Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΧΑ: Μάχες ρευστότητας για 15 εισηγμένες

Τι σχεδιάζουν για να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα. Οι συζητήσεις με τις τράπεζες, τα πωλητήρια ακινήτων και θυγατρικών. Τα σενάρια για αυξήσεις κεφαλαίου με καταβολή μετρητών. Τι αποκαλύπτουν οι λογιστικές καταστάσεις.

ΧΑ: Μάχες ρευστότητας για 15 εισηγμένες
Το πρόβλημα της ρευστότητας είναι σήμερα ο μεγαλύτερος πονοκέφαλος για τις διοικήσεις των περισσότερων εισηγμένων εταιρειών. Από τη στιγμή όπου ακόμη και ιδιαίτερα κερδοφόροι όμιλοι δέχονται ισχυρές πιέσεις από τις τράπεζες, τα πράγματα γίνονται ακόμη πιο δύσκολα για τις υπόλοιπες εταιρείες και ιδίως για εκείνες που εμφανίζουν αδύναμα οικονομικά στοιχεία και ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις.

Κάτω από αυτές τις συνθήκες, η πλειονότητα των επιχειρήσεων, από τη μία πλευρά, προχωρά στην υλοποίηση προγραμμάτων αναδιοργάνωσης και, από την άλλη, ζητά από τις τράπεζες επιμήκυνση των δανείων, ενώ παράλληλα δείχνει προθυμία για ρευστοποίηση περιουσιακών στοιχείων.

Αμέσως παρακάτω παρουσιάζονται -ενδεικτικά- οι τρόποι με τους οποίους επιχειρούν να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα 15 εισηγμένες εταιρείες, όπως προκύπτει από τις αναφορές τους στις εξαμηνιαίες λογιστικές καταστάσεις.

Sprider: Ο δείκτης κυκλοφοριακής ρευστότητας είναι χαμηλότερος της μονάδας. Δεν πληρούνται οι συμβατικοί όροι για δάνεια ύψους 22,6 εκατ. ευρώ. Η εταιρεία βρίσκεται σε διαδικασία διαπραγμάτευσης με τα πιστωτικά ιδρύματα, με σκοπό τον επανακαθορισμό των όρων του ομολογιακού δανείου.

DIONIC: Η εταιρεία προχώρησε με την Alpha Bank σε τροποποίηση λήξης του μετατρέψιμου ομολογιακού της δανείου ύψους 12 εκατ. ευρώ από τις 28/6/2012 στις 31/12/2012. Γενικότερα, η διοίκηση αναφέρει πως βρίσκεται σε προχωρημένες συζητήσεις με τις βασικές πιστώτριες τράπεζες, με σκοπό την αναχρηματοδότηση μέρους του υφιστάμενου τραπεζικού δανεισμού. Εκτιμά, μάλιστα, ότι αυτές θα ολοκληρωθούν με επιτυχία.

Euromedica: Στις 30 Ιουνίου υποχρεώσεις ύψους 85,7 εκατ. ευρώ ήταν ληξιπρόθεσμες, εκ των οποίων τα 53,5 εκατ. προς τις τράπεζες. Βρίσκονται σε εξέλιξη οι συζητήσεις της διοίκησης για αναδιάρθρωση των δανείων της, θα επιδιωχθεί η κατά περίπτωση αποεπένδυση πάγιων περιουσιακών στοιχείων και συμμετοχών, ενώ θα διερευνηθεί και η δυνατότητα αύξησης μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών μεταξύ 15 και 45 εκατ. ευρώ.

Ακρίτας: Ο ορκωτός ελεγκτής επισημαίνει πως το αρνητικό EBTDA του πρώτου εξαμήνου, σε συνδυασμό με την υφιστάμενη χρηματοδοτική διάρθρωση του ομίλου, ενδεχομένως να υποδηλώνει την ύπαρξη αβεβαιότητας σχετικά με την απρόσκοπτη συνέχιση της δραστηριότητας.

Η διοίκηση της εταιρείας πάντως έχει ως στόχους: α) τη μερική μείωση των αποθεμάτων (ρευστά γύρω στις 600 χιλ. ευρώ) β) τη βελτίωση του μίγματος των πωλήσεων και την αύξηση της τιμής πώλησης (στόχος 1,2 εκατ. ευρώ) και γ) την εκποίηση επενδυτικών ακινήτων (1,5 εκατ. ευρώ).

Βαράγκης: Η εταιρεία έχει ήδη συμφωνήσει με τους πιστωτές της: α) να μεταθέσει τις λήξεις των ομολόγων της 29ης/1/2012, 29ης/7/2012 και 29ης/1/2013 για την 29η/7/2018, β) τη λήξη της τρέχουσας περιόδου εκτοκισμού στις 30/7/2013 και γ) την παραίτηση των δικαιωμάτων των ομολογιούχων έως την 31η/12/2012, τα οποία απορρέουν από τη σύμβαση, λόγω μη τήρησης κάποιων από τους όρους των δανείων.

Βαρβαρέσος: Από το 2006 εκκρεμεί η υπόθεση του Επιχειρησιακού Σχεδίου Διάσωσης (έχει εγκριθεί από την Ε.Ε. και απομένει μία υπουργική απόφαση). Κατά το πρώτο φετινό εξάμηνο, η εταιρεία δεν λειτούργησε πλήρως, αναμένοντας την έκδοση της προαναφερόμενης υπουργικής απόφασης, ώστε να συνεχίσει να λειτουργεί απρόσκοπτα. Η έκτακτη γενική συνέλευση θα κληθεί να αποφασίσει την αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου με καταβολή μετρητών.

ΒΙΟΤΕΡ: Γνωστά τα ζητήματα ρευστότητας της εταιρείας. Η σύμβαση με τη ΔΕΗ για έργα 15 εκατ. ευρώ ελπίζεται πως θα φέρει την αναγκαία ρευστότητα για την αντιμετώπιση των άμεσων λειτουργικών αναγκών της. Επίσης, ο όμιλος έχει απαιτήσεις άνω των 40 εκατ. ευρώ από το ελληνικό δημόσιο, ενώ υπάρχουν διεκδικήσεις για άλλα 30 εκατ. ευρώ που βρίσκονται στο στάδιο του Εφετείου.

Δάιος: Ο συνολικός δανεισμός του ομίλου υπερβαίνει τα 100 εκατ. ευρώ και το μεγαλύτερο μέρος αυτού έως την 30ή Ιουνίου είχε καταστεί ληξιπρόθεσμο (αδυναμία εξόφλησης) και είχε με κάποιον τρόπο προσωρινά ρυθμιστεί. Για την αντιμετώπιση των προβλημάτων ρευστότητας του ομίλου η διοίκηση έχει εκπονήσει επιχειρησιακό σχέδιο και δηλώνει πως βρίσκεται σε προχωρημένες διαπραγματεύσεις για τις πιστώτριες τράπεζες για τη συνολική αναδιάρθρωση του τραπεζικού δανεισμού.

Μαθιός Πυρίμαχα: «Λευκό» το πιστοποιητικό του ορκωτού ελεγκτή, υπό έλεγχο οι σχέσεις με τις τράπεζες, ωστόσο με στόχο τη μείωση της δανειακής της επιβάρυνσης η εταιρεία διαπραγματεύεται την πώληση ανενεργών της εγκαταστάσεων στον Ασπρόπυργο.

Shelman: Στα 121,2 εκατ. ευρώ είχε διαμορφωθεί το σύνολο των δανείων της Shelman στις 30 Ιουνίου 2012, το οποίο έχει καταστεί βραχυπρόθεσμο, καθώς δεν τηρούνται κάποιοι από τους συμβατικούς όρους. Σύμφωνα με τη διοίκηση της εταιρείας, «ο όμιλος βρίσκεται ήδη σε νέες διαπραγματεύσεις με τις τράπεζες για αναδιάρθρωση του υφιστάμενου δανεισμού, προκειμένου να διασφαλίσει τη βιωσιμότητά του ακόμη και σε πιο δυσμενή σενάρια. Η διαδικασία είναι σε εξέλιξη και ως εκ τούτου το αποτέλεσμα δεν μπορεί να εκτιμηθεί».

Μπουτάρης: Η εταιρεία έχει λάβει διετή περίοδο χάριτος για την αποπληρωμή μέρους των δανείων της. Το πρόβλημά της είναι το ζημιογόνο αποτέλεσμα και οι αρνητικές ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες. Πέρυσι προχώρησε σε ανάπτυξη ιδίου δικτύου πωλήσεων και σε δημιουργία νέων προϊόντων που «δεν έφεραν τα αναμενόμενα αποτελέσματα, αλλά άρχισαν να αποδίδουν».

Η διοίκηση της εταιρείας δηλώνει πως εξετάζει κάθε πρόσφορο μέτρο, συμπεριλαμβανομένης και της πώλησης παγίων μη παραγωγικών (ακινήτων ή εταιρειών).

Η εισηγμένη έχει υπογράψει ιδιωτικό συμφωνητικό για: α) διετή περίοδο χάριτος χρεολυσίων σε δάνεια ύψους 18,3 εκατ. ευρώ, β) νέα εφάπαξ χρηματοδότηση 2,95 εκατ. ευρώ με διάρκεια 24 μηνών, γ) ανακυκλούμενη πίστωση 1,5 εκατ. ευρώ μέσω factoring. Για την ολοκλήρωση του όλου θέματος απομένουν κάποιες εγγυήσεις που θα πρέπει να δοθούν.

Λάμψα: Η εταιρεία έχει αρνητικό κεφάλαιο κίνησης και η διοίκηση μέχρι το τέλος του έτους προτίθεται να διαπραγματευθεί με τις δανείστριες τράπεζες ώστε τα δύο μέρη να συμφωνήσουν αναφορικά με πιθανή αναδιάρθρωση των όρων αποπληρωμής και των προϋποθέσεων του υφιστάμενου δανεισμού (στόχος είναι η επιμήκυνση). Η διοίκηση εκτιμά ότι τα θέματα χρηματοδότησης και ρευστότητας του ομίλου θα αντιμετωπιστούν με επιτυχία εντός των επόμενων μηνών. Τέλος, οι δύο βασικότεροι μέτοχοι της εταιρείας (κατέχουν το 60,56%) δεσμεύονται να καλύψουν οποιαδήποτε ανάγκη σε κεφάλαιο κίνησης προκύψει τουλάχιστον για τους επόμενους δώδεκα μήνες.

Τζιρακιάν: Έχει ήδη ολοκληρωθεί η κατάθεση 2,5 εκατ. ευρώ από τον βασικό μέτοχο Λιμπαρέτ Τζιρακιάν με σκοπό τη μελλοντική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας. Η εισηγμένη έχει ξεκινήσει πρόγραμμα αναδιοργάνωσης, που θα αρχίσει να επηρεάζει τα οικονομικά αποτελέσματα από το 2013.

Compucon: Η εισηγμένη έχει ήδη αναχρηματοδοτήσει τον δανεισμό της. Πέραν αυτού, προχωρεί σε πρόγραμμα αναδιοργάνωσης (σημείωσε άνοδο πωλήσεων στο εξάμηνο), ενώ μεσοπρόθεσμα ενδέχεται να λάβει απόφαση για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών.

Προοδευτική: Η διοίκηση δηλώνει πως βρίσκεται σε συμφωνία να υπογράψει διακανονισμό μετατόπισης του χρόνου αποπληρωμής μέρους των υποχρεώσεών της, ενώ παράλληλα περιμένει γύρω στα τέλη του έτους, ή στις αρχές του 2013 την εκδίκαση υποθέσεων από τις οποίες ευελπιστεί ότι θα κερδίσει αποζημιώσεις. Επί του παρόντος, η καθυστέρηση ολοκλήρωσης διαιτησιών σε τρία έργα στη Ρουμανία δυσκολεύει το ενδεχόμενο συμμετοχής της Προοδευτικής σε διαγωνισμούς που απαιτούν την έκδοση εγγυητικών επιστολών.

Στέφανος Kοτζαμάνης [email protected]

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v