Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΧΑ ΔΣ: Ποιοι μένουν, ποιοι φεύγουν από τη Big Cap

Συνολικά 11 εταιρίες μεταφέρονται από τη Μεγάλη στη Μικρή - Μεσαία Κεφαλαιοποίηση, ενώ άλλες δύο, αν και δεν πληρούν τα κριτήρια παραμένουν στη Μεγάλη.  Αυτό αποφάσισε σήμερα το Δ.Σ. του Χ.Α. με ισχύ από 1η/12/08.

ΧΑ ΔΣ: Ποιοι μένουν, ποιοι φεύγουν από τη Big Cap
Συνολικά 11 εταιρίες μεταφέρονται από τη Μεγάλη στη Μικρή και Μεσαία Κεφαλαιοποίηση, ενώ άλλες δύο, αν και δεν πληρούν τα κριτήρια παραμένουν στη Μεγάλη Κεφαλαιοποίηση. Αυτό αποφάσισε σήμερα το Δ.Σ. του Χ.Α. με ισχύ από 1η/12/08.

Αναλυτικότερα, οι 11 εταιρίες που μεταφέρονται από τη Μεγάλη στη Μικρή και Μεσαία Κεφαλαιοποίηση είναι οι εξής: Αλουμύλ, Αστήρ, Αxon, Ελληνικά Καλώδια, Euromedica, Ιασώ, Kleemann, Μαίλλης, Σελόντα, Τέρνα Ενεργειακή και Πειραιώς ΑΕΕΑΠ,  ενώ οι δύο που παραμένουν χωρίς να πληρούν τα κριτήρια είναι  η Lavipharm και η Altec.

Αναλυτικότερα, το Διοικητικό Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αθηνών κατά τη σημερινή του συνεδρίαση εξέτασε τη συνδρομή των προϋποθέσεων για την υπαγωγή των εταιριών στις διάφορες Κατηγορίες, όπως προβλέπεται από τον Κανονισμό του Χ.Α. κατά την τακτική εξαμηνιαία αναθεώρηση.

Συνολικά, σήμερα στο Χρηματιστήριο Αθηνών βρίσκονται σε κανονική διαπραγμάτευση 287 εταιρίες και 12 εταιρίες είναι σε αναστολή διαπραγμάτευσης.
 
Μετά και τις σημερινές αλλαγές, ο συνολικός αριθμός των εταιριών σε κάθε κατηγορία διαμορφώνεται ως εξής:

* Στη Μεγάλη Κεφαλαιοποίηση από 80 εταιρίες παραμένουν 69
* Στη Μικρή και Μεσαία Κεφαλαιοποίηση ο αριθμός των εταιριών διαμορφώνεται από 154 σε 159
*  Στη κατηγορία Χαμηλής Διασποράς Εμπορευσιμότητας και Ειδικων Χαρακτηριστικών οι εταιρίες αυξάνονται από 31 σε 37
* Στην κατηγορία επιτήρησης οι εταιρίες παραμένουν 22 όπως και την κατηγορία "Αναστολή" παραμένουν 12.

Ειδικότερα, το Διοικητικό Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αθηνών αποφάσισε τις εξής μεταφορές ανά κατηγορία διαπραγμάτευσης:

1. ΜΕΓΑΛΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ

Παραμονή στην κατηγορία Μεγάλης Κεφαλαιοποίησης
 
Οι μετοχές των εταιριών Lavipharm και ALTEC κατά την αναθεώρηση της ένταξης κινητών αξιών, αν και δεν πληρούν ένα τουλάχιστον από τα κριτήρια που προβλέπονται στο άρθρο 3.1.2.3.2 παρ. α, παραμένουν στην κατηγορία Μεγάλης Κεφαλαιοποίησης μέχρι την επόμενη αναθεώρηση.

Η συγκεκριμένη απόφαση προκύπτει από την πρόβλεψη στον Κανονισμό ότι η μεταφορά από την κατηγορία Μεγάλης Κεφαλαιοποίησης στην κατηγορία Μεσαίας και Μικρής Κεφαλαιοποίησης γίνεται εφόσον μια εταιρία δεν πληροί κάποιο από τα προβλεπόμενα κριτήρια σε 2 διαδοχικές αναθεωρήσεις.

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με την από 17.9.2008 απόφαση του Δ.Σ. του Χ.Α., το υφιστάμενο ποσοστό εμπορευσιμότητας για την παραμονή στην κατηγορία Μεγάλης Κεφαλαιοποίησης είναι το 10%.

Επιπλέον έχει καταργηθεί η μεταφορά της μετοχής μιας εταιρίας από την κατηγορία Μεγάλης Κεφαλαιοποίησης στην κατηγορία Μεσαίας και Μικρής Κεφαλαιοποίησης στην περίπτωση που η εμπορευσιμότητά της για 2 διαδοχικές αναθεωρήσεις είναι μικρότερη του 20% και μεγαλύτερη του 15% - κίτρινη κάρτα.

2. ΜΕΣΑΙΑ ΚΑΙ ΜΙΚΡΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ

Μεταφορά στην κατηγορία Μεσαίας και Μικρής Κεφαλαιοποίησης από την κατηγορία Μεγάλης Κεφαλαιοποίησης

Οι μετοχές των κάτωθι 11 εταιριών μεταφέρονται στην Κατηγορία Μεσαίας και Μικρής Κεφαλαιοποίησης από την κατηγορία Μεγάλης Κεφαλαιοποίησης:

1 ΑΛΟΥΜΥΛ ΜΥΛΩΝΑΣ  (ΚΟ) Κεφαλαιοποίηση < 95 εκατ.€
2 ΑΣΤΗΡ ΠΑΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ  (ΚΟ) Εμπορευσιμότητα <10%
3 ΑΧΟΝ  (ΚΟ) Κεφαλαιοποίηση < 95 εκατ.€
4 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ  (ΚΟ) Κεφαλαιοποίηση < 95 εκατ.€
5 EUROMEDICA (KO) Διασπορά < 18%
6 ΙΑΣΩ  (ΚΟ) Εμπορευσιμότητα <10%
7 KLEEMAN HELLAS  (KO) Κεφαλαιοποίηση < 95 εκατ.€ & Εμπορευσιμότητα <10%
8 Μ. Ι. ΜΑΪΛΛΗΣ  (ΚΟ) Κεφαλαιοποίηση < 95 εκατ.€
9 ΣΕΛΟΝΤΑ (ΚΟ) Κεφαλαιοποίηση < 95 εκατ.€
10 ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ  (ΚΟ) Εμπορευσιμότητα <10%
11 *ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.Ε.Α.Π.(ΚΟ) Κεφαλαιοποίηση >100 εκατ. € < 95 εκατ.€

Η μεταφορά πραγματοποιείται καθώς οι παραπάνω εταιρίες δεν πληρούν τουλάχιστον ένα από τα κριτήρια που προβλέπονται στο άρθρο 3.1.2.3.2 παρ. β, του Κανονισμού

* Σημειώνεται ότι η εταιρία κατά την προηγούμενη αναθεώρηση του Απριλίου 2007 είχε λάβει κίτρινη κάρτα διότι δεν πληρούσε το κριτήριο της εμπορευσιμότητας.

Μεταφορά στην κατηγορία Μεσαίας και Μικρής Κεφαλαιοποίησης από την κατηγορία Χαμηλής Διασποράς, Εμπορ. & Ε.Χ.

Οι μετοχές της εταιρίας Αρτοβιομηχανία Καραμολέγκος μεταφέρονται στην κατηγορία Μεσαίας και Μικρής Κεφαλαιοποίησης από την κατηγορία Χαμηλής Διασποράς, Εμπορευσιμότητας & Ειδικών Χαρακτηριστικών, δεδομένου ότι η εταιρία πληροί τα κριτήρια ένταξης που προβλέπονται στην εν λόγω κατηγορία.

* ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ (ΚΟ) Εμπορευσιμότητα >5%

3. ΧΑΜΗΛΗ ΔΙΑΣΠΟΡΑ, ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑ & ΕΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ

Μεταφορά στην κατηγορία Χαμηλής Διασποράς, Εμπορευσιμότητας & Ειδικών Χαρακτηριστικών από την κατηγορία Μεσαίας και Μικρής Κεφαλαιοποίησης

Οι μετοχές των κάτωθι 7 εταιριών μεταφέρονται στην κατηγορία Χαμηλής Διασποράς, Εμπορευσιμότητας & Ειδικών Χαρακτηριστικών από την κατηγορία Μεσαίας και Μικρής Κεφαλαιοποίησης.

1 ALPHA ΑΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ. (ΚΟ) Διασπορά < 15%
2 BLUE STAR ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ  (ΚΑ) Διασπορά < 15%
3 EUROLINE ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ. (ΚΟ) Εμπορευσιμότητα <3%
4 ΙΜΑΚΟ ΜΗΝΤΙΑ. (ΚΟ) Διασπορά < 15%
5 MEDICON ΕΛΛΑΣ (ΚΟ) Εμπορευσιμότητα <3%
6 OLYMPIC CATERING  (ΚΟ) Διασπορά < 15%
7 Χ. Κ. ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ (ΚΟ) Διασπορά < 15%

Η μεταφορά πραγματοποιείται καθώς οι παραπάνω εταιρίες πληρούν τα κριτήρια που προβλέπονται στο άρθρο 3.1.2.4 παρ. 1, του Κανονισμού

Οι παραπάνω αλλαγές στις κατηγορίες διαπραγμάτευσης, σύμφωνα με το άρθρο 3.1.2.3 του Κανονισμού του Χ.Α. θα εφαρμοστούν από την ημερομηνία ισχύος της τακτικής εξαμηνιαίας αναθεώρησης της σύνθεσης των δεικτών FTSE/X.A., δηλαδή από τη συνεδρίαση της Δευτέρας, 1 Δεκεμβρίου 2008.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v