Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Τηλέτυπος: ΑΜΚ 15,12 εκατ. ευρώ αποφάσισε η Γ.Σ

Την αύξηση κεφαλαίου κατά 15.118.950 ευρώ με καταβολή μετρητών και την έκδοση 50.396.500 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ έκαστη, αποφάσισε η έκτακτη Γ.Σ. της Τηλέτυπος στις 18/4/2013. Θα συμμετάσχουν ΔΟΛ - Πήγασος.

Τηλέτυπος: ΑΜΚ 15,12 εκατ. ευρώ αποφάσισε η Γ.Σ
Την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 15.118.950 ευρώ με καταβολή μετρητών και την έκδοση 50.396.500 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ έκαστη, αποφάσισε η έκτακτη γενική συνέλευση της Τηλέτυπος στις 18/4/2013 με απαρτία 71,07%.

Σε περίπτωση κατά την οποία η κάλυψη της παραπάνω αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου δεν θα είναι πλήρης, το μετοχικό κεφάλαιο θα αυξηθεί μέχρι του ποσού της κάλυψης.

Η τιμή διάθεσης των νέων μετοχών θα καθορισθεί από το Δ.Σ. της εταιρίας και δύναται να είναι ανώτερη της χρηματιστηριακής τιμής των υφιστάμενων μετοχών της κατά τον χρόνο της αποκοπής του δικαιώματος προτιμήσεως.

Η προκύπτουσα διαφορά μεταξύ της τιμής διάθεσης και της ονομαστικής αξίας των νέων μετοχών, υπέρ το άρτιο έκδοση, θα αχθεί σε ειδικό αποθεματικό "Έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο" κατά τα προβλεπόμενα από τον νόμο.

Οι νέες μετοχές θα διατεθούν στους παλαιούς μετόχους με δικαίωμα προτίμησης σε αναλογία μίας νέας κοινής ονομαστικής μετά ψήφου μετοχής ανά μία παλαιά.

Σημειώνεται ότι οι βασικοί μέτοχοι ΔΟΛ Α.Ε. και ΠΗΓΑΣΟΣ Α.Ε. δήλωσαν σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 4.1.4.1.2 του Κανονισμού ΧΑ, ότι προτίθενται να διατηρήσουν το ποσοστό συμμετοχής τους στην εταιρία έως την ολοκλήρωση της προτεινόμενης αύξησης και την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των νέων μετοχών και επιφυλάσσονται για την πρόθεσή τους να διατηρήσουν το ποσοστό συμμετοχής τους για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών από την έναρξη διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών.

Το δικαίωμα προτίμησης στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου θα έχουν όλοι οι μέτοχοι της εταιρίας, οι οποίοι θα είναι εγγεγραμμένοι στο Σύστημα Άϋλων Τίτλων της ΕΧΑΕ, δύο εργάσιμες ημέρες μετά την ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης, εφόσον διατηρούν τα δικαιώματα αυτά κατά το χρόνο άσκησής τους, και όσοι αποκτήσουν δικαιώματα προτίμησης κατά την περίοδο διαπραγμάτευσης των εν λόγω δικαιωμάτων στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Η ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης θα καθοριστεί και θα ανακοινωθεί σε μεταγενέστερη ημερομηνία με απόφαση του Δ.Σ. της εταιρίας.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v