Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

EFG: Περνά τα stress test με deal στη Πολωνία

Η επίπτωση των υποθέσεων του ιδιαιτέρως δυσμενούς σεναρίου διαμορφώνει τον εκτιμώμενο δείκτη των Κύριων Βασικών Κεφαλαίων Core Tier 1 της Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias A.E. σε 4.9% το 2012 αναφέρει η EFG.

EFG: Περνά τα stress test με deal στη Πολωνία
H Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias A.E. συμμετείχε στην άσκηση προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων που διενεργήθηκε σε πανευρωπαϊκό επίπεδο (2011 EU Wide Stress Testing Exercise of European Banks) από την Ευρωπαϊκή Τραπεζική Αρχή (ΕΒΑ), σε συνεργασία με την Τράπεζα της Ελλάδος, την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ECB) την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (EC) και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Συστημικού Κινδύνου (ESRB).

H Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias A.E. αναγνωρίζει και αποδέχεται πλήρως τα αποτελέσματα που ανακοίνωσε σήμερα η Ευρωπαϊκή Τραπεζική Αρχή σχετικά με το πανευρωπαϊκή άσκηση προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων.

Η πανευρωπαϊκή άσκηση προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων, που διενεργήθηκε σε 90 Πιστωτικά Ιδρύματα καλύπτοντας πάνω από το 65% του συνόλου του Ενεργητικού του Τραπεζικού Συστήματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σκοπεύει να αξιολογήσει την αντοχή των Ευρωπαϊκών Πιστωτικών Ιδρυμάτων σε ιδιαίτερα δυσμενή σενάρια και τη φερεγγυότητα σε υποθετικές ακραίες καταστάσεις κάτω από συγκεκριμένες περιοριστικές συνθήκες.

Οι παραδοχές και η μεθοδολογία δημιουργήθηκαν για να αξιολογήσουν την κεφαλαιακή επάρκεια των πιστωτικών ιδρυμάτων έναντι του 5% των Κύριων Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων (Core Tier 1) ως σημείου αναφοράς και έχουν σκοπό την ανάκτηση της εμπιστοσύνης όσον αφορά την ανθεκτικότητα των πιστωτικών ιδρυμάτων που συμμετείχαν στην άσκηση.

Τα δυσμενή σενάρια ακραίων καταστάσεων διαμορφώθηκαν από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και καλύπτουν χρονικό ορίζοντα δύο ετών (2011-2012).

Η άσκηση διενεργήθηκε με βάση την παραδοχή των στοιχείων Ισολογισμού του Δεκεμβρίου 2010. Η άσκηση δεν λαμβάνει υπόψη τις γενικές προβλέψεις που διαθέτουν τα πιστωτικά ιδρύματα, ορισμένα γεγονότα που ήδη έχουν συμβεί καθώς και μελλοντικές επιχειρηματικές στρατηγικές και διοικητικές ενέργειες και δεν αποτελεί πρόβλεψη για τα κέρδη της Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias A.E..

Η επίπτωση των υποθέσεων του ιδιαιτέρως δυσμενούς σεναρίου διαμορφώνει τον εκτιμώμενο δείκτη των Κύριων Βασικών Κεφαλαίων Core Tier 1 της Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias A.E. σε 4.9% το 2012 (οριακή υστέρηση κεφαλαίων 58 εκατ. ευρώ σε σχέση με τα ελάχιστα κεφάλαια που έχουν τεθεί ως σημείο αναφοράς για το σκοπό της συγκεκριμένης άσκησης) έναντι 9.0% (που αντιστοιχεί σε 4,296 εκατ. ευρώ κεφάλαια) στο τέλος του 2010.

Το αποτέλεσμα αυτό ενσωματώνει μόνο αυξήσεις κεφαλαίου ή αντίστοιχες ενέργειες που έχουν ανακοινωθεί και πραγματοποιηθεί μέχρι τις 30 Απριλίου 2011.

Ενσωματώνοντας τις ενέργειες που έχουν ήδη αποφασιστεί, ανακοινωθεί και ήδη υλοποιούνται, και αναφέρονται αναλυτικά παρακάτω, ο δείκτης Κυρίων Βασικών Κεφαλαίων (Core Tier 1) ανέρχεται σε 11,2%, ενώ μετά την επίπτωση του ιδιαιτέρως δυσμενούς σεναρίου της άσκησης διαμορφώνεται σε 7,6%.

Η Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias A.E. έχει ήδη αποφασίσει, ανακοινώσει και υλοποιεί ενέργειες ενίσχυσης των κεφαλαίων της, οι οποίες έχουν γνωστοποιηθεί στην Τράπεζα της Ελλάδος, όπως η απορρόφηση της εταιρείας επενδύσεων χαρτοφυλακίου ΔΙΑΣ που έχει ήδη ολοκληρωθεί και η στρατηγική συνεργασία με την Raiffeisen Bank International στην Πολωνία που βασίζεται σε δεσμευτική συμφωνία, οι οποίες θα υπερκαλύψουν την ανωτέρω οριακή υστέρηση εντός των επομένων τριών μηνών.

Περαιτέρω η τράπεζα έχει αποφασίσει τη χρήση των γενικών προβλέψεων, που έχει ήδη σχηματίσει για κάλυψη μελλοντικών ζημιών, εφόσον χρειαστεί, την έκδοση μετατρέψιμου σε κοινές μετοχές ομολογιακού δανείου καθώς και την διάθεση πλειοψηφικού μεριδίου στην θυγατρική της στην Τουρκία.

Αφού ληφθούν υπόψη οι ενέργειες που έχουν ήδη πραγματοποιηθεί καθώς και εκείνες που θα υλοποιηθούν μελλοντικά και αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο, ο δείκτης Κύριων Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων ανέρχεται σε 7,6% μετά την επίπτωση των υποθέσεων του ιδιαιτέρως δυσμενούς σεναρίου, έναντι σημείου αναφοράς 5%, επιβεβαιώνοντας την εμπιστοσύνη όλων των ενδιαφερομένων μερών, συμπεριλαμβανομένων των καταθετών, των πελατών, των υπαλλήλων και των επενδυτών.

Σε κάθε περίπτωση, οι μηχανισμοί στήριξης που έχει δημιουργήσει η Ελληνική Δημοκρατία και η Τράπεζα της Ελλάδος, σε συνεργασία με την διεθνή κοινότητα, όπως περιγράφονται αναλυτικά στη σχετική με την Πανευρωπαϊκή άσκηση ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονομίας, και οι οποίοι δύναται να ενεργοποιηθούν σε περιπτώσεις κρίσεων, ενισχύουν τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα, αναφέρει η Eurobank.

*Τα αναλυτικά αποτελέσματα της Eurobank στο stress test δημοσιεύονται στη δεξιά στήλη "Συνοδευτικό Υλικό"

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v