Άρση της επιτήρησης για MLS Πληροφορική

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αθηνών, κατά τη σημερινή του συνεδρίαση, ενημερώθηκε για τη μεταφορά των μετοχών της εταιρίας ”MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε.” από την κατηγορία Επιτήρησης, στην κατηγορία Μεσαίας και Μικρής Κεφαλαιοποίησης από την Παρασκευή 11/05/2007, κατόπιν απόφασης της Εκτελεστικής Επιτροπής της Ε.Κ. Παράλληλα, ενέκρινε την εισαγωγή νέων μετοχών από Έλτον, Eurobank, Ιατρικό.

Άρση της επιτήρησης για MLS Πληροφορική
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αθηνών, κατά τη σημερινή του συνεδρίαση, ενημερώθηκε για τη μεταφορά των μετοχών της εταιρίας ”MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε.” από την κατηγορία Επιτήρησης, στην κατηγορία Μεσαίας και Μικρής Κεφαλαιοποίησης από την Παρασκευή 11/05/2007, κατόπιν απόφασης της Εκτελεστικής Επιτροπής της Ε.Κ., δεδομένου ότι όπως διαπιστώθηκε από την Ε.Κ. η εταιρία έχει προβεί στις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να αρθούν οι αρνητικές διατυπώσεις της αρχικής έκθεσης ελέγχου επί των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2006.

Επίσης, το Δ.Σ. του Χ.Α. κατά τη σημερινή του συνεδρίαση, ενέκρινε την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση:

• των 2.430.017 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών της εταιρίας ”ΕΛΤΟΝ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Α.Ε.Β.Ε.”, που προέκυψαν από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών. Ως ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών, ορίστηκε η 17η Μαϊου 2007.

• των 76.805.620 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών της εταιρίας ”ΤΡΑΠΕΖΑ EFG EUROBANK ERGASIAS A.E.”, που προέκυψαν από τη μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 3,30 ευρώ σε 2,75 ευρώ και την ταυτόχρονη αύξηση του αριθμού των μετοχών της κατά 20% (split μετοχών), με διανομή δωρεάν μετοχών στους μετόχους της εταιρίας, σε αναλογία 2 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές για κάθε 10 παλαιές κοινές ονομαστικές μετοχές. Δικαιούχοι των νέων δωρεάν μετοχών θα είναι οι εγγεγραμμένοι στο μετοχολόγιο της εταιρίας κατά τη λήξη της συνεδρίασης του Χ.Α. της 15ης Μαΐου 2007. Ως ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των νέων δωρεάν μετοχών ορίστηκε η 23η Μαΐου 2007.

• των 2.750.000 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών της εταιρείας ”ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε.”, που προέκυψαν από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών. Ως ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών, ορίστηκε η 17η Μαΐου 2007.

Το Δ.Σ. του Χ.Α. κατά τη σημερινή του συνεδρίαση, ενημερώθηκε επίσης για τη σύνταξη του πληροφοριακού σημειώματος της εταιρίας ”ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΕΣ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ Α.Ε.”, σχετικά με την απόσχιση των τμημάτων χρηματοδοτικής μίσθωσης ακινήτων, επαγγελματικών οχημάτων, επιβατικών οχημάτων, μηχανημάτων-επίπλων και αεροσκαφών και την εισφορά αυτών στην κατά 100% θυγατρική της, μη εισηγμένη εταιρία ”ΠΕΙΡΑΙΩΣ LEASING ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΕΣ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ Α.Ε. ”

Τέλος, το Δ.Σ. του Χ.Α. κατά τη σημερινή του συνεδρίαση:

• αποδέχθηκε την παραίτηση της εταιρίας – Μέλους του ΧΑ ”ΛΑΪΚΗ ΑΤΤΑΛΟΣ Α.Χ.Ε.” από την ιδιότητα του Μέλους - Διαπραγματευτή στην Αγορά Παραγώγων του ΧΑ.

• ενέκρινε την απόκτηση της ιδιότητας του Διαπραγματευτή (Proprietary Trader) από το Mέλος του ΧΑ ”CAPITAL ΑΧΕΠΕΥ” στην Αγορά Παραγώγων του ΧΑ.

• και ενημερώθηκε για τη λύση της σύμβασης (παύση) ειδικής διαπραγμάτευσης επί των μετοχών της εισηγμένης εταιρίας ”ΙΛΥΔΑ Α.Ε.” από την εταιρία – Μέλος του ΧΑ ”ARTION ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ”.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v