Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Αγροτική: Εγκρίθηκε η ΑΜΚ 1,26 δισ. ευρώ

Αποφασισμένος να προχωρήσει στην πλήρη εξυγίανση της ΑΤΕbank για τον απογαλακτισμό της από το Δημόσιο και τους φορείς που υπάγονται σε αυτόν εμφανίστηκε στη Γ.Σ. των μετόχων ο διοικητής της κ. Θ. Πανταλάκης.

Αγροτική: Εγκρίθηκε η ΑΜΚ 1,26 δισ. ευρώ
Αποφασισμένος να προχωρήσει στην πλήρη εξυγίανση της ΑΤΕbank και στον απογαλακτισμό της από το ελληνικό δημόσιο και τους φορείς που υπάγονται σε αυτόν εμφανίστηκε στη Γ.Σ. των μετόχων ο διοικητής της κ. Θ. Πανταλάκης.

Σημειώνεται ότι βασικό θέμα της Γ.Σ. ήταν η έγκριση του μετοχικού κεφαλαίου της τράπεζας ύψους 1,260 δισ. ευρώ, η οποία και εγκρίθηκε με το 77% των μετοχών της ΑΤΕ.

Αναφερόμενος στις σχέσεις της ΑΤΕ με το ελληνικό δημόσιο και τους συνεταιρισμούς, ο κ. Πανταλάκης είπε πως "το παραμύθι εκείνο που η ΑΤΕ επιδοτούσε τελείωσε" και συμπλήρωσε ότι η πώληση των μη χρηματοοικονομικών συμμετοχών θα ολοκληρωθεί το ταχύτερο δυνατό.

"Ο διοικητής είναι όργανο της τρόικας και η ΑΤΕ είναι υπό επιτήρηση. Έχει ποινή και δέσμευση ότι θα πουλήσει τις μη χρηματοοικονομικές συμμετοχές, οι οποίες θα πουληθούν όλες ανεξαιρέτως όσο πιο γρήγορα γίνεται".

Ανέφερε μάλιστα ως παράδειγμα ότι η τράπεζα έχει υποστεί ζημία ύψους 250 εκατ. ευρώ μόνο από τις επιδοτήσεις στην εβζ.

--- Δάνεια στα πολιτικά κόμματα

Ερωτηθείς για τα δάνεια που έχει χορηγήσει η τράπεζα στα πολιτικά κόμματα, ο κ. Πανταλάκης τόνισε: "Τα δάνεια αυτά δεν είναι επισφαλή, αλλά η ΑΤΕ δεν θα τα ξαναδώσει. Έχουμε προτείνει στην κυβέρνηση οι δανειοδοτήσεις προς τα πολιτικά κόμματα να γίνονται απευθείας από το ελληνικό δημόσιο".

--- ΤΠΔ

Ο κ. Πανταλάκης εκτίμησε πως τα κεφάλαια με τα οποία θα συμμετάσχει το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων στην αύξηση της ΑΤΕ αναμένεται να διαμορφωθούν στα 250 εκατ. ευρώ.

Στο σημείο αυτό ξεκαθάρισε ότι η ΑΤΕbank, αφού ολοκληρώσει την ΑΜΚ, θα διεκδικήσει το κομμάτι των χορηγήσεων του ΤΠΔ.

Υπενθυμίζεται ότι η κυβέρνηση θα προχωρήσει στην απόσχιση των αμιγώς τραπεζικών υπηρεσιών του ΤΠΔ και πρόθεσή της είναι να το πουλήσει.

--- Προνομιούχες

"Η εξαγορά των προνομιούχων μετοχών αξίας 675 εκατ. ευρώ που έχει λάβει η τράπεζα από το ελληνικό δημόσιο είναι συμφωνημένη με τα θεσμικά όργανα και θα γίνει", τόνισε και, σχολιάζοντας την καθυστέρηση όσον αφορά στην υλοποίηση της ΑΜΚ, πρόσθεσε: "Παλεύουμε έναν χρόνο ώστε να πάρουμε σχετικές εγκρίσεις από τη γενική διεύθυνση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ανταγωνισμού".

Αναλυτικά οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης της ΑΤΕBank

Στη Γενική Συνέλευση των μετόχων της ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ μεταξύ άλλων πάρθηκαν οι ακόλουθες αποφάσεις:

*Εγκρίθηκε η εκλογή του νέου μέλους του Δ.Σ. κ. Αλέξανδρου Αντωνόπουλου, σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος κ. Ηλία Τζαβαλή.

*Εγκρίθηκε η αύξηση του ποσού του προγράμματος έκδοσης μεσοπροθέσμων ομολογιών (ΕΜΤΝ) κατά το ποσό των 5 δισ. Ευρώ.

*Αποφασίστηκε η αύξηση της ονομαστικής αξίας εκάστης κοινής ονομαστικής μετά ψήφου μετοχής από € 0,72 σε € 7,2000000318075800 ανά μετοχή με ταυτόχρονη μείωση του αριθμού των κοινών μετοχών (reverse split) με αναλογία 10 παλαιές μετοχές προς μία 1 νέα, δηλαδή με μείωση του αριθμού των κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών από 905.444.444 σε 90.544.444 και η μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Τράπεζας κατά € 597.593.333,28 με σκοπό το σχηματισμό ισόποσου ειδικού αποθεματικού, με μείωση της ονομαστικής αξίας της τιμής της κοινής μετοχής από € 7,2000000318075800 σε € 0,60 ανά μετοχή.

*Αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας με καταβολή μετρητών ύψους € 706.246.663,20 και έκδοση 1.177.077.772 νέων κοινών ονομαστικών με δικαίωμα ψήφου μετοχών, ονομαστικής αξίας €0,60 εκάστη, με τιμή διάθεσης €1,07 η κάθε μία, η οποία θα δύναται να είναι ανώτερη της χρηματιστηριακής τιμής κατά το χρόνο αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης, με σκοπό την άντληση κεφαλαίων ύψους μέχρι €1.259,5 εκατ. και με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων σε αναλογία 13 νέες κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας €0,60 εκάστη για κάθε 1 παλαιά κοινή ονομαστική μετά ψήφουμετοχή, ονομαστικής αξίας €0,60 εκάστη.

Τα κεφάλαια που θα αντληθούν, αφαιρουμένων των εξόδων, θα διατεθούν κατά το ποσό των € 675 εκατ. για την εξαγορά των προνομιούχων μετοχών που κατέχει το Ελληνικό Δημόσιο στο πλαίσιο υπαγωγής της Τράπεζας στις διατάξεις του ν. 3723/2008 και κατά το υπόλοιπο ποσό για την ενίσχυση της κεφαλαιακής επάρκειας της Τράπεζας. Η υπέρ το άρτιον διαφορά θα αχθεί σε πίστωση του λογαριασμού "Αποθεματικά από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιον. Οι δικαιούχοι άσκησης δικαιώματος προτίμησης θα μπορούν να ασκήσουν δικαίωμα προτίμησης στις νέες μετοχές με αναλογία 13 νέες κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές προς 1 παλαιά κοινή μετοχή. Ειδικότερα, δικαίωμα προτίμησης στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου θα έχουν οι εγγεγραμμένοι μέτοχοι στο Μητρώο Μετόχων της ΕΧΑΕ τη δεύτερη εργάσιμη που έπεται της ημερομηνίας αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης σύμφωνα με το άρθρο 5.2 του Κανονισμού του Χ.Α., όπως αυτή θα καθορισθεί και ανακοινωθεί σε μεταγενέστερη ημερομηνία από το Δ.Σ. της Τράπεζας, και όσοι αποκτήσουν δικαιώματα προτίμησης κατά την περίοδο διαπραγμάτευσής τους στο Χ.Α.

Σύμβουλοι έκδοσης της αύξησης έχουν οριστεί οι Alpha Bank, Εθνική Τράπεζα, Eurobank EFG Equities και Τράπεζα Πειραιώς.

Το Ελληνικό Δημόσιο ως βασικός μέτοχος δήλωσε στην Τακτική Γενική Συνέλευση ότι θα ασκήσει πλήρως, με άμεσο ή έμμεσο τρόπο, τα δικαιώματα προτίμησής του επί των κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών που κατέχει και που αντιστοιχούν σε ποσοστό 77,312% του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας και επιπλέον θα συμμετάσχει στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου μέσω τυχόν αδιάθετων νέων μετοχών έως το ποσό των € 170,75 εκατ. καθώς και ότι επιφυλάσσεται για τη διατήρηση του ποσοστού συμμετοχής του στο μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας για χρονικό διάστημα 6 μηνών μετά την έναρξη διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών της Τράπεζας. Επίσης, αποφασίστηκε η παροχή των σχετικών εξουσιοδοτήσεων προς το Δ.Σ. της Τράπεζας και η αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 6 του Καταστατικού.

*Αποφασίστηκε η εξαγορά των προνομιούχων μετοχών ν. 3723/2008 του Ελληνικού Δημοσίου από την Τράπεζα υπό την προϋπόθεση λήψης των αναγκαίων εγκρίσεων. Παρεσχέθησαν οι σχετικές εξουσιοδοτήσεις.

*Εγκρίθηκε η παροχή εξουσιοδότησης στο Δ.Σ. της Τράπεζας να αυξάνει, το μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας μέχρι του 50% του μετοχικού κεφαλαίου αυτής, κατά την ημερομηνία χορήγησης της σχετικής εξουσιοδότησης, με την έκδοση νέων μετοχών ή ομολογιών μετατρέψιμων σε μετοχές της Τράπεζας

* Η Τακτική Γενική Συνέλευση ενημερώθηκε για το Σχέδιο Αναδιάρθρωσης και επικύρωσε την από 27/04/2011 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας.

Αναστασία Παπαϊωάννου [email protected]

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v