Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΧΑ: Αρση επιτήρησης για Singular Logic

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αθηνών κατά τη σημερινή του συνεδρίαση, αποφάσισε την άρση της Επιτήρησης των μετοχών της εταιρίας ”ΣΙΝΓΚΙΟΥΛΑΡ ΛΟΤΖΙΚ Α.Ε. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ & ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ” και τη μεταφορά τους στην Κατηγορία ”Μεσαίας και Μικρής Κεφαλαιοποίησης” της Αγοράς Αξιών, από την 23η Μαρτίου 2007. Παράλληλα επανέφερε την την Ideal στην κατηγορία της επιτήρησης.

ΧΑ: Αρση επιτήρησης για Singular Logic
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αθηνών κατά τη σημερινή του συνεδρίαση, αποφάσισε την άρση της Επιτήρησης των μετοχών της εταιρίας ”ΣΙΝΓΚΙΟΥΛΑΡ ΛΟΤΖΙΚ Α.Ε. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ & ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ” και τη μεταφορά τους στην Κατηγορία ”Μεσαίας και Μικρής Κεφαλαιοποίησης” της Αγοράς Αξιών, από την 23η Μαρτίου 2007, καθώς πληρούνται οι προϋποθέσεις που προβλέπονται στον Κανονισμό του Χ.Α.

Σύμφωνα με πληροφορίες η διοίκηση του Χρηματιστηρίου συζήτησε και τις περιπτώσεις δύο εταιριών που βρίσκονται σε αναστολή για διάστημα μεγαλύτερο των έξι μηνών. Κατά πάγια τακτική της αναμένεται να εισηγηθεί στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς τη διαγραφή τους.

Επίσης, το Διοικητικό Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αθηνών κατά τη σημερινή του συνεδρίαση, ενέκρινε:

• την εισαγωγή συμπληρωματικής σειράς 9.351.310 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών και 1.300.000 νέων προνομιούχων μετοχών της εταιρίας ”ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΑΛ Α.Β.Ε.Ε.Δ.Ε.Σ.”, που προέκυψαν από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών και την επαναδιαπραγμάτευση του συνόλου των 12.217.975 κοινών και 1.380.000 προνομιούχων ονομαστικών μετοχών της ίδιας εταιρίας και την ένταξη τους, στην κατηγορία ”επιτήρησης”.

Ως ημερομηνία επαναδιαπραγμάτευσης των μετοχών της εταιρίας ορίστηκε η 2α Απριλίου 2007. Η τιμή έναρξης επαναδιαπραγμάτευσης των κοινών και προνομιούχων μετοχών της εταιρίας προσδιορίστηκε από το σύμβουλο της εταιρίας σε 0,25 ευρώ ανά μετοχή.

Επιπλέον ενέκρινε και την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση:

• των 24.300.170 δικαιωμάτων προτίμησης επί των μετοχών της εταιρίας ”ΕΛΤΟΝ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Α.Ε.Β.Ε.”, που θα προκύψουν από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών υπέρ των παλαιών μετόχων της εταιρίας, σε αναλογία 1 νέα κοινή ονομαστική μετοχή, για κάθε 10 παλαιές κοινές ονομαστικές μετοχές σε τιμή διάθεσης μετοχής ευρώ 0,90.

Ως ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης στην εν λόγω αύξηση, ορίζεται η 27η Μαρτίου 2007.

Η περίοδος άσκησης του δικαιώματος προτίμησης, ορίζεται από την 02/04/2007 έως και την 16/04/2007, ενώ η περίοδος διαπραγμάτευσης του δικαιώματος στο ηλεκτρονικό σύστημα συναλλαγών του Χ.Α. ορίζεται από την 02/04/2007 έως και την 10/04/2007.

• των 50 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, της εταιρίας ”ΕΓΝΑΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.”, που προέκυψαν από μετατροπή ισάριθμων ομολογιών. Ως ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών, ορίστηκε η 28η Μαρτίου 2007.

• του ομολόγου της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, συνολικής ονομαστικής αξίας 1.000.000.000 ευρώ, 10-ετούς διάρκειας, κυμαινόμενου επιτοκίου και εκδόσεως 21/7/2006.

Επίσης, το Διοικητικό Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αθηνών κατά τη σημερινή του συνεδρίαση ενέκρινε:

• τη λύση της σύμβασης (παύση) ειδικής διαπραγμάτευσης επί των μετοχών της εισηγμένης εταιρίας ”Παπαναγιώτου ΑΒΕΕΑ ”ΔΡΟΜΕΑΣ” από την εταιρία – Μέλος του ΧΑ ”CFS ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.”.

• την αναστολή διαπραγμάτευσης των Συμβολαίων Μελλοντικής Εκπλήρωσης (ΣΜΕ) επί της μετοχής ”ΓΕΡΜΑΝΟΣ ΑΒΕΕ (ΓΕΡΜ)” λαμβάνοντας υπόψη τη μη ύπαρξη ανοικτών θέσεων στα σχετικά συμβόλαια αλλά και τη συναλλακτική δραστηριότητα του υποκείμενου τίτλου.

Το Χρηματιστήριο ενέκρινε την απόκτηση της ιδιότητας του Ειδικού Διαπραγματευτή* επί των μετοχών της εισηγμένης εταιρίας ”PROFILE Α.Ε.Β.Ε.” από την εταιρία - Μέλος του ΧΑ ”ΜΕRIT ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.”. και καθόρισε ως ημερομηνία έναρξης της ειδικής διαπραγμάτευσης επί της παραπάνω εισηγμένης την Δευτέρα 26/3/2007.

* επί των μετοχών των εισηγμένων εταιριών ”ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS” και ”ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧ/ΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.” από την εταιρία - Μέλος του ΧΑ ”ΕΘΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.” και καθόρισε ως ημερομηνία έναρξης της ειδικής διαπραγμάτευσης επί των παραπάνω εισηγμένων την Δευτέρα 26/3/2007.

* επί των μετοχών της εισηγμένης εταιρίας ”YALCO-ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Α.Ε.” από την εταιρία - Μέλος του ΧΑ ”BETA ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.”. και καθόρισε ως ημερομηνία έναρξης της ειδικής διαπραγμάτευσης επί της παραπάνω εισηγμένης την Τετάρτη 28/3/2007.

* επί των μετοχών της εισηγμένης ”ΝΤΡΟΥΚΦΑΡΜΠΕΝ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε.” από την εταιρία – Μέλος του ΧΑ ”ARTION ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.” και καθόρισε ως ημερομηνία έναρξης της ειδικής διαπραγμάτευσης επί της παραπάνω εισηγμένης την Τρίτη 27/3/2007.

Τέλος, το Διοικητικό Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αθηνών κατά τη σημερινή του συνεδρίαση, ενημερώθηκε για:

• τη σύνταξη του πληροφοριακού σημειώματος της εταιρίας ”ΚΡΕΚΑ Α.Ε.”, σχετικά με την εξαγορά της μη εισηγμένης εταιρίας ”Γ. ΔΕΛΛΑΣ – Π. ΤΣΑΚΑΝΙΚΑΣ ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΡΕΑΤΩΝ ΑΕΒΕ”.

• την αύξηση της ονομαστικής αξίας των κοινών και προνομιούχων μετοχών της εταιρίας ”ΑΕΓΕΚ Α.Ε.” από 1,20 ευρώ σε 1,68 ευρώ, και τη μείωση της ονομαστικής αξίας των κοινών και προνομιούχων μετοχών της ίδιας εταιρίας από 1,68 ευρώ σε 0,50 ευρώ.

Ως ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των υφισταμένων κοινών και προνομιούχων μετοχών με την τελική νέα ονομαστική αξία – 0,50 ευρώ ανά μετοχή - ορίστηκε η 28η Μαρτίου 2007.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v