Επ. Κεφαλαιαγοράς: Πράσινο φως στο ενημερωτικό της Strix για Attica Group

Εγκρίθηκε και το ενημερωτικό για την υποχρεωτική δημόσια πρόταση της Ιντρακομ για την Κλουκίνας - Λάππας. Νέα πρόστιμα στην MLS Πληροφορική.

Επ. Κεφαλαιαγοράς: Πράσινο φως στο ενημερωτικό της Strix για Attica Group

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς κατά την 991η/26.7.2023 συνεδρίασή του αποφάσισε:

-Την έγκριση του πληροφοριακού δελτίου σχετικά με την υποχρεωτική δημόσια πρόταση της εταιρίας «STRIX HOLDINGS L.P.» προς τους μετόχους της εταιρίας «ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» για την απόκτηση του συνόλου των μετοχών τους, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3461/2006.

- Την έγκριση του πληροφοριακού δελτίου σχετικά με την υποχρεωτική δημόσια πρόταση της εταιρίας «ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΑΚΙΝΗΤΑ, ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» προς τους μετόχους της εταιρίας «Ι. ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ – Ι. ΛΑΠΠΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» για την απόκτηση του συνόλου των μετοχών τους, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3461/2006.

- Την επιβολή προστίμου, σε συνέχεια προηγούμενων αποφάσεων της υπ’ αριθ. 923/22.7.2021 συνεδρίασης του Δ.Σ. της Ε.Κ. με τις οποίες είχαν επιβληθεί πρόστιμα στα μέλη του Δ.Σ. και στελέχη της εταιρίας «MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε.», συνολικού ύψους € 80.000 στην ίδια την εταιρεία για: α) παράβαση των διατάξεων της απαγόρευσης χειραγώγησης της αγοράς του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014, μέσω των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων για τη χρήση 2018, που δημοσιοποιήθηκαν στις 24.4.2019 και β) παραβάσεις των διατάξεων του ν. 3556/2007 που σχετίζονται με τη μη σύμμορφη με τα ΔΛΠ κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2018, τη μη δημοσιοποίηση των οικονομικών καταστάσεων χρήσης 2019 όπως και της περιόδου 1.1-30.6.2020 εντός της νόμιμης προθεσμίας καθώς και τη μη παροχή στοιχείων.

 

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v