Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΕΛΓΕΚΑ: Το χρονοδιάγραμμα της Δημόσιας Προσφοράς

Δημόσια προσφορά έως 28.561.077 νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας €0,24 η κάθε μία, που θα εκδοθούν στο πλαίσιο της ΑΜΚ της κεφαλαίου με καταβολή μετρητών και με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων, σε αναλογία 9 κοινές νέες μετοχές για κάθε 10 παλαιές κοινές μετοχές και τιμή διάθεσης €0,38 για κάθε μία Νέα Μετοχή.

ΕΛΓΕΚΑ: Το χρονοδιάγραμμα της Δημόσιας Προσφοράς

Η «ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε.» ανακοινώνει ότι από την 28.06.2021 θέτει στη διάθεση του επενδυτικού κοινού το εγκριθέν κατά τη συνεδρίαση της 25ης .06.2021 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Ενημερωτικό Δελτίο.

Το Ενημερωτικό Δελτίο αφορά τη δημόσια προσφορά έως 28.561.077 νέων κοινών ονομαστικών, μετά ψήφου, μετοχών, ονομαστικής αξίας Ευρώ 0,24 η κάθε μία (στο εξής οι «Νέες Μετοχές»), που θα εκδοθούν από την Εταιρία στο πλαίσιο της αύξησης του μετοχικού της κεφαλαίου με καταβολή μετρητών και με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων, σε αναλογία εννέα (9) κοινές νέες μετοχές για κάθε δέκα (10) παλαιές κοινές μετοχές και τιμή διάθεσης Ευρώ 0,38 για κάθε μία Νέα Μετοχή, και θα εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στη Ρυθμιζόμενη Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών (στο εξής το «Χ.Α.»), σύμφωνα με την από 11.12.2020 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρίας και την από 23.06.2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας (στο εξής η «Αύξηση»).

Πληροφορίες αναφορικά με τη διαδικασία άσκησης των δικαιωμάτων προτίμησης και των δικαιωμάτων προεγγραφής από τους επενδυτές παρατίθενται στην ενότητα 13.3 «Διαδικασία άσκησης δικαιωμάτων προτίμησης και δικαιωμάτων προεγγραφής» του Ενημερωτικού Δελτίου.

Το εκτιμώμενο χρονοδιάγραμμα για τη δημόσια προσφορά και την εισαγωγή των Νέων Μετοχών της Εταιρίας που θα προκύψουν από την Αύξηση είναι το εξής:

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v