Νίκας: Διεύρυνση ζημιών στα 2,1 εκατ. το H1

Στα 2,1 εκατ. ευρώ διευρύνθηκαν οι ζημιές στα αποτελέσματα μετά φόρων και δικαιωμάτων μειοψηφίας του ομίλου της Νίκας στο α' εξάμηνο 2011 έναντι ζημιών 1 εκατ. το αντίστοιχο διάστημα του προηγούμενου έτους.

Νίκας: Διεύρυνση ζημιών στα 2,1 εκατ. το H1
Στα 2,1 εκατ. ευρώ διευρύνθηκαν οι ζημιές στα αποτελέσματα μετά φόρων και δικαιωμάτων μειοψηφίας του ομίλου της Νίκας στο α' εξάμηνο 2011 έναντι ζημιών 1 εκατ. το αντίστοιχο διάστημα του προηγούμενου έτους. 

Αναλυτικότερα, ο Όμιλος εταιρειών Νίκας ανακοίνωσε τα οικονομικά αποτελέσματα Α’ Εξαμήνου 2011 με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.).

Μητρική Εταιρεία:

Ο κύκλος εργασιών της Π.Γ. Νίκας ΑΒΕΕ το Α΄ εξάμηνο 2011 ανήλθε σε €33,2 εκατ. έναντι €42,3 εκατ. το Α΄ εξάμηνο 2010 καταγράφοντας μείωση κατά 21,5% περίπου.

Tο περιθώριο μικτού κέρδους υποχώρησε κατά 1,6 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 34,7% επί του κύκλου εργασιών έναντι 36,3% το Α΄ εξάμηνο 2010. Αντίστοιχα το μικτό κέρδος υποχώρησε κατά 24,9% διαμορφούμενο σε €11,5 εκατ. το Α΄ εξάμηνο 2011 έναντι €15,4 εκατ. το Α΄ εξάμηνο 2010.

Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν το Α΄ εξάμηνο 2011 σε €1,7 εκατ. έναντι €3,4 εκατ. το Α΄ εξάμηνο 2010.

Tα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων (EBIT) ανήλθαν σε €0,6 εκατ. έναντι €1,7 εκατ. το Α΄ εξάμηνο 2010.

Τέλος τα αποτελέσματα προ φόρων (EBT) διαμορφώθηκαν σε ζημιές €1,1 εκατ. έναντι κερδών €77 χιλ. το Α΄ εξάμηνο 2010, ενώ τα αποτελέσματα μετά φόρων (EΑT) διαμορφώθηκαν σε ζημιές €1,3 εκατ. έναντι κερδών €22 χιλ. το Α΄ εξάμηνο 2010.

Όμιλος:

Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών το Α΄ εξάμηνο 2011 ανήλθε σε €34,3 εκατ. έναντι €42,4 εκατ. το Α΄ εξάμηνο 2010 καταγράφοντας μείωση κατά 19,1% περίπου. Αντίθετα το μικτό περιθώριο κέρδους υποχώρησε κατά 0,6 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε σε 37,6% επί του ενοποιημένου κύκλου εργασιών έναντι 38,2% το Α΄ εξάμηνο 2010 ενώ την ίδια περίοδο το μικτό κέρδος του ομίλου υποχώρησε κατά 20,5% και ανήλθε σε €12,9 εκατ. έναντι €16,2 εκατ. το Α΄ εξάμηνο 2010.

Το ενοποιημένο EBITDA το οποίο ανήλθε σε €2,3 εκατ. έναντι €3,5 εκατ. το Α΄ εξάμηνο 2010 καταγράφοντας μείωση κατά 34,9%.

Αντίστοιχα το ενοποιημένο EBIT ανήλθε σε €0,7 εκατ. το Α΄ εξάμηνο 2011 έναντι €1,2 εκατ. το Α΄ εξάμηνο 2010. Τα EBT του ομίλου το Α΄ εξάμηνο 2011 διαμορφώθηκαν σε ζημιές €1,7 εκατ. έναντι ζημιών €0,8 εκατ. το Α΄ εξάμηνο 2010.

Το ενοποιημένο EAT, διαμορφώθηκε σε ζημίες €2,0 εκατ. έναντι ζημιών €0,9 εκατ. ενώ τα αποτελέσματα μετά φόρων και δικαιωμάτων μειοψηφίας του ομίλου (ΕΑΤΑΜ) διαμορφώθηκαν σε ζημίες €2,1 εκατ. έναντι ζημιών €1,0 εκατ. το Α΄ εξάμηνο 2010.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v