Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΚΡΙ-ΚΡΙ: Στα €2,21 εκατ. τα καθαρά κέρδη το 2011

Στα 2,217 εκατ. ευρώ ανήλθαν τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους του Ομίλου της ΚΡΙ-ΚΡΙ το 2011 έναντι κερδών 2,692 εκατ. το προηγούμενο έτος.

ΚΡΙ-ΚΡΙ: Στα €2,21 εκατ. τα καθαρά κέρδη το 2011
Στα 2,217 εκατ. ευρώ ανήλθαν τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους του Ομίλου της Κρι-Κρι το 2011 έναντι κερδών 2,692 εκατ. το προηγούμενο έτος.

Αναλυτικά, η βιομηχανία γάλακτος Κρι-Κρι δημοσίευσε τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις χρήσης 2011.

Σε εταιρικό επίπεδο, ο κύκλος εργασιών της Κρι-Κρι ανήλθε σε € 46.564 χιλ. έναντι € 45.719 χιλ. το 2010.

Αντίστοιχα, τα κέρδη προ φόρων της εταιρίας διαμορφώθηκαν στα επίπεδα των € 3.287 χιλ, από € 3.121 χιλ. το 2010.

Σε επίπεδο Ομίλου, ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών ανήλθε σε € 47.907 χιλ. έναντι € 47.196 χιλ το 2010, ενώ τα μεγέθη της κερδοφορίας του ομίλου διαμορφώνονται ως εξής:

- Τα λειτουργικά κέρδη (EBITDA) ανήλθαν σε € 5.170 χιλ. έναντι € 5.420 χιλ. το 2010,

- Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε € 2.350 χιλ., από € 3.033 χιλ. το 2010,

- Τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους, που αντιστοιχούν στους ιδιοκτήτες της μητρικής, ανήλθαν σε € 2.217 χιλ., έναντι € 2.692 χιλ. της αντίστοιχης προηγούμενης χρήσης,

- Τέλος, τα συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους, που αντιστοιχούν στους ιδιοκτήτες της μητρικής, ανήλθαν σε € 2.218 χιλ., έναντι € 2.514 χιλ. της αντίστοιχης προηγούμενης χρήσης.

Σε σχέση με τις πωλήσεις, συνολικά ο Όμιλος πέτυχε μικρή αύξηση του κύκλου εργασιών κατά 1,5% (€ 47.907 χιλ έναντι € 47.196 χιλ) στη χρήση 2011 έναντι εκείνης του 2010.

Οι πωλήσεις παγωτού του Ομίλου παρουσίασαν μείωση κατά 6,8% και διαμορφώθηκαν σε € 21.838 χιλ έναντι € 23.437 χιλ στην προηγούμενη χρήση. Η μεταβολή αυτή, προέρχεται, κυρίως, από τη μείωση των πωλήσεων προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Αντίθετα, στην εγχώρια αγορά, οι πωλήσεις παγωτού παρουσίασαν θετική μεταβολή που οφείλεται, κατά κύριο λόγο, στην υλοποίηση της συμφωνίας συνεργασίας με τη MARS HELLAS βάσει της οποίας η Κρι-Κρι ανέλαβε την αποκλειστική διανομή των παγωτών MARS σε πανελλαδικό επίπεδο.

Οι πωλήσεις γαλακτοκομικών του Ομίλου παρουσίασαν αύξηση 10,3% και διαμορφώθηκαν σε € 25.868 χιλ έναντι € 23.460 χιλ στην προηγούμενη χρήση, παρουσιάζοντας ανάπτυξη σε όλες τις αγορές.

Τέλος, οι πωλήσεις του Ομίλου στο εξωτερικό διαμορφώθηκαν στο 21% περίπου των συνολικών πωλήσεων, επιτυγχάνοντας το στόχο γεωγραφικής διασποράς του 20%.

Σε σχέση με τα μεγέθη κερδοφορίας του Ομίλου, επηρεάστηκαν αρνητικά από τα ζημιογόνα αποτελέσματα των συνδεμένων εταιρειών που ενοποιούνται στις οικονομικές καταστάσεις.

Η KRIKRI KUMANOVO επηρεάστηκε από το έντονα ανταγωνιστικό περιβάλλον στην αγορά της ΠΓΔΜ, ενώ η KRIKRI BULGARIA δεν κατάφερε να επιτύχει τους αρχικούς της στόχους, κατά το πρώτο έτος λειτουργίας της.

Αντίθετα, σε εταιρικό επίπεδο, τα κέρδη παρουσιάζουν θετική μεταβολή. Σε κλαδικό επίπεδο, στον κλάδο του παγωτού, τα λειτουργικά κέρδη παρουσίασαν μικρή αύξηση 1,4% και διαμορφώθηκαν σε € 2.956 χιλ.

Στον κλάδο γαλακτοκομικών, αντίθετα, το λειτουργικό περιθώριο μειώθηκε κατά 2,4 ποσοστιαίες μονάδες λόγω πολιτικής ανταγωνιστικών τιμών που εφαρμόσαμε, ανταποκρινόμενοι στις τρέχουσες συνθήκες της άσχημης οικονομικής συγκυρίας. Έτσι, τα λειτουργικά κέρδη παρουσίασαν μείωση 18,7% και διαμορφώθηκαν σε € 1.768 χιλ.

Η διοίκηση επιδιώκει να διατηρεί μικρή έκθεση σε δανειακά κεφάλαια. Για τη χρηματοδότηση των επενδυτικών της προγραμμάτων η εταιρεία έχει συνάψει δύο μακροπρόθεσμα μη μετατρέψιμα ομολογιακά δάνεια. Κατά την 31/12/2011, το υπόλοιπο των οφειλόμενων δανείων του Ομίλου ανέρχεται σε €4.339 χιλ. περίπου, ενώ ο καθαρός δανεισμός είναι μηδενικός.

Σε σχέση με το μέρισμα για τη χρήση 2011, το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας αποφάσισε να προτείνει προς τη Γενική Συνέλευση των μετόχων τη μη διανομή μερίσματος. Η απόφαση αυτή αφορά στην αξιοποίηση φορολογικών κινήτρων από τις διατάξεις των αναπτυξιακών νόμων και στην ενίσχυση της ρευστότητας της εταιρείας στην παρούσα δύσκολη οικονομική συγκυρία.

Η διοίκηση της ΚΡΙ-ΚΡΙ διατηρεί επιφυλακτική στάση αναφορικά με την κατάσταση και τις εξελίξεις στο οικονομικό περιβάλλον. Η παρούσα οικονομική κρίση δημιουργεί πρόσθετη αβεβαιότητα αναφορικά με την επίδραση που θα έχει στη ζήτηση των καταναλωτικών προϊόντων η περιορισμένη ρευστότητα και η μείωση των εισοδημάτων.
 
Το νέο έτος, ο Όμιλος θα κληθεί να προωθήσει τις απαραίτητες πολιτικές που θα του εξασφαλίσουν επάρκεια ρευστότητας, τη διατήρηση αξιόλογων μεγεθών κερδοφορίας και αύξηση μεριδίων αγοράς στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v