Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Μέρισμα 0,11 ευρώ μοιράζει στους μετόχους της η Fourlis

Δικαιούχοι του μερίσματος, είναι οι μέτοχοι της Εταιρείας οι οποίοι θα είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Αύλων Τίτλων την Παρασκευή 01.07.2022 (Record Date).

Μέρισμα 0,11 ευρώ μοιράζει στους μετόχους της η Fourlis

Η Fourlis Α.Ε. Συμμετοχών ανακοινώνει ότι η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της κατά τη συνεδρίασή της 17ης Ιουνίου 2022 αποφάσισε τη διανομή συνολικού μερίσματος ποσού έντεκα λεπτών του ευρώ (€ 0,11) ανά μετοχή, λαμβανομένου υπόψη του αριθμού των ιδίων μετοχών που κατείχε η εταιρεία στις 23/0/2022 (ημερομηνία της πρόσκλησης της ΓΣ) και οι οποίες δεν λαμβάνουν μέρισμα.

Το ποσό του μερίσματος που θα καταβληθεί τελικώς διαμορφώνεται στο μικτό ποσό των € 0,110199 ευρώ ανά μετοχή, αφού έχει προσαυξηθεί με το μέρισμα που αντιστοιχεί στις ίδιες μετοχές που αποκτήθηκαν μεταξύ της 23/05/2022 (ημερομηνία της πρόσκλησης της ΓΣ) και της 30/06/2022 (ημερομηνία αποκοπής του μερίσματος).

Το εν λόγω ποσό μερίσματος υπόκειται σε παρακράτηση φόρου 5% και συνεπώς οι μέτοχοι θα λάβουν καθαρό ποσό 0,104689 ευρώ ανά μετοχή.

Ημερομηνία αποκοπής μερίσματος είναι η Πέμπτη 30.06.2022.

Δικαιούχοι του μερίσματος, είναι οι μέτοχοι της Εταιρείας οι οποίοι θα είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Αύλων Τίτλων την Παρασκευή 01.07.2022 (Record Date).

Η καταβολή του μερίσματος θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 06.07.2022, μέσω της ‘’ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Α.Ε.’’ ως ακολούθως:

1. Μέσω των Συμμετεχόντων των δικαιούχων στο Σ.Α.Τ. (Τράπεζες και Χρηματιστηριακές Εταιρείες), σύμφωνα με τον ισχύοντα Κανονισμό Λειτουργίας της ΕΛ.Κ.Α.Τ. και τις σχετικές αποφάσεις της ATHEXCSD.

2. Ειδικά στις περιπτώσεις πληρωμής μερίσματος σε κληρονόμους θανόντων δικαιούχων, των οποίων οι τίτλοι τηρούνται στον Ειδικό Λογαριασμό της Μερίδας τους στο Σ.Α.T., υπό το χειρισμό της ATHEXCSD, η διαδικασία πληρωμής του υπολοίπου μερίσματος θα διενεργείται μετά την ολοκλήρωση της νομιμοποίησης των κληρονόμων, μέσω του δικτύου καταστημάτων της «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.».

 

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v