Επίλεκτος: Στις 2/2 η ακύρωση των 262.505 μετοχών

Από 02/02/2011, παύει η διαπραγμάτευση στο Χ.Α των 262.505 μετοχών της εταιρίας Επίλεκτος οι οποίες ακυρώνονται.

Επίλεκτος: Στις 2/2 η ακύρωση των 262.505 μετοχών
Από 02/02/2011, παύει η διαπραγμάτευση στο Χ.Α των 262.505 μετοχών της εταιρίας Επίλεκτος οι οποίες ακυρώνονται.

Υπενθυμίζεται, ότι η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της Επίλεκτος που πραγματοποιήθηκε στις 28.12.2010 αποφάσισε, μεταξύ άλλων θεμάτων, την μείωση του μετοχικού της κεφαλαίου κατά 78.751,50 Ευρώ, με μείωση του συνολικού αριθμού των μετοχών από 52.329.801 σε 52.067.296 κοινές ονομαστικές μετοχές, λόγω ακύρωσης ιδίων μετοχών, σύμφωνα με το άρθρο 16 του Κ.Ν. 2190/1920.

Οι ως άνω 262.505 μετοχές αγοράσθηκαν κατά το διάστημα 08/04/2008 - 08/04/2009, σε εκτέλεση α)απόφασης της από 08/12/2007 Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, καθώς και των από 14/03/2008, 04/9/2008, 29/9/2008, 27/10/2008 αποφάσεων του Δ.Σ. της και β) απόφασης της από 16/12/2008 Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, καθώς και των από 03/02/2009 και 24/03/2009 αποφάσεων του Δ.Σ. της.

Μετά την ως άνω μείωση, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται πλέον σε 15.620.188,80 Ευρώ, διαιρούμενο σε 52.067.296 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας μετοχής 0,30 Ευρώ εκάστης.

Την 11/01/2011 καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών η αριθμ.Κ2-92 απόφαση του Υπουργού Oικονομίας, Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του σχετικού άρθρου του Καταστατικού της εταιρείας. Το Χρηματιστήριο Αθηνών στις 27/01/2011, ενημερώθηκε για την εν λόγω μείωση του μετοχικού κεφαλαίου λόγω ακύρωσης των μετοχών της εταιρείας. 

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v