Νίκας: Πτώση 26,5% στα μικτά κέρδη το α' τρίμηνο

Πτώση 16,2% κατέγραψε ο τζίρος της ετιαρείας Π.Γ. Νίκας ΑΒΕΕ το α' τρίμηνο ενώ κατά 26,5% μειώθηκε το μικτό της κέρδος. Σχέδιο εξόδου από την κατηγορία επιτήρησης.

Νίκας: Πτώση 26,5% στα μικτά κέρδη το α' τρίμηνο
Πτώση 16,2% κατέγραψε ο τζίρος της ετιαρείας Π.Γ. Νίκας ΑΒΕΕ το α' τρίμηνο ενώ κατά 26,5% μειώθηκε το μικτό της κέρδος.

Μητρική:

Ο κύκλος εργασιών της εταιρείας διαμορφώθηκε σε €14,5 εκατ. έναντι €17,3 εκατ. το α’ τρίμηνο 2011 σημειώνοντας πτώση κατά 16,2% περίπου. Η πτώση οφείλεται τόσο στη γενικότερη οικονομική ύφεση όσο και στην επαναδιαπραγμάτευση των όρων συνεργασίας της Εταιρίας με τους μεγάλους πελάτες.

Το μικτό κέρδος ανήλθε στο α’ τρίμηνο της χρήσης σε €4,8 εκατ. έναντι €6,6 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι σημειώνοντας πτώση κατά 26,5%, ενώ το περιθώριο μικτού κέρδους υποχώρησε κατά περίπου 4,7 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε σε 33,4% επί του κύκλου εργασιών έναντι 38% το Α’ τρίμηνο 2011.

Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν σε €158 χιλ. έναντι €1,4 εκατ. το α’ τρίμηνο 2011.

Tα αποτελέσματα προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων (EBIT) ανήλθαν ζημιές €436 χιλ. έναντι κερδών €831 χιλ. το Α’ τρίμηνο 2011.

Τέλος τα αποτελέσματα προ φόρων (EBT) υποχώρησαν κατά το Α’ τρίμηνο 2012 σε ζημιές €1,7 εκατ. έναντι ζημιών €8 χιλ. την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι, ενώ τα αποτελέσματα μετά φόρων (ΕΑΤ) ανήλθαν σε ζημιές €2 εκατ. έναντι ζημιών €177 χιλ. το Α’ τρίμηνο 2011.

Όμιλος:

Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε το Α’ τρίμηνο 2012 σε €15,3 εκατ. έναντι €18,2 εκατ. το Α’ τρίμηνο 2011 μειωμένος κατά 16% περίπου. Αντίστοιχη πορεία σημείωσε και η κερδοφορία του Ομίλου καθώς το ενοποιημένο μικτό κέρδος διαμορφώθηκε στο Α’ τρίμηνο 2012 σε €5,3 εκατ. έναντι €7,2 εκατ. το Α’ τρίμηνο 2011 σημειώνοντας πτώση κατά 26,2%, ενώ το μικτό περιθώριο κέρδους ανήλθε σε 34,8% επί του ενοποιημένου κύκλου εργασιών έναντι 39,6% την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι.

Το ενοποιημένο EBITDA ανήλθε σε €236 χιλ. έναντι €1,6 εκατ. το Α’ τρίμηνο 2011, ενώ το ενοποιημένο EBIT διαμορφώθηκε το Α’ τρίμηνο 2012 σε ζημιές €598 χιλ. έναντι κερδών €820 χιλ. το Α’ τρίμηνο 2011. Τα ενοποιημένα EBT ανήλθαν στο Α’ τρίμηνο 2012 σε ζημιές €2 εκατ. έναντι ζημιών €209 χιλ. την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι. Το ενοποιημένο EAT, διαμορφώθηκε σε ζημίες €2,41 εκατ. έναντι ζημιών €392 χιλ. πέρυσι ενώ τα ενοποιημένα αποτελέσματα μετά φόρων και δικαιωμάτων μειοψηφίας του ομίλου ανήλθαν σε ζημίες €2,44 εκατ. έναντι ζημιών €416 χιλ. το Α’ τρίμηνο 2011.

Σχέδιο εξόδου από την κατηγορία επιτήρησης

Όσον αφορά στην αντιμετώπιση των αιτίων που είχαν ως επακόλουθο την υπαγωγή των μετοχών της Εταιρείας στην κατηγορία της Επιτήρησης (10/04/2012), η Εταιρεία, στο πλαίσιο της διοικητικής της αναδιάρθρωσης και στη βάση της νέας διοικητικής της ομάδας, από την αρχή της τρέχουσας χρήσης, έχει επαναπροσδιορίσει τη στρατηγική της, με στόχο την επαναφορά του Ομίλου στην κερδοφορία.

Οι βασικοί πυλώνες του στρατηγικού σχεδιασμού συνίστανται στην εξυγίανση της εμπορικής πολιτικής, στην απεμπλοκή από μη κερδοφόρες δραστηριότητες, ενέργεια η οποία έχει ξεκινήσει να υλοποιείται σταδιακά, στη βέλτιστη διαχείριση των αποθεμάτων, στη συνεχή αξιοποίηση των μεγάλων δυνατοτήτων των παραγωγικών εγκαταστάσεων του Ομίλου και στη βελτιστοποίηση του κόστους λειτουργίας.

Παράλληλα γίνονται ενέργειες για την βελτίωση της παραγωγικής διαδικασίας, με στόχο τη μετατροπή σταθερών συντελεστών κόστους σε μεταβλητούς, γεγονός που επιτρέπει την ευελιξία του Ομίλου και την προσαρμογή σε νέα κοστολογικά δεδομένα όποτε αυτό απαιτείται, ενώ σημαντική προσπάθεια γίνεται και στην κατεύθυνση της αναθεώρησης των εμπορικών όρων συνεργασίας με τους μεγάλους πελάτες.

Η Διοίκηση της εταιρείας είναι σταθερά προσηλωμένη στην υλοποίηση του στρατηγικού σχεδιασμού της, αξιολογώντας κάθε φορά τα συνεχώς μεταβαλλόμενα δεδομένα της οικονομικής επικαιρότητας έτσι ώστε να επαναπροσδιορίζει τις ενέργειες της όποτε αυτό κρίνεται απαραίτητο, όπως ανακοίνωσε.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v