Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Νίκας: Από 17/11 σε διαπραγμάτευση οι νέες μετοχές μετά το reverse split

Από την επομένη εργάσιμη, Πέμπτη, 12.11.2020, παύει προσωρινά η διαπραγμάτευση των μετοχών της Εταιρίας.

Νίκας: Από 17/11 σε διαπραγμάτευση οι νέες μετοχές μετά το reverse split

Η εταιρία «Π. Γ. ΝΙΚΑΣ ΑΒΕΕ» ανακοίνωσε ότι η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της, που πραγματοποιήθηκε στις 02.09.2020, αποφάσισε, μεταξύ άλλων θεμάτων την αύξηση της ονομαστικής αξίας των μετοχών της Εταιρίας από €0,04 έκαστη μετοχή, σε €0,12 έκαστη μετοχή, με συνένωση των παλαιών μετοχών με αναλογία τρείς (3) παλαιές κοινές μετοχές της Εταιρίας προς μία (1) νέα κοινή μετοχή της Εταιρίας (reverse split 3:1), και ταυτόχρονη μείωση του συνολικού αριθμού των μετοχών της Εταιρίας από 119.596.817 σε 39.865.605 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές και τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρίας.

Για λόγους στρογγυλοποίησης, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται πλέον στο ποσό των €4.783.872,60 και διαιρείται σε 39.865.605 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας €0,12 η κάθε μία.

Την Τετάρτη, 4.11.2020 καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο η υπ' αριθμ. 116526 απόφαση της Διεύθυνσης Εταιρειών (Τμήμα Εποπτείας Εισηγμένων Α.Ε. & Αθλητικών Α.Ε.) της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρίας.

Η Επιτροπή Εταιρικών πράξεων του Χρηματιστηρίου Αθηνών (εφεξής το "Χ.Α."), στη συνεδρίασή της, τη Δευτέρα, 09.11.2020, ενέκρινε την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση στο Χ.Α. των ανωτέρω 39.865.605 νέων κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών, ονομαστικής αξίας €0,12 η καθεμία, σε αντικατάσταση των υφισταμένων 119.596.817 κοινών ονομαστικών μετοχών.

Με απόφαση της Εταιρίας, η Τετάρτη, 11.11.2020 ορίζεται ως η τελευταία ημέρα διαπραγμάτευσης των 119.596.817 κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών της Εταιρίας στο Χ.Α.

Από την επομένη εργάσιμη, Πέμπτη, 12.11.2020, παύει προσωρινά η διαπραγμάτευση των μετοχών της Εταιρίας, προκειμένου να ολοκληρωθεί η αντικατάστασή τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα ανωτέρω.

Δικαιούχοι των νέων μετοχών είναι οι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων (εφεξής το "Σ.Α.Τ.") ως κάτοχοι των μετοχών κατά την Παρασκευή, 13.11.2020 (Record Date).

Ως ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των 39.865.605 νέων κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών στο Χ.Α. με τη νέα ονομαστική αξία, €0,12 ανά μετοχή, ορίζεται η Τρίτη, 17.11.2020.

Από την ίδια ημερομηνία, το νέο σύνολο των μετοχών της Εταιρίας που είναι διαπραγματεύσιμες στο Χ.Α. ανέρχεται σε 39.865.605 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές.

Η τιμή εκκίνησής τους στο Χ.Α. θα διαμορφωθεί σύμφωνα με τον Κανονισμό του Χ.Α. και την υπ' αριθμ. 26 απόφαση του Δ.Σ. του Χ.Α. όπως ισχύει, και οι νέες μετοχές θα είναι πιστωμένες στις μερίδες και τους λογαριασμούς αξιών των μετόχων στο Σ.Α.Τ.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v