ΧΑ:ΟΛΠ, Χαλκόρ, Sprider στα Big Caps

Τη μεταφορά των ΟΛΠ, Sprider και Χαλκόρ στη μεγάλη κεφαλαιοποίηση αποφάσισε το Δ.Σ. του Χ.Α. Στη μεσαία κεφαλαιοποίηση η Druckfarben, στα ειδικά χαρακτηριστικά η Interfish. Σε επιτήρηση η Τεξαπρέτ. 

ΧΑ:ΟΛΠ, Χαλκόρ, Sprider στα Big Caps
Τη μεταφορά των εταιριών ΟΛΠ, Sprider και Χαλκόρ στην κατηγορία της μεγάλης κεφαλαιοποίησης αποφάσισε το Δ.Σ του Χ.Α. Στη μεσαία κεφαλαιοποίηση μετεφέτεται ο τίτλος της Druckfarben, στα ειδικά χαρακτηριστικά η Interfish. 

Σε επιτήρηση τίθεται ο τίτλος της Τεξαπρέτ, ενώ αίρεται η επιτήρηση στη μετοχή της Eurobrokers.

Αναλυτικότερα, το διοικητικό συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αθηνών κατά τη σημερινή του συνεδρίαση εξέτασε τη συνδρομή των προϋποθέσεων για την υπαγωγή των εταιριών στις κατηγορίες διαπραγμάτευσης, όπως αυτή προβλέπεται από τον κανονισμό κατά την τακτική εξαμηνιαία αναθεώρηση.

Πιο συγκεκριμένα, το διοικητικό συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αθηνών αποφάσισε τις εξής μεταφορές ανά κατηγορία διαπραγμάτευσης:

1. ΜΕΓΑΛΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ

Μεταφορά στην κατηγορία μεγάλης κεφαλαιοποίησης (άρθρο 3.1.2.3.1)

Οι μετοχές των κάτωθι τριών εταιριών μεταφέρονται στην κατηγορία μεγάλης κεφαλαιοποίησης από την κατηγορία μεσαίας και μικρής κεφαλαιοποίησης, δεδομένου ότι πληρούν τα κριτήρια του προαναφερόμενου άρθρου για τη μεταφορά τους:

• ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.
Sprider STORES AEΒΕ.
Χαλκορ Α.Ε.

Παραμονή στην κατηγορία μεγάλης κεφαλαιοποίησης (άρθ. 3.1.2.3.2 παρ. α)

Οι μετοχές της εταιρίας ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. παραμένουν στην κατηγορία μεγάλης κεφαλαιοποίησης μέχρι την επόμενη αναθεώρηση, παρόλο που δεν πληρούν το κριτήριο της διασποράς, όπως προβλέπεται στο προαναφερόμενο άρθρο. Υπενθυμίζεται ότι η μεταφορά στην κατηγορία μεσαίας και μικρής κεφαλαιοποίησης γίνεται εφόσον μια μετοχή δεν πληροί κάποιο από τα προβλεπόμενα κριτήρια σε δύο διαδοχικές αναθεωρήσεις ("κίτρινη κάρτα").

2. ΜΕΣΑΙΑ ΚΑΙ ΜΙΚΡΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ

Μεταφορά από την κατηγορία χαμηλής διασποράς και ειδικών χαρακτηριστικών (άρθρο 3.1.2.6)

Οι μετοχές της εταιρίας ΝΤΡΟΥΚΦΑΡΜΠΕΝ ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ μεταφέρονται στην κατηγορία μεσαίας και μικρής κεφαλαιοποίησης καθώς πληρούν το κριτήριο της διασποράς (μεγαλύτερη από 15%).

3. ΧΑΜΗΛΗ ΔΙΑΣΠΟΡΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ
Μεταφορά από την κατηγορία μεσαίας και μικρής κεφαλαιοποίησης (άρθρο 3.1.2.4)

Οι μετοχές της εταιρίας INTERFISH ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. μεταφέρονται στην κατηγορία χαμηλής διασποράς και ειδικών χαρακτηριστικών καθώς δεν πληρούν το κριτήριο της διασποράς (μικρότερη από 15%).

Οι παραπάνω αλλαγές στις κατηγορίες διαπραγμάτευσης, σύμφωνα με το άρθρο 3.1.2.3 του κανονισμού του Χ.Α., θα εφαρμοστούν από τη συνεδρίαση της Τρίτης, 1 Δεκεμβρίου 2009, που είναι η ημερομηνία ισχύος της τακτικής εξαμηνιαίας αναθεώρησης της σύνθεσης των δεικτών FTSE/X.A.

Επιπλέον, το διοικητικό συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αθηνών κατά τη σημερινή του συνεδρίαση εξέτασε τη συνδρομή των προϋποθέσεων του κανονισμού του Χ.Α. (άρθρο 3.1.2.5) για την ένταξη των μετοχών των εταιριών με χρήση κλειόμενη την 30ή Ιουνίου 2009 στην κατηγορία επιτήρησης.

Ειδικότερα, αποφάσισε τη μεταφορά στην κατηγορία επιτήρησης των μετοχών της εταιρίας ΤΕΞΑΠΡΕΤ Α.Ε., δεδομένου ότι στην ετήσια οικονομική έκθεση στις 30/6/2009 οι ζημίες ήταν μεγαλύτερες από το 30% της καθαρής θέσης, χωρίς παράλληλα να έχει προβεί σε ενέργειες για την αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου.

Η ένταξη της εταιρίας στην κατηγορία επιτήρησης θα ισχύσει από τη συνεδρίαση της Παρασκευής, 9 Οκτωβρίου 2009.

Επίσης, το διοικητικό συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αθηνών κατά τη σημερινή του συνεδρίαση αποφάσισε την άρση της επιτήρησης των μετοχών της εταιρίας ΓΙΟΥΡΟΜΠΡΟΚΕΡΣ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α.Ε., καθώς η εταιρία πληροί πλέον τις σχετικές προϋποθέσεις που προβλέπει ο κανονισμός του Χ.Α.

Η μεταφορά των μετοχών της ανωτέρω εταιρίας στην κατηγορία μεσαίας και μικρής κεφαλαιοποίησης θα ισχύσει από τη συνεδρίαση της Παρασκευής, 9 Οκτωβρίου 2009.

Μετά τις προαναφερόμενες αλλαγές ο συνολικός αριθμός των εταιριών ανά κατηγορία διαπραγμάτευσης διαμορφώνεται ως εξής:εταιριεσ ανα κατηγορια διαπραγματευσησ κατα την 8η/10/2009

εισοδοσ

εξοδοσ

εταιριεσ ανα κατηγορια διαπραγματευσησ

μεγαλη κεφ/ση

53

3

0

56

μεσαια & μικρη κεφ/ση

156

2

-4

154

χαμηλησ διασπορασ & ε.χ.

38

1

-2

37

επιτηρηση

24

1

-1

24

αναστολη

13

0

0

13

συνολο

284

7

-7

284


Εν συνεχεία, το διοικητικό συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αθηνών κατά τη σημερινή του συνεδρίαση ενέκρινε την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση:

• Των 8.573.674 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών της εταιρίας Jumbo ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, χωρίς το δικαίωμα λήψης μερίσματος της εταιρικής χρήσης 2008 - 2009, που προέκυψαν από τη μετατροπή 4.081.093 ομολογιών. Ως ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών ορίστηκε η 13η Οκτωβρίου 2009.

• Των 7.034.150 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών της εταιρίας ΚΕΡΑΜΕΙΑ ΑΛΛΑΤΙΝΗ ΑΒΕΤΕ, που προέκυψαν από αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση υποχρεώσεων της εταιρίας και κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων υπέρ πιστωτή της. Επίσης, το διοικητικό συμβούλιο του Χ.Α. ενημερώθηκε για την αλλαγή επωνυμίας της εταιρίας σε ΚΕΡΑΜΕΙΑ ΑΛΛΑΤΙΝΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ και την προσθήκη διακριτικού τίτλου Κεραμεία Αλλατίνη - Αστικά Ακίνητα. Ως ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών καθώς και αλλαγής επωνυμίας της εταιρίας ορίστηκε η 13η Οκτωβρίου 2009.

• Των 108.838.032 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών της τράπεζας Attica Bank ΑΤΕ, οι οποίες προέκυψαν από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της με καταβολή μετρητών υπέρ των παλαιών μετόχων. Ως ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών ορίστηκε η 12η Οκτωβρίου 2009.

Επιπλέον, το διοικητικό συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αθηνών κατά τη σημερινή του συνεδρίαση ενημερώθηκε για τη μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής της εταιρίας ALTEC ΑΒΕΕ από 0,44 ευρώ σε 0,30 ευρώ. Ως ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των υφιστάμενων μετοχών με τη νέα ονομαστική αξία ορίστηκε η 14η Οκτωβρίου 2009.

Τέλος το Δ.Σ. του Χ.Α. ενέκρινε:

• Την ανανέωση της ιδιότητας του ειδικού διαπραγματευτή επί των μετοχών της εισηγμένης εταιρίας FHL Η. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ - ΓΡΑΝΙΤΕΣ ΑΒΕΕ από την εταιρία-μέλος του Χ.Α. MERIT ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ.

• Την ανανέωση της ιδιότητας του ειδικού διαπραγματευτή επί των μετοχών της εισηγμένης εταιρίας ΜΑΘΙΟΣ ΠΥΡΙΜΑΧΑ Α.Ε. από την εταιρία-μέλος του Χ.Α. ΚΥΚΛΟΣ ΑΧΕΠΕΥ.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v