Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Κεφαλαιαγορά: «Πράσινο φως» στη ΔΠ της JP Avax για Αθηνά

Το ΔΣ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ενέκρινε την τροποποίηση του κανονισμού του ΧΑ και το πληροφοριακό δελτίο για την προαιρετική δημόσια πρόταση της JP Avax στους μετόχους της Αθηνά ΑΤΕ. Πρόστιμα σε τράπεζες, ΑΕΓΕΚ και Αστήρ Παλλάς.

Κεφαλαιαγορά: «Πράσινο φως» στη ΔΠ της JP Avax για Αθηνά

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς κατά την 802/8.12.2017 συνεδρίασή του αποφάσισε:

• Την έγκριση τροποποίησης του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

• Την έγκριση του περιεχομένου του πληροφοριακού δελτίου σχετικά με την προαιρετική δημόσια πρόταση της εταιρίας «J&P ΑΒΑΞ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ – ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ – ΕΜΠΟΡΙΚΗ – ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ – ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ» προς τους μετόχους της εταιρίας «ΑΘΗΝΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, βάσει του άρθρου 11 του νόμου 3461/2006.

• Την επιβολή προστίμου ύψους € 25.000 στην τράπεζα «EUROBANK ERGASIAS Α.Ε.» για παραβάσεις των διατάξεων των άρθρων 5, 8, 16, 17 και 25 της υπ’ αρ. 1/452/1.11.2007 Απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγορά, κατά την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών σε πελάτες της.

• Την επιβολή προστίμου ύψους € 20.000 στην εταιρία «ΑΕΓΕΚ Α.Ε.» για παραβάσεις των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 6 του ν.3556/2007, λόγω μη σύμμορφης με Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς κατάρτισης των τριμηνιαίων οικονομικών καταστάσεων για την περίοδο 01.01 – 31.03.2015.

• Την επιβολή προστίμου ύψους € 20.000 στην «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ A.E.» για παράβαση των διατάξεων της παρ. 4 του άρθρου 6 του ν.3556/2007, αναφορικά με τη μη περίληψη γνωστοποιήσεων στην Έκθεση του Διοικητικού της Συμβουλίου που περιλαμβάνεται στην ετήσια Οικονομική Έκθεση της χρήσης 2014.

• Την επιβολή προστίμου συνολικού ύψους € 12.000 στην «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ A.E.» για παραβάσεις των διατάξεων των άρθρων 5, 16, και 25 της υπ’ αρ. 1/452/1.11.2007 Απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγορά, κατά την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών σε πελάτες της.

• Την επιβολή προστίμου ύψους € 1.000 στην εταιρία «ΑΣΤΗΡ ΠΑΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΑΞΕ» για παράβαση των διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 4 του ν.3556/2007, λόγω μη σύμμορφης με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς κατάρτισης της ετήσιας οικονομικής έκθεσης της χρήσης 2016

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v