Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Attica Bank: Το χρονοδιάγραμμα για την έναρξη διαπραγμάτευσης των warrants

Από 21 Νοεμβρίου έως 28 Νοεμβρίου η περίοδος διαπραγμάτευσης των τίτλων.

Attica Bank: Το χρονοδιάγραμμα για την έναρξη διαπραγμάτευσης των warrants

Η εταιρία «Attica Bank» ανακοινώνει ότι από την 17.11.2022 θέτει στη διάθεση του επενδυτικού κοινού το ενημερωτικό δελτίο αποτελούμενο από χωριστά έγγραφα, ήτοι (α) το έγγραφο αναφοράς (το «Έγγραφο Αναφοράς»), (β) το περιληπτικό σημείωμα (το "Περιληπτικό Σημείωμα") και (γ) το σημείωμα εκδιδόμενου τίτλου (το "Σημείωμα Εκδιδόμενου Τίτλου"), καθένα εκ των οποίων έχει εγκριθεί κατά την από 17.11.2022 συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και, τα οποία συνιστούν από κοινού το ενημερωτικό δελτίο.

Το ενημερωτικό δελτίο αφορά (α) την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση στην Κατηγορία Τίτλων Παραστατικών Δικαιωμάτων προς Κτήση Κινητών Αξιών της Ρυθμιζόμενης Αγοράς Αξιογράφων του Χρηματιστηρίου Αθηνών (το "Χ.Α.") των 271.448.946 παραστατικών τίτλων δικαιωμάτων κτήσεως κοινών μετοχών εκπεφρασμένων σε Ευρώ (οι "Τίτλοι") που έχουν εκδοθεί από την Attica Bank, και (β) την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση στην Κύρια Αγορά της Ρυθμιζόμενης Αγοράς Αξιογράφων του Χ.Α. των 271.448.946 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, εκάστη με ένα δικαίωμα ψήφου και με ονομαστική αξία €0,07 (οι «Νέες Κοινές Μετοχές»), οι οποίες θα προκύψουν κατά τη μετατροπή των Τίτλων ("Δεύτερη Εισαγωγή").

Περαιτέρω πληροφορίες για την Attica Bank, την Πρώτη Εισαγωγή και τη Δεύτερη Εισαγωγή (όπως, ενδεικτικά, για την έκδοση των Τίτλων, τη διαδικασία μεταβίβασής και μετατροπής τους) παρατίθενται στο Σημείωμα Εκδιδόμενου Τίτλου και ιδιαίτερα στην ενότητα 5 υπό τον τίτλο «INFORMATION CONCERNING THE SECURITIES TO BE ADMITTED TO TRADING – FIRST ADMISSION» και στην ενότητα 10 υπό τον τίτλο «INFORMATION CONCERNING THE SECURITIES TO BE ADMITTED TO TRADING – SECOND ADMISSION».

Το προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα για την έναρξη διαπραγμάτευσης των Τίτλων και των Νέων Κοινών Μετοχών έχει ως εξής:

Ημερομηνία                                 Γεγονός

17 Νοεμβρίου 2022: Έγκριση της Πρώτης Εισαγωγής από την αρμόδια επιτροπή του Χ.Α.*

17 Νοεμβρίου 2022: Έγκριση του Ενημερωτικού Δελτίου, αποτελούμενου από χωριστά έγγραφα, από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

17 Νοεμβρίου 2022: Δημοσίευση του Ενημερωτικού Δελτίου στην ιστοσελίδα του Εκδότη, της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και του Χ.Α.

17 Νοεμβρίου 2022: Δημοσίευση της ανακοίνωσης σχετικά με τη διάθεση του Ενημερωτικού Δελτίου στο ημερήσιο δελτίο τιμών του Χ.Α. και στην ιστοσελίδα του Εκδότη.

17 Νοεμβρίου 2022: Δημοσίευση της ανακοίνωσης για την έναρξη διαπραγμάτευσης των Τίτλων στο ημερήσιο δελτίο τιμών του Χ.Α. και στην ιστοσελίδα του Εκδότη.

21 Νοεμβρίου 2022: Έναρξη της Περιόδου Διαπραγμάτευσης των Τίτλων.

28 Νοεμβρίου 2022: Λήξη της Περιόδου Διαπραγμάτευσης των Τίτλων.

1 Δεκεμβρίου 2022:  Μετατροπή των Τίτλων σε Νέες Κοινές Μετοχές και ακύρωση των Τίτλων.

1 Δεκεμβρίου 2022: Έγκριση της Δεύτερης Εισαγωγής από την αρμόδια επιτροπή του Χ.Α.**

1 Δεκεμβρίου 2022: Δημοσίευση της ανακοίνωσης έναρξης διαπραγμάτευσης των Νέων Κοινών Μετοχών στο Ημερήσιο Δελτίο Τιμών του Χ.Α. και στην ιστοσελίδα του Εκδότη.

5 Δεκεμβρίου 2022: Έναρξη διαπραγμάτευσης των Νέων Κοινών Μετοχών.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v