Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΧΑ: Στη κατηγορία «Επιτήρηση» οι μετοχές των Intralot και ΒΙΣ

Η μεταφορά των μετοχών Intralot και ΒΙΣ θα ισχύσει από τη συνεδρίαση της Πέμπτης 9 Ιουλίου 2020. Επίσης διαγράφονται τα Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης επί των μετοχών της εταιρείας Intralot με άμεση ισχύ.

ΧΑ: Στη κατηγορία «Επιτήρηση» οι μετοχές των Intralot και ΒΙΣ

H Επιτροπή Εισαγωγών και Λειτουργίας Αγορών του Χρηματιστηρίου Αθηνών, κατά τη σημερινή της συνεδρίαση, ενέκρινε την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση στην Κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Ρυθμιζόμενης Αγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών έως 320.000 κοινών ανωνύμων ομολογιών της εταιρίας «LAMDA DEVELOPMENT», οι οποίες θα προκύψουν από την έκδοση Κοινού Ομολογιακού Δανείου έως €320.000.000, υπό την αίρεση επιτυχούς ολοκλήρωσης της δημόσιας προσφοράς των ομολογιών, σύμφωνα με τους όρους που ειδικότερα έχουν γνωστοποιηθεί από τον Εκδότη.

Επίσης, η Επιτροπή Εισαγωγών και Λειτουργίας Αγορών του Χρηματιστηρίου Αθηνών, κατά την ίδια συνεδρίαση, προέβη στην τακτική αναθεώρηση της ένταξης των μετοχών των εισηγμένων εταιριών στις κατηγορίες διαπραγμάτευσης βάσει του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών και αποφάσισε  τη μεταφορά των μετοχών των εταιριών «ΙΝΤΡΑΛΟΤ Α.Ε.» (GRS343313003) και «ΒΙΣ.Α.Ε.» (GRS124153008) από την Κύρια Αγορά στην Κατηγορία Επιτήρησης, σύμφωνα με το άρθρο 3.1.2.4. του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Η μεταφορά των μετοχών θα ισχύσει από τη συνεδρίαση της Πέμπτης 9 Ιουλίου 2020.

Συνεπώς, ο συνολικός αριθμός των εισηγμένων εταιριών ανά Κατηγορία Διαπραγμάτευσης, μετά τις παραπάνω μεταφορές, διαμορφώνεται ως εξής:

 

Συνεπεία της μεταφοράς των μετοχών της εταιρίας «ΙΝΤΡΑΛΟΤ Α.Ε.» από την Κύρια Αγορά στην Κατηγορία Επιτήρησης, αποφασίστηκε η διαγραφή των Συμβολαίων Μελλοντικής Εκπλήρωσης επί των μετοχών της εταιρείας «ΙΝΤΡΑΛΟΤ Α.Ε.» (INLOT) με άμεση ισχύ, σύμφωνα με το άρθρο 2.6.12. παρ. 4, 5, 6 και 8 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Οι ανοικτές θέσεις επί του εν λόγω παραγώγου θα λήξουν αναγκαστικά κατά την ημέρα διαγραφής και θα διακανονιστούν  κανονικά, σύμφωνα με τα χαρακτηριστικά εισαγωγής του παραγώγου. Για τον υπολογισμό των χρηματικών υποχρεώσεων των συμβαλλομένων μερών κατά τη φυσική παράδοση, θα ληφθεί υπόψη η τελευταία δημοσιευμένη τιμή της υποκείμενης αξίας πριν τη διαγραφή του παραγώγου, ήτοι 0,1360 ευρώ.

Επιπλέον, λόγω της διαγραφής του παραγώγου προϊόντος και βάσει του άρθρου 2.6.13 του Κανονισμού ΧΑ, για λόγους προστασίας της αγοράς και των συμφερόντων των επενδυτών, αποφασίστηκε η παύση συναλλαγών δανεισμού τίτλων επί των εν λόγω μετοχών.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v