Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Ε.Κ.: Πράσινο φως στα squeeze-out για Ιασώ και Newsphone

Εγκρίθηκαν τα αιτήματα για άσκηση του δικαιώματος εξαγοράς από τις OCM Luxembourg και ΑΝΚΟΣΤΑΡ για τις μετοχές των Ιασώ και Newshone, αντίστοιχα.

Ε.Κ.: Πράσινο φως στα squeeze-out για Ιασώ και Newsphone

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς κατά την 926η/26.8.2021 συνεδρίασή του αποφάσισε:

• Την παροχή άδειας λειτουργίας στην εταιρεία με την επωνυμία «ATTICA WEALTH MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ», για τη λειτουργία της και ως ανώνυμης εταιρείας διαχείρισης οργανισμών εναλλακτικών επενδύσεων (Α.Ε.Δ.Ο.Ε.Ε) σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 2 του ν. 4209/2013, όπως ισχύει.

• Την επέκταση της άδειας λειτουργίας της εταιρείας «Α. ΣΑΡΡΗΣ Α.Ε.Π.Ε.Υ.» σε σχέση με την παροχή της επενδυτικής υπηρεσίας της «εκτέλεσης εντολών για λογαριασμό πελατών» της περ. 2 του τμήματος Α του παραρτήματος Ι του ν. 4514/2018 και επί ενός επιλέον χρηματοπιστωτικού μέσου, και συγκεκριμένα του χρηματοπιστωτικού μέσου της περ. 4 του τμήματος Γ του παραρτήματος Ι του ν. 4514/2018.

• Την έγκριση του αιτήματος της εταιρείας «OCM Luxembourg Healthcare Greece S.a.r.l.» για την άσκηση του δικαιώματος εξαγοράς (squeeze-out) επί των μετοχών της εταιρείας «ΙΑΣΩ», σύμφωνα με το άρθρο 27 του ν. 3461/2006.

• Την έγκριση του αιτήματος της εταιρείας «ΑΝΚΟΣΤΑΡ ΕΛΛΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» για την άσκηση του δικαιώματος εξαγοράς (squeeze-out) επί των μετοχών της εταιρείας ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ», σύμφωνα με το άρθρο 27 του ν. 3461/2006.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v