Χρηματιστήριο: 3+2 βιομηχανικά «χαρτιά» με μονοψήφιο P/E

Οι οικονομικές επιδόσεις πέντε ομίλων, οι μετοχές των οποίων διαπραγματεύονται στο ταμπλό της εγχώριας αγοράς με χαμηλή αποτίμηση. Οι ελκυστικοί δείκτες και το μειονέκτημα της περιορισμένης εμπορευσιμότητας.

Χρηματιστήριο: 3+2 βιομηχανικά «χαρτιά» με μονοψήφιο P/E

Παρά το γεγονός ότι κατά την τελευταία πενταετία, δεκάδες μη τραπεζικές μετοχές έχουν σημειώσει υψηλότατες αποδόσεις στο ταμπλό του ΧΑ, αρκετοί τίτλοι εξακολουθούν να τελούν υπό διαπραγμάτευση στην εγχώρια κεφαλαιαγορά με ελκυστικούς χρηματιστηριακούς δείκτες και μάλιστα σε μια περίοδο μηδενικών ή και αρνητικών ευρωπαϊκών επιτοκίων.

Ειδικότερα, σήμερα παρουσιάζονται τα στοιχεία πέντε βιομηχανικών εταιρειών που διαπραγματεύονται με δείκτη P/E χαμηλότερο ή παραπλήσιο του δέκα, με βάση τις εκτιμώμενες επιδόσεις του 2020. Οι περισσότερες εξ αυτών των εταιρειών συνδυάζουν τον ελκυστικό αυτό δείκτη με ισχυρή ρευστότητα και ικανοποιητικές χρηματικές διανομές προς τους μετόχους τους.

Ωστόσο, η ύπαρξη ελκυστικών χρηματιστηριακών δεικτών δεν σημαίνει απαραίτητα ότι αναφερόμαστε σε επενδυτικές ευκαιρίες, καθώς:

  1. Οι δείκτες οδηγούν σε ενδείξεις και όχι σε αποδείξεις.
  2. Η αξιολόγηση μιας μετοχής απαιτεί και τη συνεξέταση άλλων παραγόντων, μεταξύ των οποίων συγκαταλέγονται οι προοπτικές κάθε εταιρείας.
  3. Θα πρέπει να συνεκτιμάται και η εμπορευσιμότητα μιας μετοχής, μέτωπο στο οποίο υποφέρουν δεκάδες μετοχές που διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο της Αθήνας.

Πλαστικά Κρήτης: Η πολυεθνική βιομηχανία πλαστικών διαπραγματεύεται στο ΧΑ με μια τρέχουσα αποτίμηση κοντά στα 430 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας στο εννεάμηνο του 2020 προ φόρων κέρδη ύψους 50,3 εκατ. ευρώ (έναντι 42,2 εκατ. κατά το αντίστοιχο διάστημα της προηγούμενης χρήσης). Όπως όλα δείχνουν, το 2020 φαίνεται πως έκλεισε για τον αναπτυσσόμενο εδώ και χρόνια κρητικό όμιλο με κέρδη που οδηγούν σε μονοψήφιο δείκτη P/E. Στα αξιοσημείωτα της εισηγμένης περιλαμβάνονται η χαμηλή εμπορευσιμότητα των τίτλων της στο ΧΑ και η υπερβάλλουσα ρευστότητά της, καθώς στις 30 Ιουνίου του 2020 διέθετε θετικό καθαρό ταμείο (διαθέσιμα συν βραχυπρόθεσμης διάρκειας χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία μείον συνολικές τραπεζικές υποχρεώσεις) ύψους 71,8 εκατ. ευρώ!

Το 2020 διένειμε στους μετόχους της 0,3652 ευρώ ανά μετοχή, ποσό που οδηγεί σε απόδοση 2,3%.

Πλαστικά Θράκης: Παρά το άλμα που έχει σημειώσει η μετοχή της εταιρείας κατά το τελευταίο δωδεκάμηνο, φαίνεται πως εξακολουθεί να διαπραγματεύεται με μονοψήφιο δείκτη P/E, με βάση την εκτιμώμενη κερδοφορία του 2020.

Ειδικότερα, με μια τρέχουσα χρηματιστηριακή αξία γύρω στα 180 εκατ. ευρώ, τα Πλαστικά Θράκης έκλεισαν το εννεάμηνο του 2020 με καθαρά κέρδη από συνεχιζόμενες δραστηριότητες στα 28,4 εκατ. ευρώ (κύκλος εργασιών από τα 230,5 στα 253,7 εκατ. ευρώ), ενώ παράλληλα μείωσαν πέρυσι δραστικά τον καθαρό τους δανεισμό παρά τη διανομή διπλού μερίσματος προς τους μετόχους τους. Αθροιστικά διένειμαν 0,102 ευρώ ανά μετοχή (απόδοση 2,5%).

Η αγορά ψάχνει να διαπιστώσει αν υπάρχει -και αν ναι, πόσο είναι- το ποσοστό των κερδών του 2020 που δεν είναι διατηρήσιμο στο μέλλον και ενδεχομένως να οφείλεται στις χαμηλές τιμές των πρώτων υλών που επικράτησαν κατά το πρώτο μισό της περασμένης χρονιάς. Η διοίκηση πάντως της εισηγμένης δήλωσε πως το μεγαλύτερο τμήμα της βελτίωσης των αποτελεσμάτων της προέρχεται από την αύξηση των πωλήσεων και της παραγωγικότητάς της (αναδιοργάνωση λειτουργιών).

Flexopack: Η εξαγωγική πολυεθνική εισηγμένη που διαθέτει παραγωγική βάση σε Ελλάδα, Πολωνία και Αυστραλία, διαπραγματεύεται στο ΧΑ με αποτίμηση που κυμαίνεται γύρω στα 105 εκατ. ευρώ, όταν στο εννεάμηνο του 2020 σημείωσε προ φόρων κέρδη 11,65 εκατ. ευρώ (έναντι 7,2 εκατ. κατά την αντίστοιχη περίοδο του 2019). Ο όμιλος έκλεισε το εννεάμηνο με θετικό καθαρό ταμείο, καθώς είχε διαθέσιμα 21 εκατ. ευρώ και σύνολο τραπεζικών υποχρεώσεων 16,24 εκατ. ευρώ. Στις 30/9/2020 τα ίδια κεφάλαια είχαν διαμορφωθεί στα 82 εκατ. ευρώ.

Το 2020 η Flexopack μοίρασε στους μετόχους της 0,0632 ευρώ ανά τίτλο, ποσό που οδηγεί σε απόδοση 0,7%.

Δρομέας: Η σερραϊκή βιομηχανία ξύλου διαπραγματεύεται στο ΧΑ με μια τρέχουσα χρηματιστηριακή αξία της τάξεως των 15 εκατ. ευρώ, όταν στο εννεάμηνο του 2020 σημείωσε αύξηση κύκλου εργασιών κατά 49% και προ φόρων κέρδη ύψους 1,32 εκατ. ευρώ. Ο δείκτης P/E με βάση τα αποτελέσματα του 2020 αναμένεται να μην απέχει σημαντικά από το επίπεδο του δέκα, ενώ στα βασικά χαρακτηριστικά της εταιρείας και της μετοχής συγκαταλέγονται το υψηλό ανεκτέλεστο υπόλοιπο συμβάσεων της εταιρείας με το γερμανικό δημόσιο (προϋπόθεση για βελτίωση μελλοντικών οικονομικών επιδόσεων), ο «βαρύς» αλλά εξυπηρετούμενος (με χαμηλό επιτόκιο) τραπεζικός δανεισμός, καθώς και το γεγονός ότι η τρέχουσα χρηματιστηριακή αξία υπολείπεται των ιδίων κεφαλαίων του Δρομέα (27,5 εκατ. στις 30 Ιουνίου 2020).

Η εισηγμένη δεν προχώρησε σε χρηματική διανομή προς τους μετόχους της το 2020.

Καρέλιας: Η γνωστή καπνοβιομηχανία τελεί υπό διαπραγμάτευση στο ΧΑ με μια τρέχουσα χρηματιστηριακή αξία γύρω στα 840 εκατ. ευρώ, ενώ στο εννεάμηνο του 2020 σημείωσε αύξηση κύκλου εργασιών και καθαρή κερδοφορία 45,5 εκατ. ευρώ. Είναι προφανές ότι ο δείκτης P/E είναι σαφώς υψηλότερος του δέκα με βάση τα εκτιμώμενα κέρδη της περασμένης χρονιάς, ωστόσο θα πρέπει να συνεκτιμηθεί ότι σε περιόδους μηδενικών-αρνητικών διεθνών επιτοκίων, η εισηγμένη έχει μηδενικό τραπεζικό δανεισμό και διαθέτει υπό τη μορφή καταθέσεων και χρηματοοικονομικών επενδύσεων (μακροπρόθεσμων και βραχυπρόθεσμων) το ποσό των 461 εκατ. ευρώ (στοιχεία 30ής/9/2020). Άρα, η μετοχή θα μπορούσε θεωρητικά να διαπραγματευόταν με μονοψήφιο δείκτη P/E, σε περίπτωση που επέστρεφε στους μετόχους της το θετικό καθαρό της ταμείο.

Πέρυσι, η γνωστή καπνοβιομηχανία προχώρησε στη διανομή μερίσματος ύψους 9,4 ευρώ ανά μετοχή, που οδηγεί σε απόδοση 3,1%.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v