Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Τηλέτυπος: Στα €0,28 η προσαρμοσμένη τιμή

Η περίοδος άσκησης του δικαιώματος προτίμησης ορίζεται από 16/8/2013 έως και 30/8/2013 και η περίοδος διαπραγμάτευσης του δικαιώματος στο Χ.Α. ορίζεται από 16/8/2013 έως και 26/8/2013.

Τηλέτυπος: Στα €0,28 η προσαρμοσμένη τιμή

Από 5/8/2013, οι μετοχές της εταιρίας «ΤΗΛΕΤΥΠΟΣ Α.Ε.» (GRS212293005) είναι διαπραγματεύσιμες στο Χ.Α. χωρίς το δικαίωμα συμμετοχής στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών υπέρ των παλαιών μετόχων, με έκδοση 50.396.500 νέων (ΚO) μετοχών, σε αναλογία 1 νέα (ΚO) μετοχή για κάθε 1 παλαιά (ΚO) μετοχή, σε τιμή διάθεσης μετοχής € 0,30.

Η περίοδος άσκησης του δικαιώματος προτίμησης ορίζεται από 16/8/2013 έως και 30/8/2013 και η περίοδος διαπραγμάτευσης του δικαιώματος στο Χ.Α. ορίζεται από 16/8/2013 έως και 26/8/2013.

Διευκρινίζεται ότι βάσει του άρθρου 2.6.3. του Κανονισμού του Χ.Α. και των αποφάσεων 22 & 26 του Δ.Σ. του Χ.Α., όπως ισχύουν, τα όρια διακύμανσης της τιμής της μετοχής μόνο για τη συνεδρίαση του Χ.Α. της 5/8/2013, ορίζονται ως εξής:

+20% στην θεωρητική προσαρμοσμένη τιμή της μετοχής που προκύπτει λόγω της αύξησης: € 0,290 και

–20% στην τιμή κλεισίματος της μετοχής της τελευταίας συνεδρίασης του Χ.Α. (2/8/2013): € 0,280.

Θεωρητική προσαρμοσμένη τιμή : € 0,290

Τιμή κλεισίματος τελευταίας ημέρας διαπραγμάτευσης (2/8/2013): € 0,280

Ανώτατο όριο +20% : € 0,348

Κατώτατο όριο -20% : € 0,224

Με βάση τα ανωτέρω και λαμβάνοντας υπόψη ότι στο υποσύστημα του ΟΑΣΗΣ -βάσει της ισχύουσας απόφασης 26 του Δ.Σ. του Χ.Α. - ως τιμή εκκίνησης λαμβάνεται η τιμή κλεισίματος της μετοχής για την συγκεκριμένη εταιρική πράξη, το ανώτατο και κατώτατο όριο τιμής διαμορφώνεται ως εξής:

Τιμή εκκίνησης: € 0,280

Ανώτατο όριο Α΄ + 24,29 % : € 0,348
Κατώτατο όριο Α΄- 20% : € 0,224

Το Ενημερωτικό Δελτίο για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας, όπως εγκρίθηκε από το Δ.Σ. της Ε.Κ. στις 23/7/2013, είναι διαθέσιμο από την Πέμπτη 1/8/2013 χωρίς επιβάρυνση σε έντυπη μορφή στα γραφεία της Εταιρίας, οδός Ρούσου 4 & Λεωφ. Μεσογείων, 115 26, Αθήνα Αττικής και στα γραφεία του Συμβούλου Έκδοσης Eurobank Equities Α.Ε.Π.Ε.Υ., Φιλελλήνων 10, 10557 Αθήνα. 

Επιπλέον, είναι διαθέσιμο στο επενδυτικό κοινό σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρίας (www.megatv.com), του Χρηματιστηρίου Αθηνών (www.ase.gr), της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (www.hcmc.gr), καθώς και στην ιστοσελίδα του Συμβούλου Έκδοσης Eurobank Equities Α.Ε.Π.Ε.Υ.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v