Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Audio Visual: Κάλυψη της ΑΜΚ κατά 81,58%

Κατά 81,58% καλύφθηκε η αύξηση κεφαλαίου της Audio Visual με καταβολή μετρητών και δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων. Το μετοχικό κεφάλαιο θα αυξηθεί κατά 19.728.673,30 ευρώ, με την έκδοση 28.183.819 νέων μετοχών.

Audio Visual: Κάλυψη της ΑΜΚ κατά 81,58%
Κατά 81,58% καλύφθηκε η αύξηση κεφαλαίου της Audio Visual με καταβολή μετρητών και δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων. Το μετοχικό κεφάλαιο θα αυξηθεί κατά 19.728.673,30 ευρώ, με την έκδοση 28.183.819 νέων μετοχών.

Αναλυτικά, η εταιρία Audio Visual γνωστοποιεί ότι η αύξηση κεφαλαίου με καταβολή μετρητών και δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων που αποφασίσθηκε από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 30/10/2009 και πραγματοποιήθηκε από τις 5/3/2010 έως και τις 19/3/2010 καλύφθηκε κατά ποσοστό 71,39% με την καταβολή συνολικού ποσού 17.510.511,32 Ευρώ, που αντιστοιχεί σε 24.662.692 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές, ενώ 9.884.598 μετοχές έμειναν αδιάθετες.

Με την από 22/03/2010 απόφαση του Δ.Σ. της Εταιρίας από τις 9.884.598 αρχικά αδιάθετες μετοχές, 3.521.127 μετοχές διατέθηκαν κατά την κρίση του σε παλαιούς μετόχους της που δήλωσαν εγγράφως συμμετοχή στο βιβλίο ζήτησης με αποτέλεσμα το τελικό ποσοστό κάλυψης της Αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου να ανέρχεται σε 81,58% και το συνολικό ποσό των αντληθέντων κεφαλαίων διαμορφώνεται σε 20.010.511,49 ευρώ.

Σημειώνεται ότι από την άσκηση του δικαιώματος προεγγραφής που πραγματοποιήθηκε ταυτόχρονα με την άσκηση των δικαιωμάτων προτίμησης δεν προέκυψαν αιτήσεις.

Κατόπιν των ανωτέρω, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας θα αυξηθεί κατά 19.728.673,30 ευρώ, με την έκδοση 28.183.819 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 0,70 ευρώ εκάστη.

Η δε διαφορά μεταξύ της ονομαστικής αξίας και της τιμής διαθέσεως των νέων μετοχών συνολικού ύψους 281.838,19 ευρώ, θα αχθεί σε πίστωση του λογαριασμού Καταβλημένη διαφορά από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v