Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Βογιατζόγλου: Ζημιές 143 χιλ. ευρώ στον όμιλο

Ο Κύκλος Εργασιών του Ομίλου Βογιατζόγλου Systems AE διαμορφώθηκε στα 18.756 χιλ. ευρώ παρουσιάζοντας μείωση της τάξεως του 20,58 % σε σχέση με το με το αντίστοιχο Εννιάμηνο του 2010 (23.615 χιλ. ευρώ).

Βογιατζόγλου: Ζημιές 143 χιλ. ευρώ στον όμιλο
Ο Κύκλος Εργασιών του Ομίλου Βογιατζόγλου Systems AE διαμορφώθηκε στα 18.756 χιλ. ευρώ παρουσιάζοντας μείωση της τάξεως του 20,58 % σε σχέση με το με το αντίστοιχο Εννιάμηνο του 2010 (23.615 χιλ. ευρώ), σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση,

Τα Μικτά Κέρδη έκλεισαν στα 6.563 χιλ. ευρώ μειωμένα κατά 22,02 % έναντι της αντίστοιχης προηγούμενης περιόδου 2010 (8.416 χιλ. ευρώ). Τα Κέρδη Προ Φόρων, Χρηματοδοτικών, Επενδυτικών Αποτελεσμάτων και Αποσβέσεων (EBITDA) έκλεισαν στα 43 χιλ. ευρώ (2.072 χιλ. ευρώ το Εννιάμηνο 2010).

Τα Αποτελέσματα προ φόρων εμφάνισαν κέρδη ύψους 10 χιλ. ευρώ (έναντι κερδών ύψους 970 χιλ. ευρώ το Εννιάμηνο 2010), ενώ τα Αποτελέσματα μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας εμφάνισαν ζημιές ύψους 143 χιλ. ευρώ ( κέρδη ύψους 549 χιλ. ευρώ το Εννιάμηνο 2010).

Ο Κύκλος Εργασιών της Μητρικής εταιρείας διαμορφώθηκε στα 15.099 χιλ. ευρώ παρουσιάζοντας μείωση της τάξεως του 20,38 % σε σχέση με το αντίστοιχο Εννιάμηνο 2010 (18.963 χιλ. ευρώ). Τα Μικτά Κέρδη έκλεισαν στα 5.168 χιλ. ευρώ μειωμένα κατά 25,48 % σε σχέση με την προηγούμενη αντίστοιχη περίοδο του 2010 (6.935 χιλ. ευρώ). Τα Αποτελέσματα, Προ Φόρων, Χρηματοδοτικών, Επενδυτικών Αποτελεσμάτων και Αποσβέσεων (EBITDA) εμφάνισαν ζημιές ύψους 391 χιλ. ευρώ ( κέρδη 1.729 χιλ. ευρώ το Εννιάμηνο 2010). Τα Αποτελέσματα προ φόρων της μητρικής εμφάνισαν ζημιές 173 χιλ. ευρώ (κέρδη 933 χιλ. ευρώ το Εννιάμηνο 2010) ενώ τα Αποτελέσματα μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας της Μητρικής εμφάνισαν ζημιές ύψους 231 χιλ. ευρώ (κέρδη 551 χιλ. ευρώ το Εννιάμηνο 2010).

Ο Κύκλος Εργασιών του Ομίλου εμφάνισε μείωση κατά το Εννιάμηνο του 2011 σε σχέση με το Εννιάμηνο του 2010, η μείωση αυτή οφείλεται κυρίως στην συνεχιζόμενη κρίση του λιανεμπορίου λόγω της οικονομικής ύφεσης που επικρατεί στην αγορά που αποτελεί τον βασικό κορμό των πελατών της εταιρείας μας .

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα οικονομικά αποτελέσματα του Εννιαμήνου 2011 με βάση τα Δ.Π.Χ.Α., οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν στην ιστοσελίδα της εταιρίας, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.voyatzoglou.gr.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v