Οι γκρίζες ζώνες στη γνωστοποίηση των όρων σύμβασης εργασίας

Υπόθεση περίπλοκη έχει καταστεί η υποχρέωση γνωστοποίησης των ουσιωδών όρων σύμβασης εργασίας. Ιδιαίτερα όσον αφορά τους βασικούς όρους εργασίας που ο νέος νόμος δεν κατονομάζει. Γράφει ο Στ. Κουμεντάκης.

Οι γκρίζες ζώνες στη γνωστοποίηση των όρων σύμβασης εργασίας
 • του Σταύρου Κουμεντάκη*

Μας απασχόλησαν, σε προηγούμενη αρθρογραφία μας, οι ουσιώδεις όροι της σύμβασης εργασίας που οφείλει ο εργοδότης να γνωστοποιεί στους εργαζομένους τους. Επίσης το περιεχόμενό τους. Θα μας απασχολήσουν, εδώ, ο τρόπος και χρόνος της εν λόγω γνωστοποίησης καθώς και οι πολλαπλοί, σχετικοί, προβληματισμοί.

Τρόπος/Χρόνος Ενημέρωσης

Οι εργοδότες υποχρεούνται να παρέχουν -έγγραφα ή ηλεκτρονικά- στους νέους (μόνον) εργαζομένους τις πληροφορίες, που ορίζονται στον νόμο και στην κατά τα άνω αρθρογραφία μας αναφέρθηκαν. Οι (νέες) προθεσμίες καθίστανται συντομότερες αλλά και περισσότερο περίπλοκες. Αναλυτικότερα:

(α) Μέσα σε μία εβδομάδα από την έναρξη της σύμβασης εργασίας οφείλει ο εργοδότης να μεριμνήσει για την ενημέρωση του εργαζομένου του, σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή αναφορικά με:

 1. Τα στοιχεία ταυτότητας των συμβαλλόμενων μερών,
 2. Τον τόπο παροχής της εργασίας, την έδρα της επιχείρησης ή την κατοικία του εργοδότη.
 3. Τη θέση ή ειδικότητα του εργαζομένου, το βαθμό του, την κατηγορία ή -όπως, πλέον, περαιτέρω ορίζεται- τον κλάδο της απασχόλησής του καθώς και το αντικείμενο της εργασίας του.
 4. Την ημερομηνία έναρξης της σύμβασης ή της σχέσης εργασίας,
 5. Την ημερομηνία λήξης ή την προβλεπόμενη διάρκεια της σύμβασης εργασίας-αν πρόκειται για ορισμένου χρόνου.
 6. Τη διάρκεια και όρους της δοκιμαστικής περιόδου-αν τέτοια έχει συμφωνηθεί.
 7. Τις πάσης φύσεως αποδοχές που δικαιούται ο εργαζόμενος καθώς και την περιοδικότητα και τον τρόπο καταβολής τους.
 8. Τη διάρκεια της κανονικής ημερήσιας ή εβδομαδιαίας απασχόλησης του εργαζομένου, τις ρυθμίσεις για την υπερωριακή απασχόληση ή την πρόσθετη εργασία και την αμοιβής τους καθώς και τις ρυθμίσεις σχετικά με τις αλλαγές βάρδιας-σε περίπτωση που το πρόγραμμα εργασίας εξ ολοκλήρου (ή ως επί το πλείστον) μη προβλέψιμο.

(β) Μέσα σε ένα μήνα από την έναρξη της σύμβασης εργασίας οφείλει ο εργοδότης να μεριμνήσει για την ενημέρωση του εργαζομένου του, σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή αναφορικά με:

 1. Τα στοιχεία του έμμεσου εργοδότη, αν πρόκειται για εργασία που παρέχεται μέσω επιχείρησης προσωρινής απασχόλησης (Ε.Π.Α.).
 2. Την τυχόν κατάρτιση που παρέχεται από τον εργοδότη.
 3. Τη διάρκεια της άδειας με αποδοχές, που δικαιούται ο εργαζόμενος καθώς και τον τρόπο και χρόνο χορήγησής της.
 4. Τη διαδικασία που ακολουθείται από τον εργοδότη και τον εργαζόμενο σε περίπτωση λύσης της σύμβασης ή της σχέσης εργασίας˙ ιδίως σχετικά με την υποχρέωση έγγραφης καταγγελίας. Επίσης, για τις προθεσμίες προειδοποίησης και το ύψος της αποζημίωσης. Τέλος, για την (τυχόν αναγκαία) ύπαρξη σπουδαίου λόγου.
 5. Τη συλλογική σύμβαση που καθορίζει τους ελάχιστους όρους αμοιβής και εργασίας του εργαζομένου καθώς και τους συλλογικούς φορείς που τη συνυπογράφουν.
 6. Τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης στους οποίους είναι ασφαλισμένος ο εργαζόμενος καθώς και κάθε άλλη παροχή από τον εργοδότη που σχετίζεται με την κοινωνική ασφάλιση.

Οι βασικοί όροι εργασίας

 • Η γνωστοποίηση και διαχείρισή τους

Ο νόμος, ωστόσο, κάνει ειδική -αιφνιδιαστική μάλλον- αναφορά και στους βασικούς (εκτός από τους κατά τα άνω ουσιώδεις) όρους εργασίας, αξιώνοντας την ανάρτησή τους στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ II πριν από την έναρξη της εργασίας. Αξιώνει, επίσης, την ανάρτηση της (τυχόν) έγγραφης ατομικής σύμβαση εργασίας (ασφαλέστερο: εντός εβδομάδος από την έναρξη της εργασίας).

Για την ισχύ των, προαναφερθέντων, βασικών όρων εργασίας αλλά και για την ανάρτηση της ατομικής σύμβασης εργασίας, απαιτείται η συνυπογραφή τους από τον εργαζόμενο. Τούτη μπορεί να τεθεί με φυσικό ή ψηφιακό τρόπο. Κάθε μεταβολή των βασικών όρων εργασίας είναι αναγκαίο να αναρτάται, ομοίως, ηλεκτρονικά στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ II.

 • Ποιοι όμως είναι οι «βασικοί όροι»;

Ποιοι όμως είναι οι «βασικοί όροι» της σύμβασης εργασίας; Και σε τι, άραγε, διαφέρουν από τους ουσιώδεις όρους, με τους οποίους εκτεταμένα ασχολείται; Δυστυχώς η υφιστάμενη νομοθεσία δεν μας παρέχει οποιαδήποτε απάντηση. Και τούτο παρά το γεγονός ότι, στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ II (φαίνεται πως) είναι διαθέσιμο πρότυπο «Βασικών Όρων Εργασίας» καθώς και πρότυπο «Ατομικής Σύμβασης Εργασίας». Μολονότι χρησιμοποιείται ενεστώτας χρόνος, τα εν λόγω πρότυπα δεν είναι διαθέσιμα ακόμη.

Η πρόσβαση σε αυτά, ίσως, μας καταστήσει σοφότερους όσον αφορά την εν λόγω, αρκούντως σημαντική, έννοια των βασικών όρων.

Κι η (πάντοτε παρούσα) γραφειοκρατία...

Η ενημέρωση των εργαζομένων και του συστήματος αναφορικά με τους όρους της σύμβασης εργασίας είναι εξαιρετικά εκτεταμένη. Λαμβάνει χώρα, κατά τα άνω, σε τρία διαφορετικά χρονικά ορόσημα: πριν την έναρξη της εργασίας, εντός εβδομάδας και εντός μηνός από την έναρξη της εργασίας. Κι όταν μιλάμε για περισσότερες προσλήψεις δεν μιλάμε, απλά, για γραφειοκρατία αλλά για ένα (ακόμα) σοβαρό πρόβλημα για τις επιχειρήσεις...

Κανένας δεν θα ήταν δυνατό να παραγνωρίσει την αξία της ενημέρωσης των εργαζομένων (βεβαίως και των αρμοδίων αρχών) όσον αφορά τους ουσιώδεις όρους εργασίας τους. Το θέμα όμως περιπλέκεται με τον όγκο, τρόπο και χρόνο των πληροφοριών που θα πρέπει να τους γνωστοποιούνται. Πολύ περισσότερο που κάποιες από τις εν λόγω πληροφορίες είναι προσώρας άγνωστες (:βασικοί όροι).

Οι συγκεκριμένοι όροι αποκτούν, μάλιστα, ιδιαίτερη σημασία και αξία καθώς θα λάβει χώρα επίκλησή τους, μεταξύ άλλων, σε υποθέσεις μονομερούς βλαπτικής μεταβολής των όρων εργασίας. Όμως, για την ιδιαίτερα σημαντική αυτή περίπτωση θα γίνει λόγος σε επόμενη αρθρογραφία μας.

 

* Ο Σταύρος Κουμεντάκης είναι Managing Partner Koumentakis and Associates Law Firm


Oι απόψεις που διατυπώνονται σε ενυπόγραφο άρθρο γνώμης ανήκουν στον συγγραφέα και δεν αντιπροσωπεύουν αναγκαστικά, μερικώς ή στο σύνολο, απόψεις του Euro2day.gr.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v