Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Από 29 Αυγούστου η καταβολή της επιστροφής κεφαλαίου

Από την 23η Αυγούστου 2023 οι μετοχές της Εταιρείας θα είναι διαπραγματεύσιμες στο Χ.Α. με τη νέα ονομαστική αξία των 0,57 € ανά μετοχή και χωρίς το δικαίωμα συμμετοχής στην επιστροφή κεφαλαίου.

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Από 29 Αυγούστου η καταβολή της επιστροφής κεφαλαίου

Η «ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε.» την 20 η Ιουνίου 2023 ενημέρωσε το Επενδυτικό Κοινό για την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 20 ης Ιουνίου 2023 για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, κατά το ποσό των € 20.684.658,20 με κεφαλαιοποίηση μέρους του ειδικού αποθεματικού από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 0,57 € σε 0,77 € και ταυτόχρονη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των € 20.684.658,20 με αντίστοιχη μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής από 0,77 € σε 0,57€ και την επιστροφή του ποσού της μείωσης, 0,20 € ανά μετοχή, στους Μετόχους, και ανακοινώνει ότι:

Την 29 η Ιουνίου 2023, καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) η με αρ. Πρωτ 2989144 Απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων – Γενική Γραμματεία Εμπορίου, με την οποία εγκρίθηκε μεταξύ άλλων η τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας συνεπεία της αύξησης και μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου.

Η Επιτροπή Εταιρικών Πράξεων του Χ.Α., στη συνεδρίασή της την 27η Ιουλίου 2023, ενημερώθηκε για την αύξηση και μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών της Εταιρείας συνεπεία των οποίων το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται συνολικά σε € 58.951.275,87 και διαιρείται σε 103.423.291 κοινές με ψήφο ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,57 € η καθεμία.

Κατόπιν των ανωτέρω, από την 23η Αυγούστου 2023 (ημερομηνία αποκοπής) οι μετοχές της Εταιρείας θα είναι διαπραγματεύσιμες στο Χ.Α. με τη νέα ονομαστική αξία των 0,57 € ανά μετοχή και χωρίς το δικαίωμα συμμετοχής στην επιστροφή κεφαλαίου με καταβολή μετρητών στους μετόχους ποσού 0,20 € ανά μετοχή.

Από την ίδια ημερομηνία, η τιμή εκκίνησης των μετοχών της Εταιρείας στο Χ.Α. θα διαμορφωθεί σύμφωνα με τον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών σε συνδυασμό με την υπ’ αριθμ. 26 απόφαση του Δ.Σ. του Χ.Α. όπως ισχύει.

Δικαιούχοι επιστροφής κεφαλαίου είναι οι μέτοχοι που θα είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ. την 24η Αυγούστου 2023 (ημερομηνία προσδιορισμού των δικαιούχων –record date).

Ως ημερομηνία έναρξης καταβολής της επιστροφής κεφαλαίου έχει ορισθεί η 29η Αυγούστου 2023 και θα πραγματοποιηθεί από την πληρώτρια τράπεζα «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.».

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v