Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Ακυρώνει 5,6 εκατομμύρια μετοχές ο ΟΤΕ

Οι μετοχές είχαν αποκτηθεί στο διάστημα από 1/12/2021 έως 31/03/2022 με μέση τιμή αγοράς €16,81 ανά μετοχή.

Ακυρώνει 5,6 εκατομμύρια μετοχές ο ΟΤΕ

O Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών της Ελλάδος Α.Ε. ανακοινώνει ότι η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, που πραγματοποιήθηκε στις 25/05/2022, αποφάσισε, σύμφωνα με το άρθρο 49 του Ν. 4548/2018, την ακύρωση 5.617.282 ιδίων μετοχών ονομαστικής αξίας €2,83 η κάθε μία, με συνακόλουθη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά €15.896.908,06 και αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 (Μετοχικό Κεφάλαιο) του Καταστατικού της.

Οι ως άνω μετοχές είχαν αποκτηθεί στο διάστημα από 1/12/2021 έως 31/03/2022, στο πλαίσιο των εγκεκριμένων από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων (συνεδριάσεις της 20-02-2020 και 18-01-2022) Προγραμμάτων Απόκτησης Ιδίων Μετοχών, με μέση τιμή αγοράς €16,81 ανά μετοχή.

Την 15/06/2022, με την υπ’ αριθμ. 2642459 ΑΠ/15-06-2022 απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, η οποία καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) αυθημερόν, εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας. Περαιτέρω, η Επιτροπή Εταιρικών Πράξεων του Χρηματιστηρίου Αθηνών ενημερώθηκε για την εν λόγω μείωση κατά την συνεδρίαση της 7/7/2022.

Κατόπιν των ανωτέρω, ως ημερομηνία ακύρωσης και διαγραφής των ως άνω 5.617.282 μετοχών από το Χρηματιστήριο Αθηνών ορίστηκε η 12/7/2022, ημερομηνία από την οποία παύει η διαπραγμάτευσή τους.

Μετά την ως άνω μείωση λόγω της ακύρωσης των ιδίων μετοχών, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας
ανέρχεται πλέον σε €1.252.227.812,58 (από €1.268.124.720,64 προ της μείωσης) και διαιρείται σε
442.483.326 κοινές ονομαστικές μετοχές (από 448.100.608 προ της ακύρωσης) ονομαστικής αξίας €2,83 η
κάθε μία.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v