Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

CNL Capital: Από 31 Μαίου η καταβολή μερίσματος €0,15/μετοχή

Ως ημερομηνία αποκοπής, από την οποία οι μετοχές θα διαπραγματεύονται χωρίς το δικαίωμα είσπραξης του μερίσματος, ορίσθηκε η Τρίτη, 24 Μαΐου 2022.

CNL Capital: Από 31 Μαίου η καταβολή μερίσματος €0,15/μετοχή

Η CNL CAPITAL ανακοίνωσε ότι σύμφωνα με την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, την 20η Μαΐου 2022, το καθαρό μέρισμα της χρήσης 2021 ορίστηκε σε 0,30 ευρώ ανά μετοχή.

Δεδομένου ότι έχει ήδη διανεμηθεί στους μετόχους προσωρινό καθαρό μέρισμα ύψους 0,15 Ευρώ ανά μετοχή, συνολικού ποσού 112.546,05 ευρώ, (εξαιρουμένων των 34.193 ιδίων μετοχών που κατείχε η Εταιρεία κατά την ημερομηνία αποκοπής, 2 Δεκεμβρίου 2021), το υπόλοιπο καθαρό μέρισμα ύψους 0,15 Ευρώ ανά μετοχή, ανέρχεται στο συνολικό ποσό 111,760.50 ευρώ (εξαιρουμένων των 39.430 ιδίων μετοχών που κατέχει η Εταιρεία κατά την 20η Μαΐου 2022).

Το ποσό του καθαρού μερίσματος, 0,15 ευρώ ανά μετοχή, δεν υπόκειται σε παρακράτηση φόρου και καταβάλλεται στους μετόχους με εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης, σύμφωνα με το Ν. 2367/1995.

Ως ημερομηνία αποκοπής, από την οποία οι μετοχές θα διαπραγματεύονται χωρίς το δικαίωμα είσπραξης του μερίσματος, ορίσθηκε η Τρίτη, 24 Μαΐου 2022.

Δικαιούχοι του μερίσματος χρήσης 2021, είναι οι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) που διαχειρίζεται η «Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Ανώνυμη Εταιρεία», κατά την Τετάρτη, 25 Μαΐου 2022, (record date).

Το μέρισμα θα αρχίσει να καταβάλλεται από την Τρίτη, 31 Μαΐου 2022, μέσω της πληρώτριας τράπεζας με την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.» ,

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v