Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Παπουτσάνης: Από 12 Δεκεμβρίου η πληρωμή προσωρινού μερίσματος

Ημερομηνία αποκοπής από την οποία οι μετοχές θα διαπραγματεύονται χωρίς το δικαίωμα είσπραξης προσωρινού μερίσματος ορίζεται η 5η.12.2022.

Παπουτσάνης: Από 12 Δεκεμβρίου η πληρωμή προσωρινού μερίσματος

Η ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ σε συνέχεια της από 01.11.2022 ανακοίνωσης, ανακοινώνει ότι με τις από 19.09.2022 και 31.10.2022 αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας αποφασίστηκε η διανομή προσωρινού μερίσματος για τη χρήση 2022 μεικτού ποσού ανερχόμενου συνολικά σε 541.971,88 Ευρώ και σε 0,02 Ευρώ ανά μετοχή.

Το ποσό του προσωρινού μερίσματος που θα καταβληθεί τελικώς διαμορφώνεται στο τελικό ποσό των 0,0200784077 ανά μετοχή, προσαυξημένο με το μέρισμα που αντιστοιχεί στις 105.822 ιδίες μετοχές που θα κατέχει η Εταιρεία στις 5 Δεκεμβρίου 2022 (ημερομηνία αποκοπής του μερίσματος).

Στο διανεμόμενο μέρισμα θα γίνει παρακράτηση φόρου με συντελεστή 5% βάσει των άρθρων 61, 62 και 64 του Ν. 4172/2013, και συνεπώς το καθαρό πληρωτέο μέρισμα ανέρχεται σε 0,0190744873 Ευρώ ανά μετοχή.

Ημερομηνία αποκοπής από την οποία οι μετοχές θα διαπραγματεύονται χωρίς το δικαίωμα είσπραξης προσωρινού μερίσματος ορίζεται η 5η.12.2022 (Cut-off Date).

Δικαιούχοι στην καταβολή προσωρινού μερίσματος θα είναι οι μέτοχοι που θα είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Αύλων Τίτλων την 6η.12.2022 (Record Date).

Κατά τα ανωτέρω, η ημερομηνία έναρξης πληρωμής του προσωρινού μερίσματος στους δικαιούχους θα είναι η 12η.12.2022.

Η καταβολή του προσωρινού μερίσματος θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με την διαδικασία που περιγράφεται στην σχετική από 01.11.2022 ανακοίνωση της Εταιρείας.

Υπενθυμίζεται ότι ποσά προσωρινού μερίσματος της χρήσης 2022 τα οποία δεν θα εισπραχθούν μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2027 παραγράφονται υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v