Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Επ. Κεφαλαιαγοράς: Πράσινο φως στα Πληροφοριακά για Νίκας και Καραμολέγκος

Πέρα από τα Πληροφοριακά Δελτία, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς μοίρασε πρόστιμα 17.000 ευρώ.

Επ. Κεφαλαιαγοράς: Πράσινο φως στα Πληροφοριακά για Νίκας και Καραμολέγκος

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς κατά την 947η/4.3.2022 συνεδρίασή του αποφάσισε:

  • * Την έγκριση του πληροφοριακού δελτίου σχετικά με την υποχρεωτική δημόσια πρόταση της εταιρίας «CRYRED INVESTMENTS LIMITED» προς τους μετόχους της εταιρίας «ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Γ. ΝΙΚΑΣ»  για την απόκτηση του συνόλου των μετοχών τους, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3461/2006.
  •  Την έγκριση του πληροφοριακού δελτίου σχετικά με την προαιρετική δημόσια πρόταση της εταιρίας «ΕΜ.ΚΑΡ. ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.» προς τους μετόχους της εταιρίας «ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ» σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3461/2006.
  • Την επιβολή προστίμου ύψους € 8.000 στην εταιρία «ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε.» για παράβαση των διατάξεων του άρθρου 4 (παρ. 3) του ν. 3556/2007, λόγω μη σύμμορφης με τα Δ.Λ.Π./Δ.Π.Χ.Α. κατάρτισης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 1.1- 31.12.2020.
  • Την επιβολή προστίμου ύψους € 4.000 στην εταιρία «UNIBIOS» για παράβαση των διατάξεων του άρθρου 4 (παρ. 3) του ν. 3556/2007, λόγω μη σύμμορφης με τα Δ.Λ.Π./Δ.Π.Χ.Α. κατάρτισης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 1.1-31.12.2017.
  • Την επιβολή προστίμου ύψους € 5.000 στην εταιρία «ΕΘΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ» για παράβαση των διατάξεων της παρ. 1(γ) του 565/2017 Κανονισμού της ΕΕ, σε συνδυασμό με την παρ. 5 του ιδίου άρθρου, σχετικά με τους μηχανισμούς εσωτερικού ελέγχου.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v