Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Νίκας: Γ.Σ. στις 21/11 για έκδοση ομολογιακού

Έκτακτη Γ.Σ. πραγματοποιεί στις 21/11, η Νίκας με θέμα την έκδοση μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου ποσού έως 3 εκ. με ιδιωτική τοποθέτηση. Οι εταιρίες Chipita και Εurobank εξέφρασαν την επιθυμία να καλύψουν το ποσό.

Νίκας: Γ.Σ. στις 21/11 για έκδοση ομολογιακού
Έκτακτη Γενική Συνέλευση πραγματοποιεί στις 21 Νοεμβρίου 2012, η Νίκας με θέμα την έκδοση μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου ποσού έως 3.000.000 ευρώ με ιδιωτική τοποθέτηση και κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων.

Οι εταιρίες Chipita και Εurobank εξέφρασαν την επιθυμία να καλύψουν το ανωτέρω ποσό με καταβολή 1,5 εκ. εκάστη.

Το Δ.Σ. της Νίκας θα προτείνει προς την Γενική Συνέλευση όπως κάθε μία (1) ομολογία παρέχει δικαίωμα μετατροπής της σε 1,428571429 κοινές ονομαστικές, με δικαίωμα ψήφου, μετοχές της εταιρίας, ονομαστικής αξίας σήμερα ενενήντα λεπτών του ευρώ (0,90 ευρώ) η κάθε μία, και όπως η τιμή μετατροπής διαμορφωθεί σε 0,70 ευρώ ανά μετοχή.

Αναλυτικότερα, το Διοικητικό Συμβούλιο θα προτείνει  στη Γ.Σ. την έκδοση του προαναφερθέντος μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου, ανώτατου ποσού 3.000.000 ευρώ και την κάλυψή του με ιδιωτική τοποθέτηση και την κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων στην έκδοση των ομολογιών του Δανείου για τους ακόλουθους λόγους:

Η εταιρία, υπό τη νέα Διοίκηση, έχει ως κύριο στόχο την επιστροφή στην κερδοφορία. Έχει εκπονηθεί νέο επιχειρηματικό σχέδιο που βασίζεται στις ευνοϊκότερες εμπορικές συμφωνίες, στην αύξηση των Μικτών Περιθωρίων Κέρδους, στη μείωση των λειτουργικών δαπανών και στην αύξηση του μεριδίου της Εταιρείας στην ελληνική αγορά. Προκειμένου να υλοποιήσει το εν λόγω τριετές επιχειρηματικό της σχέδιο, η εταιρία χρειάζεται να ενισχύσει την ρευστότητά της.

Η εταιρία κατά το προηγούμενο έτος προέβη σε έκδοση μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου ποσού 10.000.000 ευρώ το οποίο καλύφθηκε με ιδιωτική τοποθέτηση. Το ποσό του δανείου αυτού επέτρεψε στην εταιρία να αναχρηματοδοτήσει υφιστάμενο δανεισμό και να καλυφθούν λοιπές ανάγκες σε κεφάλαια κίνησης. Δεδομένης, όμως, της όξυνσης της οικονομικής κρίσης κατά το τελευταίο έτος και της μεγαλύτερης δυσκολίας σε εξεύρεση κεφαλαίων παρίσταται εκ νέου η ανάγκη να εξευρεθούν κεφάλαια κίνησης με τον πλέον πρόσφορο για την Εταιρεία τρόπο.

Το Διοικητικό Συμβούλιο εν όψει των ανωτέρω προέβη στην εκτίμηση των διαφόρων εναλλακτικών λύσεων για την ενίσχυση της ρευστότητας της εταιρίας και διερεύνησε τις προθέσεις των κυρίων μετόχων και των ομολογιούχων αυτής.

Κατά την διαδικασία αυτή, που προηγήθηκε της από 29/10/2012 αποφάσεως, προέκυψαν τα ακόλουθα:

(1) Η εταιρία CHIPITA εξέφρασε την πρόθεσή της να συμμετάσχει σε μετατρέψιμο ομολογιακό δάνειο με την ανάληψη ομολογιών συνολικής αξίας 1.500.0000 ευρώ, απευθείας ή μέσω θυγατρικής της ή εταιρείας συμφερόντων της,

(2) Η Τράπεζα Eurobank εξέφρασε την πρόθεσή της να συμμετάσχει σε μετατρέψιμο ομολογιακό δάνειο με την ανάληψη ομολογιών συνολικής αξίας 1.500.000 ευρώ,

(3) Η εταιρία GELSTAND LIMITED δήλωσε προς το Διοικητικό Συμβούλιο ότι δεν προτίθεται να συμμετάσχει είτε σε αύξηση κεφαλαίου είτε σε έκδοση μετατρέψιμου ή άλλου ομολογιακού δανείου,

(4) Η εταιρία DEL MAR INVEST LTD δήλωσε προς το Διοικητικό Συμβούλιο ότι δεν προτίθεται να συμμετάσχει είτε σε αύξηση κεφαλαίου είτε σε έκδοση μετατρέψιμου ή άλλου ομολογιακού δανείου,

(5) Η εταιρία «GCI Food Enterprises Limited», ομοίως, δήλωσε προς το Διοικητικό Συμβούλιο ότι δεν προτίθεται να συμμετάσχει είτε σε αύξηση κεφαλαίου είτε σε έκδοση μετατρέψιμου ή άλλου ομολογιακού δανείου.

Κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, η ανάληψη του Δανείου από τις ανωτέρω υπό 1 και 2 εταιρίες θα εξασφαλίσει στην Νίκας τα απαραίτητα κεφάλαια, προκειμένου να φέρει «νέα πνοή» στην υλοποίηση του στρατηγικού πλάνου της εταιρίας για επαναφορά της στην κερδοφορία.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v