές έναντι κερδών στο 9μηνο
Η Αλφα Γκρισιν ενημερώνει ότι το γ' τρίμηνο του 2009, τα αποτελέσματα επηρεάσθηκαν αρνητικά από το ιδιαίτερα δύσκολο περιβάλλον στους τομείς που σχετίζονται με την κατανάλωση και το εμπόριο, παρά τα οφέλη από το πρόγραμμα βελτίωσης και αναδιάρθρωσης της λειτουργικής δομής του Ομίλου.

Σε γενικές γραμμές τα αποτελέσματα του εννεαμήνου επηρεάζονται από τις μειωμένες πωλήσεις αν και ο Όμιλος κατάφερε να διατηρήσει σταθερό το μικτό περιθώριο κέρδους και η επίδραση της αναδιάρθρωσης έχει αρχίσει να αποτυπώνεται στο κόστος λειτουργίας.

Στην βραχυπρόθεσμη προοπτική αναμένεται να επιδράσουν οι αρνητικές συνθήκες που επικρατούν στις αγορές που δραστηριοποιείται ο Όμιλος, αλλά αναμένονται καλύτερες επιδόσεις στα επόμενα τρίμηνα, καθώς η διοίκηση θεωρεί την μέχρι σήμερα εικόνα μη ενδεικτική λόγω των αρνητικών οικονομικών συνθηκών και του μεσοπρόθεσμου χαρακτήρα των επενδύσεων του ομίλου σε ακίνητα και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Οι προοπτικές του Ομίλου, την προσεχή διετία, παραμένουν ισχυρές. Οι επενδυτικές πρωτοβουλίες που έχουν ληφθεί και είναι εν' εξελίξει θα δώσουν την δυνατότητα να εκμεταλλευτεί τις ευκαιρίες που δημιουργούνται και τις θετικές μεσοπρόθεσμες προοπτικές των χωρών που ο Όμιλος ήδη δραστηριοποιείται.

Τομέας Συστημάτων Υποστήριξης Κρίσιμων Εφαρμογών

Ο κύκλος εργασιών του τομέα συστημάτων υποστήριξης είναι μειωμένος κατά 1,9%, ανήλθε σε 11,5 εκ. ευρώ έναντι 11,7 εκ. ευρώ το αντίστοιχο εννιάμηνο του 2008. Σημαντική η συνεισφορά του κύκλου εργασιών της Βουλγάρικης θυγατρικής "ALPHA GRISSIN INFOTECH BG AD", της οποίας ο κύκλος εργασιών το εννιάμηνο ανέρχεται σε 2,3 εκ. ευρώ αυξημένος κατά 39,1% σε σχέση με το αντίστοιχο εννιάμηνο του 2008.

Η συνεισφορά της Βουλγάρικης θυγατρικής στα έσοδα του τομέα ανέρχεται σε 21% έναντι 15% το περσινό εννιάμηνο. Οι πωλήσεις των συστημάτων υποστήριξης στην εγχώρια αγορά παρουσίασαν κάμψη 10,5% και ανήλθαν σε 9,1 εκ. ευρώ έναντι 10,2 εκ. ευρώ το αντίστοιχο εννιάμηνο του 2008. Η δυναμική του τομέα πάντως παραμένει ισχυρή, και η διοίκηση εντείνει τις προσπάθειες για γεωγραφική διασπορά του αντικειμένου και αναζήτηση επενδυτικών ευκαιριών σε νέες αγορές.

Τομέας Συμβατικού Κλιματισμού

Ο κύκλος εργασιών του τομέα συμβατικού κλιματισμού είναι μειωμένος κατά 45%, ανήλθε σε 6,7 εκ ευρώ έναντι πωλήσεων 12,3 εκ ευρώ του αντίστοιχου εννεαμήνου 2008. Η σημαντική αυτή κάμψη πωλήσεων εξηγείται αφενός μεν από τις ήπιες καιρικές συνθήκες που διανύσαμε μέχρι τον Μάιο, αφετέρου δε από την αναβολή αγορών των καταναλωτών, με στόχο να επωφεληθούν του μέτρου της κρατικής επιδότησης που είχε προαναγγελθεί.

Οι ισχυρές πωλήσεις κλιματιστικών, μετά την εφαρμογή στις αρχές Ιουνίου, της δράσης "Αλλάζω ΚΛΙΜΑτιστικό" του ΥΠΑΝ, με την οποία επιδοτήθηκε η απόσυρση μηχανημάτων παλαιάς τεχνολογίας και η αντικατάσταση τους με μηχανήματα νέας τεχνολογίας (inverter), μπορεί να περιόρισε τις απώλειες, αλλά σε καμία περίπτωση δεν αναπλήρωσε τις πωλήσεις του αντίστοιχου εννεαμήνου του 2008, ακόμα και του αντίστοιχου εννεαμήνου του 2007.

Οι πωλήσεις του κλιματισμού αντιπροσωπεύουν το 37% των συνολικών πωλήσεων του Ομίλου, ενώ το περσινό εννιάμηνο αντιπροσώπευαν το 51%. Η πολιτική εκτεταμένων προσφορών στην οποία οδηγήθηκε η εταιρεία προκειμένου να διατηρήσει τα μερίδια αγοράς, εν μέσω της περιόδου εφαρμογής της δράσης του ΥΠΑΝ, έχει σημαντική επίδραση στην κερδοφορία του τομέα.

Όμιλος

Τα κέρδη προ φόρων, τόκων, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) εμφανίζουν μείωση 69% και έφθασαν στο 1,03 εκ ευρώ έναντι 3,3 εκ. ευρώ το αντίστοιχο περσινό εξάμηνο. Οι λειτουργικές δαπάνες παρουσιάζουν μείωση 2,4% παρόλο που στον Όμιλο προστέθηκαν ακόμα 3 εταιρείες και το κόστος της αναδιοργάνωσης και μετεγκαταστάσεων ανήλθε περίπου στα 200 χιλ. ευρώ.
 
Ο Όμιλος έκλεισε με ζημιές 350 χιλ. ευρώ έναντι κερδών προ φόρων 1,9 εκ. ευρώ το αντίστοιχο εννιάμηνο του 2008. Οι ζημιές μετά από φόρους ανέρχονται σε 421 χιλ. ευρώ έναντι κερδών μετά από φόρους 1,1 εκ. ευρώ το εννιάμηνο του 2008.

Μητρική

Σε επίπεδο μητρικής το σχέδιο της αναδιάρθρωσης και της συγχώνευσης 2 θυγατρικών έχει ήδη αποδώσει, καθώς τα έξοδα διοίκησης και διάθεσης εμφανίζονται μειωμένα κατά 19% σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό διάστημα, παρ? όλο που τα έξοδα διάθεσης είναι επιβαρυμένα με τα έξοδα προωθητικών ενεργειών για την υποστήριξη των πωλήσεων του τομέα κλιματισμού, ο οποίος υπέστη κυρίως την πίεση της μειωμένης ζήτησης.

Πάντως τα κέρδη προ φόρων χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων ανέρχονται σε 1,4 εκ. ευρώ έναντι 3,2 εκ. ευρώ το εννιάμηνο του 2008 μειωμένα κατά 56%, το οποίο αποδίδεται στην μείωση των πωλήσεων κατά 30%. Τα κέρδη μετά από φόρους ανέρχονται σε 112 χιλ. ευρώ έναντι 1 εκ. ευρώ το εννιάμηνο του 2008.

Επενδύσεις

Η επένδυση του Ομίλου στην Κρακοβία της Πολωνίας, έργο ανέγερσης συγκροτήματος κατοικιών και εμπορικών χώρων, συνολικής επιφάνειας ανωδομών 38.000 τ.μ., συνεχίζεται με εντατικούς ρυθμούς και ορίζοντα ολοκλήρωσης το 2ο τρίμηνο του 2010. Από την επένδυση αναμένονται για τον Όμιλο κέρδη μετά από φόρους 7 εκ. ευρώ.

Τον Νοέμβριο η κατά 100% θυγατρική εταιρεία "ALPHA GRISSIN RENEWABLES LIMITED" με έδρα την Κύπρο, συμμετείχε στην σύσταση εταιρείας στην Βουλγαρία με ποσοστό 40% υπό την επωνυμία "KARNOBAT AEOLIA AD". Το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε 100.000,00 leva.

Η νέα εταιρεία "KARNOBAT AEOLIA AD" συστάθηκε στα πλαίσια της από 26ης Σεπτεμβρίου 2009 υπογραφής σύμβασης παραχώρησης συνολικής έκτασης 8.424 στρεμμάτων γης, για περίοδο 30 ετών, στην περιοχή Karnobat στην Κεντρική Βουλγαρία, περιοχή με υψηλό αιολικό δυναμικό, με στόχο την ανάπτυξη και λειτουργία αιολικού πάρκου συνολικής ισχύος 111 MW. Η έκδοση του συνόλου των αδειών παραγωγής, προϋπολογισμού επένδυσης 155 εκ. ευρώ, αναμένεται στο γ' τρίμηνο του 2010, οπότε και θα αρχίσει και η κατασκευή του αιολικού πάρκου.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v