Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Πλαίσιο Computers: Στις 14/5 η ετήσια ΓΣ

Η εταιρεία Πλαίσιο Computers ανακοίνωσε ότι η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί στις 14 Μαΐου.

Πλαίσιο Computers: Στις 14/5 η ετήσια ΓΣ
Η εταιρεία Πλαίσιο Computers καλεί τους μετόχους στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, που θα πραγματοποιηθεί στις 14 Μαΐου, ώρα 17:00 στα γραφεία της έδρας της εταιρείας.

Μεταξύ άλλων θα συζητηθούν η έγκριση των αποτελεσμάτων 2011 και η διανομή μερίσματος, η τροποποίηση των άρθρων 2, 21, 22, 27 και 30 του καταστατικού της ετιαρείας.

Συγκεκριμένα:

Θέμα 1ο: Υποβολή και έγκριση της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης της Εταιρείας και του Ομίλου της 23ης εταιρικής χρήσης 2011 (01.01.2011-31.12.2011), μετά των ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων (εταιρικών και ενοποιημένων) της εν λόγω εταιρικής χρήσης (01.01.2011- 31.12.2011), καθώς και των σχετικών ετησίων Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.
Θέμα 2ο: Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων χρήσεως 2011 (01.01.2011 – 31.12.2011) και
διανομής (καταβολής) μερίσματος και παροχή προς το Διοικητικό Συμβούλιο των αναγκαίων
εξουσιοδοτήσεων.
Θέμα 3ο: Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή-
Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της κλειόμενης 23ης εταιρικής χρήσης (01.01.2011-31.12.2011) καθώς και για τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της εν λόγω χρήσεως.
Θέμα 4ο: Εκλογή ενός Τακτικού και ενός Αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή από
το Μητρώο Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για την εταιρική χρήση 2012 (01.01.2012-31.12.2012) και καθορισμός της αμοιβής τους.
Θέμα 5ο: Έγκριση καταβληθεισών αμοιβών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τις
παρασχεθείσες από αυτά υπηρεσίες και καθορισμός νέων αμοιβών και μισθών των μελών του
Διοικητικού Συμβουλίου, με παράλληλη έγκριση των σχετικών τροποποιήσεων των υφισταμένων σχετικών συμβάσεων κατ΄ άρθρο 23α του κ.ν. 2190/1920.
Θέμα 6ο: Παροχή εγκρίσεως-αδείας προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους
Διευθυντές της Εταιρείας για την συμμετοχή τους σε Διοικητικά Συμβούλια ή στην Διεύθυνση
θυγατρικών ή συγγενών εταιρειών της Εταιρείας και κατ’ επέκταση του Ομίλου, που επιδιώκουν
όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς, κατά το άρθρο 23 παρ. 1 του κ.ν. 2190/1920.
Θέμα 7ο: Τροποποίηση του άρθρου 2 του καταστατικού της Εταιρείας, συνεπεία της
μετονομασίας του Δήμου της έδρας αυτής.
Θέμα 8ο: Τροποποίηση των άρθρων 21, 22, 27 και 30 του Καταστατικού της Εταιρείας
σύμφωνα με τα άρθρα 26, 27, 28α ,39 και 43α του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα.
Θέμα 9ο: Λοιπά θέματα και ανακοινώσεις.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v