Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΓΕΚΕ: Νέα απόφαση για επιστροφή κεφαλαίου

Την επιστροφή κεφαλαίου ύψους 8.839.687,50 ευρώ στους μετόχους, ήτοι 1,05 ευρώ ανά μετοχή, χωρίς την ακύρωση μετοχών αλλά με μείωση της ονομαστικής αξίας, αποφάσισε εκ νέου η έκτακτη γενική συνέλευση της ΓΕΚΕ που συνήλθε στις 2 Νοεμβρίου 2005, με απαρτία 81,06%.

ΓΕΚΕ: Νέα απόφαση για επιστροφή κεφαλαίου
Την επιστροφή κεφαλαίου ύψους 8.839.687,50 ευρώ στους μετόχους, ήτοι 1,05 ευρώ ανά μετοχή, χωρίς την ακύρωση μετοχών αλλά με μείωση της ονομαστικής αξίας, αποφάσισε εκ νέου η έκτακτη γενική συνέλευση της ΓΕΚΕ που συνήλθε στις 2 Νοεμβρίου 2005, με απαρτία 81,06%.

Ειδικότερα, η Γ.Σ. αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας κατά 18.689.625,00 ευρώ χωρίς την εκδοση νέων μετοχών, αλλά με αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής από 0,59 ευρώ σε 2,81 ευρώ εκάστη. Ολόκληρο το ποσό της αυξήσεως θα καλυφθεί με την κεφαλαιοποίηση αντιστοίχου ποσού από το λογαριασμό αποθεματικού διαφοράς από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιον.

Επίσης, τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας κατά 8.839.687,50 ευρώ χωρίς την ακύρωση μετοχών, αλλά με μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά 1,05 ευρώ ανά μετοχή, ήτοι από 2,81 ευρώ σε 1,76 ευρώ εκάστη.

Ολόκληρο το ποσό της μείωσης θα επιστραφεί σε μετρητά στους μετόχους της εταιρείας με την καταβολή 1,05 ευρώ ανά μετοχή που κατέχουν. Έτσι το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας θα ανέρχεται τελικά σε 14.817.000,00 ευρώ, διαιρούμενο σε 8.418.750 μετοχές κοινές ανώνυμες ονομαστικής αξίας 1,76 ευρώ εκάστη.

Πιο αναλυτικά, επί του πρώτου θέματος, μετά από γενομένη συζήτηση η έκτακτη γενική συνέλευση με πλειοψηφία 100% των παρευρισκομένων μετόχων ομόφωνα απεφάσισε την ανάκληση της ληφθείσης απόφασης από την τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της 24/06/2005 επιστροφής μέρους των αντληθέντων κεφαλαίων ποσού 8.839.687,50 ευρώ, από τη δημόσια εγγραφή έτους 2000, το οποίο αντιστοιχεί σε ποσό 1,05 ευρώ ανά μετοχή, μειώνοντας αντίστοιχα το ποσό της διαφοράς από την έκδοση των μετοχών υπέρ το άρτιο, διότι τούτο έρχεται σε αντίθεση με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 14 του Κ.Ν.2190/20 ”Περί Ανωνύμων Εταιρειών”, στις οποίες ρητά αναφέρεται ότι: ”Η εξ εκδόσεως μετοχών υπέρ το άρτιον προκύπτουσα διαφορά δεν δύναται να διατεθεί προς πληρωμήν μερισμάτων ή ποσοστών”.

Επί του δευτέρου θέματος η έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων με πλειοψηφία 100% των παρευρισκομένων μετόχων ομόφωνα απεφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 18.689.625,00 ευρώ διά κεφαλαιοποιήσεως της καταβλημένης διαφοράς από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο διά αυξήσεως της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 0,59 ευρώ σε 2,81 ευρώ εκαστης. Έτσι κατόπιν της ανωτέρω αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου έχουμε μετοχικό κεφάλαιον 23.656.687,50 ευρώ διαιρούμενο σε 8.418.750 μετοχές ονομαστικής αξίας 2,81 ευρώ εκάστη.

Επί του τρίτου θέματος, το αδιάθετο ποσό 8.839.687,50 ευρώ (μέρος των αντληθέντων κεφαλαίων από τη δημόσια εγγραφή του έτους 2000) που αφορούσε τα επενδυτικά πλάνα για αγορά νέας ξενοδοχειακής μονάδας ή αγορά οικοπέδου προς ανέγερση ξενοδοχειακής μονάδας δεν κατέστη δυνατό να υλοποιηθεί, διότι αφενός δεν ανευρέθη ο κατάλληλος χώρος αφετέρου η επένδυση ταύτη κρίνεται ασύμφορη διότι δεν προβλέπεται να έχει τα οικονομικά οφέλη τα οποία είχαν προβλεφθεί.

Έτσι η έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων με πλειοψηφία 100% των παρευρισκομένων μετόχων (που αντιπροσωπεύουν το 81,06% του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου) αποφάσισε ομόφωνα τη ματαίωση της επένδυσης αυτής και τη μη υλοποίησή της και την επιστροφή στους μετόχους του ποσού των 8.839.687,50 ευρώ (ήτοι 8.418.750.μετοχές Χ 1,05 ευρώ ανα μετοχή) μειώνοντας το μετοχικό κεφάλαιο κατά 8.839.687,50 ευρώ διά της μειώσεως της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 2,81 ευρώ σε 1,76 ευρώ.

Έτσι μετά τη γενομένη μείωση το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σε 14.817.000,00 ευρώ, διαιρούμενο σε 8.418.750 μετοχές κοινές ανώνυμες ονομαστικής αξίας 1,76 ευρώ εκάστη.

Σημειώνεται δε ότι διά την παραπάνω μείωση του μετοχικού κεφαλαίου υπάρχει η από 31/10/05 έκθεση ορκωτού ελεγκτή, την οποία ο πρόεδρος αναγιγνώσκει και στην οποίαν βεβαιώνεται ότι η εταιρία μπορεί να ικανοποιήσει τους δανειστές της μετά τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου.

Επί του τετάρτου θέματος, η έκτακτη γενική συνέλευση αποφάσισε την τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρίας διά της προσθήκης εις αυτό εν τέλει νέας παραγράφου 9, έχουσα ως εξής: ”9. Η από 02/11/05 έκτακτη γενική συνέλευση της εταιρίας αποφάσισε:

α) Την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας κατά 18.689.625,00 ευρώ χωρίς την έκδοση νέων μετοχών αλλά με αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής από 0,59 ευρώ σε 2,81 ευρώ εκάστη. Ολόκληρο το ποσό της αυξήσεως θα καλυφθεί με την κεφαλαιοποίηση αντιστοίχου ποσού από το λογαριασμό αποθεματικού διαφοράς από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιον.

β) Τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας κατά 8.839.687,50 ευρώ χωρίς την ακύρωση μετοχών αλλά με μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά 1,05 ευρώ ανά μετοχή, ήτοι από 2,81 ευρώ σε 1,76 ευρώ εκάστη. Ολόκληρο το ποσό της μείωσης θα επιστραφεί σε μετρητά στους μετόχους της εταιρίας με την καταβολή 1,05 ευρώ ανά μετοχή που κατέχουν. Έτσι το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας θα ανέρχεται τελικά σε 14.817.000,00 ευρώ, διαιρούμενο σε 8.418.750 μετοχές κοινές ανώνυμες ονομαστικής αξίας 1,76 ευρώ εκάστη.

Τέλος, η έκτακτη γενική συνέλευση ενέκρινε την απόφαση του Δ.Σ. 15/7/05 όπως το ποσόν της δεύτερης κατηγορίας (Εξαγορά και Ανέγερση Ξενοδοχειακής Μονάδας) του επενδυτικού προγράμματος να μειωθεί κατά 51.276,48 ευρώ και να διατεθεί διά την περαιτέρω ανακαίνιση και διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου του BAR Ταράτσας (ROOF TOP).

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v