Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Μπουτάρης: Αναμόρφωση ενοποιημένου ισολογισμού

Στην αναμόρφωση του ενοποιημένου ισολογισμού για το οικονομικό έτος 2004 προχώρησε η εταιρία Μπουτάρης, καθώς η εταιρία Μύθος Ζυθοποιία, στη μετοχική σύνθεση της οποίας η Μπουτάρης συμμετέχει με ποσοστό 32,08%, αποφάσισε να μεταβάλλει για τη χρήση 2004 τον τρόπο απογραφής ορισμένων περιουσιακών στοιχείων.

Μπουτάρης: Αναμόρφωση ενοποιημένου ισολογισμού
Στην αναμόρφωση του ενοποιημένου ισολογισμού για το οικονομικό έτος 2004 προχώρησε η εταιρία Μπουτάρης, καθώς η εταιρία Μύθος Ζυθοποιία, στη μετοχική σύνθεση της οποίας η Μπουτάρης συμμετέχει με ποσοστό 32,08%, αποφάσισε να μεταβάλλει για τη χρήση 2004 τον τρόπο απογραφής ορισμένων περιουσιακών στοιχείων.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο της δημοσίευσης των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων τον Φεβρουάριο 2005 η Μύθος Ζυθοποιία παρέδωσε στην Μπουτάρης Ισολογισμό χρήσης 2004 που χρησιμοποιήθηκε από την εταιρία και εντάχθηκαν τα σχετικά αποτελέσματα στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου Μπουτάρη.

Εν συνεχεία η διοίκηση της Μύθος Ζυθοποία αποφάσισε να μεταβάλλει για την χρήση 2004 τον τρόπο απογραφής ορισμένων περιουσιακών στοιχείων

Η γενική συνέλευση των μετόχων της Μύθος Ζυθοποιία της 30ης Ιουνίου 2005 ενέκρινε κατά πλειοψηφία την μεταβολή αυτή, η οποία συνίσταται στα ακόλουθα, όπως εξάλλου προκύπτει και από το οικείο πιστοποιητικό ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή:

* Επιβάρυνση των αποτελεσμάτων της με διάφορα ποσά ύψους 18.648.820,00 που αποτελούν αποσβέσεις προηγούμενων χρήσεων,

* Σχηματισμό προβλέψεων συνολικού ύψους 3.244.492,61 για πιθανή απαξίωση παγίων στοιχείων και ακινήτων από μακρού χρόνου αποθεμάτων

* Επιβάρυνση των αποτελεσμάτων με διαφορές αποτίμησης συμμετοχών σε άλλες εταιρείες ύψους 6.500.027,10 από μακρού χρόνου, και

* Σχηματισμό πρόβλεψης για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία για συνταξιοδότηση ύψους 130.680,55.

Για το λόγο αυτό, η γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρίας Μπουτάρης αναγκάστηκε να αναμορφώσει τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της (ισολογισμό) ως προς τα ακόλουθα στοιχεία:

* Αρχικός Ενοποιημένος Ισολογισμός Χρήσης 2004 Αναμορφωμένος

* Ενοποιημένος Ισολογισμός Χρήσης 2004

Σημειώνεται, πως οι συμμετοχές ενεργητικού είναι 6.615.786,69 294.102,47, τα Ίδια Κεφάλαια 28.589.864,74 22.268.180,52 και τα Αποτελέσματα Χρήσης (3.410.501,85), (9.732.186,07).

Όπως επισημαίνεται στην ίδια ανακοίνωση, οι διαφοροποιήσεις αυτές δεν επηρεάζουν τα στοιχεία του ετήσιου Ενημερωτικού Δελτίου της εταιρίας, δεδομένου ότι στο Δελτίο αυτό προβαίνουμε σε αναμορφώσεις με βάση τις παρατηρήσεις του Ορκωτού Ελεγκτή με τις οποίες καταλήγουμε στα ίδια μεγέθη.

Οι ίδιες αναμορφώσεις συμπεριλαμβάνονται επίσης στα Στοιχεία Πρόσθετης Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (25/02/2005) και σχολιάζονται σχετικά στην από 02/03/2005 επιστολή μας προς το ΧΑ.

Επίσης, υπενθυμίζεται, ότι με την υιοθέτηση των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων οι δημοσιευμένες Λογιστικές Οικονομικές Καταστάσεις για το 1ο Τρίμηνο του 2005 εμφανίζουν το ύψος των Συμμετοχών της εταιρίας και των Ιδίων Κεφαλαίων της Μπουτάρης ως εξής:

* Δημοσιευμένη Ενοποιημένη Λογιστική Κατάσταση 31/03/2005

* Συμμετοχές Ενεργητικού Ομίλου 11.028.157,72

* Ίδια Κεφάλαια Ομίλου 17.558.608,54

Τέλος, αναφέρεται από τη διοίκηση της εταιρίας, πως η αναθεώρηση των Ενοποιημένων Οικονομικών Στοιχείων για τη Χρήση 2004 δεν επηρεάζει τα θεμελιώδη μεγέθη του Ομίλου Μπουτάρη, ούτε επιδρά στην αναπτυξιακή πορεία των εταιρειών του Ομίλου στο μέλλον.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v