Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Alpha Αστικά Ακίνητα: Ετήσια Γ.Σ. στις 12/6

Την εκλογή νέου Δ.Σ. καλούνται να αποφασίσουν μεταξύ άλλων οι μέτοχοι της Alpha Αστικά Ακίνητα στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, που έχει προγραμματιστεί για τις 12 Ιουνίου 2012.

Alpha Αστικά Ακίνητα: Ετήσια Γ.Σ. στις 12/6
Την εκλογή νέου Δ.Σ. καλούνται να αποφασίσουν μεταξύ άλλων οι μέτοχοι της Alpha Αστικά Ακίνητα στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, που έχει προγραμματιστεί για τις 12 Ιουνίου 2012.

Τα θέματα ημερησίας διάταξης: 

1.Υποβολή προς έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της 31.12.2011, μετά των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών, ως και της διανομής κερδών.

2.Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα, και αντιστοίχως και για τον έλεγχο, της διαχειριστικής Χρήσεως 2011.

3.Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

4.Ορισμός της Επιτροπής Ελέγχου, σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν.3693/2008.

5.Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών, τακτικών και αναπληρωματικών, για τη διαχειριστική Χρήση 2012 και έγκριση της αμοιβής τους.

6.Έγκριση της αμοιβής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

7.Χορήγηση αδείας, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 23 του Κ.Ν. 2190/1920, στα μετέχοντα της Διευθύνσεως της Εταιρίας μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στους Διευθυντές της εταιρίας, να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή και στη Διεύθυνση Εταιριών του Ομίλου, που επιδιώκουν παρόμοιους σκοπούς.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v