Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Mermeren: Στις 4 Νοεμβρίου η καταβολή μερίσματος €1,71/μετοχή

Δικαιούχοι είσπραξης του ως άνω ποσού θα είναι οι κάτοχοι ΕΛ.ΠΙΣ. που θα είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων την Παρασκευή 30 Οκτωβρίου 2020.

Mermeren: Στις 4 Νοεμβρίου η καταβολή μερίσματος €1,71/μετοχή

Η Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε., με την ιδιότητα του Εκδότη Ελληνικών Πιστοποιητικών (ΕΛ.ΠΙΣ.) για τις μετοχές της εταιρείας Mermeren Kombinat AD Prilep, ανακοινώνει στους κατόχους ΕΛ.ΠΙΣ. ότι, σε συνέχεια της απόφασης της από 16 Οκτωβρίου 2020 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας για τη διάθεση κερδών εις νέον πραγματοποιηθέντων μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2019, το μέρισμα ανά μετοχή ανέρχεται στο ποσό των 1,71 ευρώ (μεικτό), ενώ το καθαρό ποσό που θα καταβληθεί ανά ΕΛ.ΠΙΣ. μετά την παρακράτηση φόρου (σύμφωνα με το άρθρο 59 του Ν. 2396/1996, όπως ισχύει), ανέρχεται σε 1,2825 Ευρώ.

Δικαιούχοι είσπραξης του ως άνω ποσού θα είναι οι κάτοχοι ΕΛ.ΠΙΣ. που θα είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων την Παρασκευή 30 Οκτωβρίου 2020, (record date).

Από την Πέμπτη 29 Οκτωβρίου 2020, τα ΕΛ.ΠΙΣ θα διαπραγματεύονται στο Χ.Α. χωρίς το δικαίωμα λήψης του παραπάνω ποσού (ημέρα αποκοπής).

Η καταβολή θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 4 Νοεμβρίου 2020 από την πληρώτρια Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v