Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Βαρβαρέσος: Στις 12/10 ξεκινά η διαπραγμάτευση των νέων μετοχών στο ΧΑ

Η έναρξη διαπραγμάτευσης των 1.638.344 νέων μετοχών στο Χρηματιστήριο Αθηνών με την τελική νέα ονομαστική αξία 0,30 ευρώ ανά μετοχή, ορίζεται για τις 12.10.2018.

Βαρβαρέσος: Στις 12/10 ξεκινά η διαπραγμάτευση των νέων μετοχών στο ΧΑ

Η εταιρία με την επωνυμία «ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣ Α.Ε. Ευρωπαϊκά Νηματουργεία» ανακοίνωσε ότι η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρίας, που πραγματοποιήθηκε την 07.08.2018 αποφάσισε μεταξύ άλλων:

(i) την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας κατά Ευρώ 3,60 λόγω κεφαλαιοποίησης τμήματος του κατ΄ άρθρο 4 παρ. 4α κ.ν. 2190/20 ειδικού αποθεματικού της εταιρίας και την ταυτόχρονα

(ii) αύξηση της ονομαστικής αξίας εκάστης κοινής ανώνυμης μετά ψήφου μετοχής της εταιρίας από 0,30 Ευρώ σε 3,00 Ευρώ και μείωση του συνολικού αριθμού αυτών από 16.383.428 σε 1.638.344 νέες κοινές ανώνυμες μετά ψήφου μετοχές της εταιρίας με συνένωση των εν λόγων μετοχών (reverse split) σε αναλογία δέκα (10) παλαιές κοινές μετοχές της εταιρίας προς μία (1) νέα κοινή μετοχή της εταιρίας και

(iii) τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας μέσω μείωσης της ονομαστικής αξίας έκαστης κοινής ανώνυμης μετά ψήφου μετοχής της εταιρίας (όπως θα έχει διαμορφωθεί μετά το reverse split), από 3,00 Ευρώ σε 0,30 Ευρώ με σκοπό το σχηματισμό ισόποσου ειδικού αποθεματικού, σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 4α του κ.ν, 2190/1920.

Σε περίπτωση που προκύψουν κλάσματα μετοχών από τη συνένωση των μετοχών (reverse split), θα πωληθούν από την Εταιρία σύμφωνα με την ισχύουσα χρηματιστηριακή νομοθεσία.

Την 11.09.2018 καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο η υπ΄ αριθμ. 94102/11.09.2018 απόφαση του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του σχετικού άρθρου του Καταστατικού της εταιρίας που αφορά στις ανωτέρω εταιρικές πράξεις.

Η Επιτροπή Εταιρικών Πράξεων του Χρηματιστηρίου Αθηνών στις 04.10.2018 ενέκρινε την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση στην Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών των 1.638.344 κοινών ανώνυμων μετοχών, ονομαστικής αξίας 3,00 Ευρώ σε αντικατάσταση των υφιστάμενων 16.383.428 κοινών ανώνυμων μετοχών και ενημερώθηκε και για τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας μέσω μείωσης της ονομαστικής αξίας έκαστης κοινής ανώνυμης μετά ψήφου μετοχής της εταιρίας (όπως θα έχει διαμορφωθεί μετά το reverse split), από 3,00 Ευρώ σε 0,30 Ευρώ με σκοπό το σχηματισμό ισόποσου ειδικού αποθεματικού, σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 4α του κ.ν, 2190/1920

Με απόφαση της εταιρίας, η 08.10.2018 ορίζεται ως η τελευταία ημέρα διαπραγμάτευσης των 16.383.428 υφιστάμενων κοινών ανωνύμων μετοχών της εταιρίας στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

Από την επόμενη εργάσιμη 09.10.2018 παύει προσωρινά η διαπραγμάτευση των μετοχών της εταιρίας προκειμένου να ολοκληρωθεί η αντικατάστασή τους, σύμφωνα με τα ανωτέρω οριζόμενα.

Δικαιούχοι των νέων μετοχών που θα προκύψουν από το reverse split θα είναι οι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) κατά την 10.10.2018 (record date) ως μέτοχοι της εταιρίας.

Η έναρξη διαπραγμάτευσης των 1.638.344 νέων μετοχών στο Χρηματιστήριο Αθηνών με την τελική νέα ονομαστική αξία 0,30 Ευρώ ανά μετοχή, ορίζεται για τις 12.10.2018.

Από την ίδια ημερομηνία, το νέο σύνολο μετοχών της εταιρίας που είναι διαπραγματεύσιμες στο Χ.Α. θα ανέρχεται σε 1.638.344 κοινές ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής 0,30 Ευρώ. Η τιμή εκκίνησης των νέων μετοχών στο Χ.Α. θα διαμορφωθεί σύμφωνα με τον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών και την υπ΄ αριθμ. 26 απόφαση του Δ.Σ. του Χ.Α. όπως ισχύει, και οι νέες μετοχές θα είναι πιστωμένες στις μερίδες και τους λογαριασμούς αξιών των δικαιούχων μετόχων στο Σ.Α.Τ.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v