Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Aναστολή δραστηριότητας από Centric

Ο Όμιλος Centric ενημερώνει ότι η αναστέλλεται η δραστηριοποίηση της εταιρίας στον τομέα εμπορίας πολυμέσων.

Aναστολή δραστηριότητας από Centric
Ο Όμιλος Centric ενημερώνει ότι η αναστέλλεται η δραστηριοποίηση της εταιρίας στον τομέα εμπορίας πολυμέσων.

Η σταδιακή συρρίκνωση της δραστηριότητας της εμπορίας πολυμέσων τόσο σε απόλυτους αριθμούς όσο και ως ποσοστό επί του συνόλου του κύκλου εργασιών έχει αποτυπωθεί και προκύπτει και από τις οικονομικές καταστάσεις των προηγούμενων χρήσεων, ειδικότερα δε της τελευταίας.

Ειδικότερα, όπως διευκρινίζεται από την εταιρία, η ενέργεια αυτή εντάσσεται στον ευρύτερο προγραμματισμό της Centric που στοχεύει στην επικέντρωση της στον ραγδαία αναπτυσσόμενο τομέα της διαδικτυακής ψυχαγωγίας.

Οι δραστηριότητες του ομίλου στον εν λόγω κλάδο συνεχίζονται απρόσκοπτα δίχως να επηρεάζονται καθόλου από την αναστολή της δραστηριότητας της εμπορίας προϊόντων και υπηρεσιών ψηφιακού περιεχομένου.

Επιπλέον, η συνεισφορά της αναστελλόμενης δραστηριότητας στη διαμόρφωση του συνολικού κύκλου εργασιών του ομίλου βαίνει συνεχώς μειούμενη από το 2007 και ακολούθως και κατά τις τελευταίες δύο χρήσεις έχει συρρικνωθεί σημαντικά. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι στη χρήση του 2009 αποτέλεσε το 0,8% του συνολικού κύκλου εργασιών, δηλαδή € 6.248 χιλ. επί συνόλου € 758.563 χιλ. ενώ σύμφωνα με τις ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις της περιόδου 1.1.2010-30.09.2010 μόλις το 0,5%, ήτοι € 2.679 χιλ. επί συνολικού κύκλου εργασιών του ομίλου € 523.039 χιλ.

Εκ των παραπάνω συνάδεται ότι δεν προκύπτει καμία δυσμενής επίδραση στην εξέλιξη των εργασιών του ομίλου όπως και ότι η επίπτωση της αναστελλόμενης δραστηριότητας στη διαμόρφωση των αποτελεσμάτων του ομίλου είναι εντελώς ασήμαντη.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v