ΙΑΣΩ: Προσθήκη θέματος στην Ημερήσια Διάταξη

Η ετιαρεία ΙΑΣΩ Α.Ε. ανακοίνωσε ότι στην Ημερήσια Διάταξη της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, που θα πραγματοποιηθεί στις 8 Ιουνίου, προστίθεται και η τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της ως νέο θέμα.

ΙΑΣΩ: Προσθήκη θέματος στην Ημερήσια Διάταξη
Η εταιρεία ΙΑΣΩ Α.Ε. ανακοίνωσε ότι στην Ημερήσια Διάταξη της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, που θα πραγματοποιηθεί στις 8 Ιουνίου, προστίθεται και η τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της ως νέο θέμα.

Ειδικότερα, προτείνεται η τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της Εταιρίας, ως ακολούθως :

«ΆΡΘΡΟ 5 Σύνθεση και Συγκρότηση σε σώμα του  διοικητικού συμβουλίου

1. Το διοικητικό συμβούλιο της Εταιρείας αποτελείται από έντεκα (11) έως δεκατρία (13) μέλη εκλεγόμενα από τη γενική συνέλευση των μετόχων με τριετή θητεία. Ο ακριβής αριθμός των μελών καθορίζεται από τη γενική συνέλευση.

2. Τα υποψήφια μέλη του διοικητικού συμβουλίου προτείνονται προς εκλογή στη γενική συνέλευση βάσει καταλόγων. Από τους προταθέντες καταλόγους εκλέγονται μέλη του διοικητικού συμβουλίου κατά την αναλογία των ψήφων που λαμβάνει κάθε κατάλογος. Τυχόν κλάσματα λογίζονται υπέρ του καταλόγου που συγκέντρωσε τις περισσότερες ψήφους. Από τον κάθε κατάλογο εκλέγονται τα πρόσωπα που έλαβαν τις περισσότερες ψήφους. Τα μη εκλεγέντα πρόσωπα κάθε καταλόγου θεωρούνται ως αναπληρωματικά μέλη. Η σειρά των αναπληρωματικών μελών κάθε καταλόγου καθορίζεται από τον αριθμό των ψήφων που έλαβε ο καθένας με πρώτο επιλαχόντα αυτόν που συγκέντρωσε τις περισσότερες ψήφους. Δεν επιτρέπεται το ίδιο πρόσωπο να περιλαμβάνεται ως υποψήφιο σε περισσότερους του ενός καταλόγου.

3. Η τριετής θητεία των μελών του διοικητικού συμβουλίου αρχίζει από της εκλογής τους και παρατείνεται αυτόματα μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει αμέσως η επόμενη τακτική γενική συνέλευση.

4. Οι εξερχόμενοι σύμβουλοι είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι.

5. Μετά την εκλογή του το διοικητικό συμβούλιο, συγκαλούμενο από τον Σύμβουλο που έλαβε την πλειοψηφία των ψήφων συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα εκλέγοντας τον Πρόεδρο και έναν ή δύο Αντιπροέδρους. Στη συνέχεια ορίζει από τα μέλη του έναν ή περισσότερους Διευθύνοντες Συμβούλους της Εταιρείας καθορίζοντας συγχρόνως την έκταση των αρμοδιοτήτων τους. Τον Πρόεδρο, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει, σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του, ο Α’ Αντιπρόεδρος και αυτόν, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, ο Β' Αντιπρόεδρος και αυτόν, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, ο σύμβουλος που ορίζεται με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου.»

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v