Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Audiovisual: Επαναδημοσίευση των αποτελεσμάτων

Η εταιρεία Επιχειρήσεις Ήχου και Εικόνος Α.Ε. προέβη στις 31/03/2012 σε επαναδημοσίευση των οικονομικών της καταστάσεων για τη χρήση 2011, αναμορφώνοντας την εμφάνιση κονδυλίων υποχρεώσεων.

Audiovisual: Επαναδημοσίευση των αποτελεσμάτων
Η εταιρεία Επιχειρήσεις Ήχου και Εικόνος Α.Ε. προέβη στις 31/03/2012 σε επαναδημοσίευση των οικονομικών της καταστάσεων για τη χρήση 2011, αναμορφώνοντας την εμφάνιση κονδυλίων υποχρεώσεων.

Συνεπεία της αναμόρφωσης αυτής, ο τύπος της έκθεσης ελέγχου μεταβλήθηκε σε «Σύμφωνη γνώμη – θέμα έμφασης».

Υπενθυμίζεται ότι στις 30 Μαρτίου 2012 αποφασίστηκε η προσωρινή αναστολή διαπραγμάτευσης των μετοχών της εταιρίας για μέγιστο διάστημα δέκα ημερών, διότι "η ετήσια οικονομική έκθεση για τη χρήση 2011, η οποία δημοσιοποιήθηκε στις 29/3/2012, δεν είχε καταρτιστεί σύμφωνα με τις διατάξεις των ΔΛΠ/ΔΠΧΑ, όπως προκύπτει και από την έκθεση ελέγχου του νόμιμου ελεγκτή της, στην οποία διατυπώνεται «Γνώμη με Επιφύλαξη»".

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v