Έλαστρον: Από 22 Ιουλίου ξεκινά η καταβολή του μερίσματος

Ημερομηνία αποκοπής του μερίσματος ορίσθηκε η Παρασκευή, 16 Ιουλίου 2021.

Έλαστρον: Από 22 Ιουλίου ξεκινά η καταβολή του μερίσματος

Η  «ΕΛΑΣΤΡΟΝ Α.Ε.Β.Ε.» ανακοινώνει ότι με απόφαση της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 24ης Ιουνίου 2021 εγκρίθηκε η διανομή (καταβολή) μερίσματος από τα κέρδη της κλειόμενης χρήσεως 2020 και ειδικότερα αποφασίσθηκε η καταβολή ποσού 497.092,65 ευρώ (μικτό ποσό), ήτοι 0,027 Ευρώ ανά μετοχή (μικτό ποσό).

Από το ως άνω ποσό παρακρατείται βάσει των άρθρων 40 παρ. 1 και 64 παρ. 1 του ν. 4172/2013, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του από το ν. 4646/2019, ο αναλογών στο μέρισμα φόρος ποσοστού 5% και συνεπώς το τελικώς καταβαλλόμενο ποσό του μερίσματος (καθαρό ποσό) θα ανέλθει σε 0,02565 ευρώ ανά μετοχή.

Ημερομηνία αποκοπής του μερίσματος ορίσθηκε η Παρασκευή, 16 Ιουλίου 2021. Διευκρινίζεται ότι με βάση τον Κανονισμό του Χ.Α. οι εταιρικές πράξεις διενεργούνται σύμφωνα με τον κανόνα «record date» και συνακόλουθα δικαιούχοι της εταιρικής πράξης (εν προκειμένω του μερίσματος της χρήσεως 2020) είναι οι επενδυτές που είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ. της σχετικής ημέρας (record date).

Συνεπώς δικαιούχοι του ως άνω μερίσματος είναι οι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Αΰλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) που διαχειρίζεται η «Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Α.Ε.» κατά την record date, ήτοι την Δευτέρα, 19 Ιουλίου 2021.

Η καταβολή του μερίσματος θα ξεκινήσει την Πέμπτη, 22 Ιουλίου 2021 και θα πραγματοποιηθεί μέσω της πληρώτριας Τράπεζας «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.»

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v