Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Τρεις υποψηφιότητες για επιτήρηση

Υποψήφιες να περιληφθούν στην κατηγορία των υπό επιτήρηση μετοχών, βάσει των οικονομικών τους αποτελεσμάτων, είναι οι Μπουτάρης, Ιπποτούρ και Καμπάς. Οι τρεις εταιρίες εμφανίζουν δυσμενή στοιχεία για τη χρήση του 2001.

Τρεις υποψηφιότητες για επιτήρηση
Νέες υποψηφιότητες για να ”φιλοξενηθούν” στην κατηγορία των υπό επιτήρηση μετοχών προβάλλουν με τα οικονομικά αποτελέσματά τους οι εταιρίες Μπουτάρης, Ιπποτούρ και Καμπάς. Αυτές σε πρώτη φάση και πιθανόν άλλες, θα τεθούν στο ”μικροσκόπιο” των χρηματιστηριακών αρχών, οι οποίες εμφανίζονται μάλλον ελαστικές στην αντιμετώπιση των αρνητικών επιδόσεων των εισηγμένων.

Προ ενός χρόνου το διοικητικό συμβούλιο του ΧΑΑ είχε επανεξετάσει το κανονιστικό πλαίσιο για τη κατηγορία των επιτηρούμενων εταιρειών. Σύμφωνα με τη χρηματιστηριακή νομοθεσία, σε επιτήρηση μπορούν να τεθούν οι μετοχές εταιριών που σύμφωνα με τα ετήσια αποτελέσματά τους:

1. Εμφανίζουν αρνητικά προ φόρων αποτελέσματα για τις τρεις τελευταίες τουλάχιστον χρήσεις χωρίς να υπάρχουν ενδείξεις (όπως η σημαντική μείωση των ζημιών) για την ανάκαμψη της κερδοφορίας τους.

2. Τα αποτελέσματα προ φόρων της τελευταίας χρήσης είναι αρνητικά, παρουσιάζουν απότομη και σημαντική πτώση και σε απόλυτο μέγεθος είναι μεγαλύτερα από τα αντίστοιχα κέρδη της προηγούμενης χρήσης ενώ και σε απόλυτο μέγεθος είναι μεγαλύτερα από το 20% του κύκλου εργασιών της εταιρείας.

3. Οι εταιρίες αυτές έχουν ιδιαίτερα χαμηλή παραγωγική δραστηριότητα που απεικονίζεται σε πολύ μικρό κύκλο εργασιών (χωρίς να ανήκουν στο κλάδο των συμμετοχών).

Με βάση τους δημοσιευμένους ισολογισμούς του 2001, τις προϋποθέσεις αυτές πληρούν η εταιρία συμμετοχών, Μπουτάρης, η εταιρία του κλάδου της γεωργίας/κτηνοτροφίας Ιπποτούρ και η συμμετοχών Καμπάς.

Η εταιρία συμμετοχών Μπουτάρης εμφάνισε σε ενοποιημένη βάση ζημιές 408 εκατ. δρχ. το 2001, ενώ το 2000 οι ζημιές της ανήλθαν σε 1,2 διςδρχ. και το 1999 σε 987 εκατ. δρχ. Τα αποτελέσματα της εταιρίας παραμένουν αρνητικά για τρεις χρήσεις, ενώ επιβαρύνεται από υποθήκες και προσημειώσεις, ύψους 53 διςδρχ. Σύμφωνα με τις παρατηρήσεις των ορκωτών ελεγκτών σε εταιρίες του ομίλου υπάρχουν απαιτήσεις ύψους 3,5 δις δρχ. για τις οποίες έχουν γίνει προβλέψεις πιθανής απώλειας μόνο 103 εκατ. δρχ. Σε δύο από τις εταιρίες του ομίλου – τις Μπουτάρης Εμπορική, Μίδας και Ζυθοποιία Αιγαίου - οι συσσωρευμένες ζημιές τους έχουν καλύψει τα ίδια κεφάλαιά τους και εφαρμόζονται ειδικές διατάξεις. Στον ενοποιημένο ισολογισμό του ομίλου περιλαμβάνονται επίσης και οι εταιρίες Μπουτάρης & Υιός Holding, Ι.Μπουτάρης και Υιός Οινοποιητική, Καμπάς Οινοποιητική.

Υπενθυμίζεται, ότι πρόσφατα συμφωνήθηκε, η εξαγορά του 46% της Ζυθοποιίας Β.Ελλάδος - που παράγει τη μπύρα ”Μύθος” - , θυγατρικής της Μπουτάρης, συμφώνησε , από την αγγλική εταιρία Scottish & Newcastle. Η συμφωνία, που αναμένεται να ολοκληρωθεί τον Αύγουστο του 2002, θα είναι ύψους 16 εκατομμυρίων στερλίνων, και θα φέρει στελέχη της Scottish & Newcastle στο διοικητικό συμβούλιο της εταιρίας.

Η Ιπποτούρ εμφάνισε το 2001 ζημιές 208 εκατ. δρχ. και κύκλο εργασιών 896 εκατ. δρχ. Οι ζημιές της είναι δηλαδή σε απόλυτο μέγεθος μεγαλύτερες από το 20% του κύκλου εργασιών της (βρίσκονται στο 23%). Επιπλέον επί των παγίων περιουσιακών της στοιχείων υπάρχει προσημείωση 420 εκατ. δρχ. για διασφάλιση τραπεζικών δανείων. Αξίζει να σημειωθεί ότι η εταιρία πραγματοποίησε το 2000 αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους 899 εκατ. δρχ. Τέλος, με βάση τον ισολογισμό η εταιρία εμφανίζει λειτουργικές ζημιές ύψους 146 εκατ. δρχ.

Αναφορικά με την Καμπάς, εμφάνισε σε ενοποιημένη βάση (λαμβάνονται υπόψη τα ενοποιημένα μεγέθη, καθώς έγινε εταιρία συμμετοχών το 2001) ζημιές 686 εκατ. δρχ. με οριακό κύκλο εργασιών 2,3 εκατ. δρχ! ενώ το 2000 είχε εμφανίσει ως μη εταιρία συμμετοχών κέρδη 185 εκατ. δρχ. Αξίζει να σημειωθεί, ότι στις 28 Φεβρουαρίου, η Ελληνική Τεχνοδομική απηύθυνε Δημόσια Πρόταση για την εξαγορά του 7,67% του μετοχικού κεφαλαίου (1.607.631 κοινές ανώνυμες μετά ψήφου μετοχές) της Καμπάς έναντι 3,80 ευρώ ανά μετοχή. Η Ελληνική Τεχνοδομική είναι κάτοχος του 42,33% της Καμπάς.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v