Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Flexopack: Από 19 Ιουλίου η καταβολή του μερίσματος

Δικαιούχοι του μερίσματος είναι οι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Αΰλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) κατά την record date, ήτοι την Τρίτη, 13 Ιουλίου 2021.

Flexopack: Από 19 Ιουλίου η καταβολή του μερίσματος

Η «FLEXOPACK Α.Ε.», ανακοινώνει ότι με απόφαση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 25ης Ιουνίου 2021 εγκρίθηκε η διανομή (καταβολή) μερίσματος από τα κέρδη της κλειόμενης χρήσεως συνολικού ποσού 1.011.250,94 Ευρώ (μικτό ποσό), ήτοι ποσού 0,087 Ευρώ ανά μετοχή (μικτό ποσό), από το οποίο παρακρατείται βάσει των άρθρων 40 παρ. 1 και 64 παρ. 1 του νόμου 4172/2013, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του από το ν. 4646/2019 (ΦΕΚ Α΄ 201/12.12.2019), ο αναλογών στο μέρισμα φόρος ποσοστού 5% και συνεπώς το τελικώς καταβαλλόμενο ποσό του μερίσματος θα ανέλθει σε 0,08265 Ευρώ ανά μετοχή, το οποίο ποσό είναι προσαυξημένο κατά το μέρισμα που αντιστοιχεί στις ίδιες μετοχές τις οποίες θα κατέχει η Εταιρεία κατά την ημερομηνία αποκοπής, οι οποίες (ίδιες μετοχές) εξαιρούνται της καταβολής μερίσματος σύμφωνα με το άρθρο 50 του ν. 4548/2018.

Ημερομηνία αποκοπής του μερίσματος ορίσθηκε η Δευτέρα, 12 Ιουλίου 2021.

Διευκρινίζεται ότι με βάση τον Κανονισμό του Χ.Α. οι εταιρικές πράξεις διενεργούνται σύμφωνα με τον κανόνα «record date» και συνακόλουθα δικαιούχοι της εταιρικής πράξης (εν προκειμένω του μερίσματος της χρήσεως 2020) είναι οι επενδυτές που είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ. της σχετικής ημέρας (record date).

Συνεπώς δικαιούχοι του ως άνω μερίσματος είναι οι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Αΰλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) κατά την record date, ήτοι την Τρίτη, 13 Ιουλίου 2021.

Η καταβολή του μερίσματος θα ξεκινήσει την Δευτέρα, 19 Ιουλίου 2021 και θα πραγματοποιηθεί μέσω της πληρώτριας Τράπεζας «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v